Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • ÖLÇDÜRMƏ

  “Ölçdürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖLÇDÜRMƏK

  icb. Ölçməyə məcbur etmək, yaxud xahiş edərək ölçmə işi gördürmək

  Tam oxu »
 • ÖLÇMƏ

  “Ölçmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖLÇMƏK

  f. 1. Bir şeyin ölçüsünü, miqdarını qəbul olunmuş vahidlər əsasında müəyyən etmək, müəyyənləşdirmək. Südü ölçmək

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜ

  is. 1. Hər hansı bir şeyi ölçmək üçün qəbul edilmiş vahid. Uzunluq ölçüsü. Həcm ölçüsü. 2. məc. Bir şəxsə, ya şeyə qiymət vermək, müqayisə etmək üçün

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜ-BİÇİ

  bax ölçü 1 və 3-cü mənalarda. Kənd əhalisi isə uzun illər boyu müxtəlif ölçü-biçidə olan damlarda və qazmalarda yaşayırdı

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜB-BİÇMƏ

  “Ölçüb-biçmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜB-BİÇMƏK

  f. 1. Tikiləcək paltarın və s.-nin ölçüsünü götürmək və bu ölçüyə əsasən parçasını kəsmək. 2. məc. Götür-qoy etmək, hərtərəfli fikirləşmək

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜCÜ

  is. xüs. Ölçən, bir şeyin ölçüsünü müəyyən edən cihaz, alət və s. // Sif. mənasında. Ölçücü cihazlar

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLMƏ

  “Ölçülmək”dən f.is. Taxılın ölçülməsi. Sahənin ölçülməsi. Paltarın ölçülməsi

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLMƏK

  “Ölçmək”dən məch. İnsanın qiyməti onun qabiliyyəti və əxlaqı ilə ölçülür. – Vəzni, dərəcəsi hər bir hörmətin; Zəhmətlə ölçülür vətənimizdə

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLMƏZ

  bax ölçüyəgəlməz

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLMƏZLİK

  bax ölçüyəgəlməzlik

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLÜ

  sif. Ölçüsü olan

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMƏ

  “Ölçülüb-biçilmək” dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMƏK

  məch. Hərtərəfli düşünülmək, götür-qoy edilmək

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜLÜB-BİÇİLMİŞ

  f.sif. Hərtərəfli düşünülmüş, hərtərəfli düşünüldükdən sonra qəbul edilmiş. Ölçülüb-biçilmiş qərar

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜSÜZ

  sif. Ölçüsü olmayan; çox böyük, geniş, ölçüyəgəlməz. Həyat ona nə böyük; Nə ölçüsüz (z.) görünür; Birdən qapıda əziz; Mehriban üz görünür

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜSÜZ-BİÇİMSİZ

  zərf Ölçüb-biçmədən, götür-qoy etmədən, fikirləşmədən. [Hacı Əliqulu] ölçüsüz-biçimsiz söz danışan adam deyil

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜSÜZLÜK

  is. Ölçüsü olmama; çox böyüklük, ölçüyəgəlməzlik

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜYƏGƏLMƏZ

  sif. Heç bir ölçü ilə ölçülə bilməyən; çox böyük, saysız-hesabsız, çox yekə, ucsuz-bucaqsız. Ölçüyəgəlməz miqdar

  Tam oxu »
 • ÖLÇÜYƏGƏLMƏZLİK

  is. Heç bir ölçü ilə ölçülə bilməmə; son dərəcə çoxluq, böyüklük, irilik, ölçülməzlik

  Tam oxu »
 • ÖLDÜ-QALDI

  is. Başına gələn hadisə; tale, aqibət. [Hacı Murad:] …Öldü-qaldısından da xəbərim yoxdur. S.S.Axundov

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRMƏ

  “Öldürmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRMƏK

  f. 1. Cismən məhv etmək, həyatdan məhrum etmək, ölümünə səbəb olmaq; qətl etmək. …[Mələyin] sevimli nişanlısını … gecə oğurluqda öldürmüşdülər

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRTMƏ

  “Öldürtmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRTMƏK

  icb. Öldürülməsinə səbəb və ya vasitə olmaq, başqasının əli ilə öldürmək. [Çopur:] Mən çox nahaq qanlara fitva verib adam öldürtmüşəm

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRÜCÜ

  sif. 1. Ölümlə nəticələnə bilən, ya nəticələnən; məhvedici, yoxedici, həlakedici. Öldürücü zəhər. Günəş şüaları bakteriyalara öldürücü təsir göstərir

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRÜLMƏ

  “Öldürülmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖLDÜRÜLMƏK

  məch. Cismən məhv edilmək, yox edilmək, aradan qaldırılmaq, qətl edilmək

  Tam oxu »
 • ÖLƏ-ÖLƏ

  zərf Güc-bəla ilə, zorla, çətinliklə, əziyyətlə. [Qurban:] Hər gün ölə-ölə gəl, ölə-ölə qayıt, belin olsun yağır

  Tam oxu »
 • ÖLƏT

  is. köhn. Öldürücü xəstəlik epidemiyası. [Hacı Qara:] Heç kəs malın üzünə baxmır. Deyəsən, ölətdən qırılanların sovxasıdır

  Tam oxu »
 • ÖLƏZİK

  sif. məh. Alovu azalmağa, sönməyə başlamış; sönmüş, közərmiş

  Tam oxu »
 • ÖLƏZİMƏ

  “Öləzimək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖLƏZİMƏK

  f. məh. Alovu sönməyə, közərməyə başlamaq; işarmaq, közərmək. Karvansaranın bir tərəfində qalanmış ocaq gah yanır, gah öləziyirdi

  Tam oxu »
 • ÖLGÜN

  sif. Canlılığı, təzəliyi, təravəti qalmamış; düşkün, solğun. İyirmi beş bahar görmüş bu adam altmış xəzan keçirmiş qoca kimi yorğun, xəstəhal və ölgün

  Tam oxu »
 • ÖLGÜNLƏŞMƏ

  “Ölgünləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖLGÜNLƏŞMƏK

  f. Ölgün hala gəlmək, ölgün kimi görünmək. Divardakı əcaib şəkillər Məşuqənin gözlərində ölgünləşirdi

  Tam oxu »
 • ÖLGÜNLÜK

  is. 1. Ölgün şeyin halı. 2. məc. Fəaliyyətsizlik, durğunluq, həyat əsərinin olmadığı hal. Şəhərin ölgünlüyünə baxmayaraq, yalnız bu zavod canlıdır

  Tam oxu »
 • ÖLKƏ

  is. 1. Məmləkət, diyar; yer, ərazi. İsti ölkələr. Mərkəzi Afrikadakı ölkələr. Ölkə bütün dağlıqdır. – Var isticə ölkələr; Qışda bizə xoş gələr

  Tam oxu »
 • ÖLKƏDAŞ

  is. Bir ölkənin vətəndaşı olan adamlardan hər biri

  Tam oxu »
 • ÖLKƏŞÜNAS

  is. Ölkəşünaslıq mütəxəssisi. Ölkəşünasların qurultayı

  Tam oxu »
 • ÖLKƏŞÜNASLIQ

  is. Hər hansı bir ölkənin və ya onun müəyyən yerinin, rayonunun təbiəti, tarixi, iqtisadiyyatı və s. haqqındakı biliklərin məcmusu

  Tam oxu »
 • ÖLMƏ

  “Ölmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ÖLMƏ-DİRİL

  zərf dan. Zorla-güclə, gücbəla ilə, əziyyətlə, zillətlə, çətinliklə. Ölmədiril yaşamaq. – Payızı və qışı ölmə-diril başa vurmuş kəndlilər yazın gəlməs

  Tam oxu »
 • ÖLMƏK

  f. 1. Həyatı tərk etmək, vəfat etmək; keçinmək. …Evin kişisi bir neçə il bundan qabaq ölmüşdür. C.Məmmədquluzadə

  Tam oxu »
 • ÖLMƏLİ

  sif. dan. Ölməsi lazım olan; yaşamağa layiq olmayan, cəmiyyət üçün heç bir faydası olmayan. Mən hamayıl deyiləm; Ağlı zayıl deyiləm; Qoy ölsün ölməlil

  Tam oxu »
 • ÖLMƏZ

  sif. 1. Həmişə yaşayan, heç bir vaxt ölməyən, yox olmayan; əbədi, həmişəlik. Xalq ölməzdir. – [Rizvan:] Ürəyimdə ölməz bir məhəbbət ilə ölümə gedirəm

  Tam oxu »
 • ÖLMƏZLİK

  is. Heç bir zaman ölməyib yaşama; ölümsüzlük, əbədilik. …Xalqımız ölməzliyini böyük mübarizələrdə təcrübədən keçirdi

  Tam oxu »
 • ÖLMÜŞ

  f.sif. 1. Həyatı tərk etmiş, vəfat etmiş, keçinmiş. Bu səslər kimin isə, ölmüş bir adamın minacatını çəkirdi

  Tam oxu »