Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • Ə₂

  nida. Müraciət, çağırış bildirir. [Nəbi] pristav Mehdi bəyi görcək deyir: – Ə, bu fağırı niyə qəhr edirsən? “Qaçaq Nəbi”

  Tam oxu »
 • Ə

  Azərbaycan əlifbasının yeddinci hərfi və bu hərflə işarə olunan saitin adı

  Tam oxu »
 • ƏBA

  bax aba1. …Axund əbasını düzəldib dükandan çıxdı, getdi. C.Məmmədquluzadə. Şeyx Şaban … otuz il bir əbayla gəzməyi, qırx il bir kürkə bürünməyi qəbul

  Tam oxu »
 • ƏBABİL

  is. [ər.] Dağ qaranquşu, uzunquyruq

  Tam oxu »
 • ƏBALI

  bax abalı. Görünür [Mirzə Poladın] Şuşadakı həkim atası – sarı əbalı Mirzə Həsən öz qızına çox əfsanəli, əsrarlı bir dərs demişdir

  Tam oxu »
 • ƏBCƏD

  is. [ər.] köhn. 1. Qədim ərəb əlifbasında ilk dörd hərf. (hərfləri mexaniki olaraq əzbərləmək üçün işlədilirdi)

  Tam oxu »
 • ƏBD

  is. [ər.] köhn. Qul, kölə. Əbd olma, ey Nəsimi, fani cəhanə, çün kim; İmanü din içində sənsən əmirü sultan

  Tam oxu »
 • ƏBƏ₁

  is. məh. Uşaq oyununda: içərisinə qoz, fındıq və s. salınan çuxur

  Tam oxu »
 • ƏBƏ₂

  is. dan. Mama, mamaça

  Tam oxu »
 • ƏBƏÇİ

  sif. məh. Mamaça, mama. Pis əbəçiyə arvad tapşıran övladsız qalar. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ƏBƏÇİLİK

  is. məh. Mamaçalıq, mamalıq. Əbəçilik etmək

  Tam oxu »
 • ƏBƏD

  zərf [ər.] Sonsuz gələcək zaman (əzəl qarşılığı). // Əbədi, həmişəlik. Oxuyun, millətin nicatı olun; Ta əbəd baisi-həyatı olun

  Tam oxu »
 • ƏBƏDA

  [ər.] klas. 1. bax əbədən. 2. Heç, qətiyyən. Əbəda yox bu işdə imkanım; Deyil onlar mütii-fərmanım. M

  Tam oxu »
 • ƏBƏDƏN

  zərf [ər.] Heç vaxt, heç bir zaman, əsla, qəti, qətiyyən. Mənim nə borcumdu ki, məvacibiniz az, zəhmətiniz həddən artıq və rahətliyiniz əbədən yoxdur

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİ

  sif. və zərf [ər.] 1. Daimi, həmişəlik. Şair könlüm rübabını eşq ilə çaldı; Biz əbədi qardaş olduq: ilk bahar və mən

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏ

  “Əbədiləşdirilmək” dən f.is. Qarabağ müharibəsində həlak olan qəhrəmanların xatirələrinin əbədiləşdirilməsi

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLƏŞDİRİLMƏK

  məch. Əbədi olaraq yaşadılmaq, yadda saxlanılmaq

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLƏŞDİRMƏ

  “Əbədiləşdirmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLƏŞDİRMƏK

  icb. 1. Əbədi olaraq nəsillərin xatirəsində yaşatmaq, həmişəlik xatirə qoymaq. Xalq öz qəhrəmanlarının xatirəsini əbədiləşdirmək üçün onlara abidə uca

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLƏŞMƏ

  “Əbədiləşmək”dən f.is

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLƏŞMƏK

  f. Əbədi olmaq, həmişə yaşamaq. Eşqinə dəm tutub göylər mələşsin; Eşqin tarix olub əbədiləşsin. B.Vahabzadə

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİLİK

  is. Daimilik, sonsuzluq, həmişəlik, daim yaşama; heç vaxt bitməməzlik, qurtarmamazlıq. Bu səadət səhəri o qədər zəngin və işıqlıdır ki, başlanan günəş

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİYYƏN

  zərf [ər.] Həmişəlik, əbədi, daimi. [Qızın] gözləri ilk baxışdan əbədiyyən hafizəmdə nəqş olunmuşdu. Ə

  Tam oxu »
 • ƏBƏDİYYƏT

  is. [ər.] 1. Əbədilik, daimilik; həmişə var olan şey. [İlyas:] İlin dəyişməsi qarşımızda, yel vurarkən sönüb dirilən bir şamı andırdığı kimi, insan hə

  Tam oxu »
 • ƏBƏKÖMƏÇİ

  bax əməköməçi

  Tam oxu »
 • ƏBƏS

  sif. [ər.] 1. Nahaq, bihudə, faydasız. // Zərf mənasında. Bəslərəm can kimi, ey sevgili sərmayə, səni; Etmərəm sərf əbəs məscidə, mollayə səni

  Tam oxu »
 • ƏBƏS-ƏBƏS

  zərf Nahaq yerə. Əbəs-əbəs neçin qaçırsan məndən; Mən ki zalım, adamyeyən deyiləm. M.P.Vaqif. Gül dilləndi: “Salmayın səs; Danışmayın əbəsəbəs”

  Tam oxu »
 • ƏBƏVEYN

  is. [ər.] köhn. Ata-ana, valideyn. Hər gün əbəveyni şad edirlər; Hörmətlərini izdiyad edirlər. M.Ə.Sabir

  Tam oxu »
 • ƏBİR

  is. [ər.] klas. bax ənbər. Gülzarə hava əbir tökdü; Səhrayə qübari-mişk çökdü. Füzuli

  Tam oxu »
 • ƏBLƏH

  sif. [ər.] 1. Axmaq, səfeh, gic, sarsaq, başıboş. Əbləh köpək qaysavadan pay umar. (Məsəl). // İs. mənasında

  Tam oxu »
 • ƏBLƏHCƏSİNƏ

  zərf Axmaqcasına, sarsaqcasına, axmaq kimi; gic-gic. Əbləhcəsinə danışmaq. // Sif. mənasında. …Nəsrdə də qafiyədən və uşaqcasına mübaliğələrdən və əbl

  Tam oxu »
 • ƏBLƏHLİK

  is. Axmaqlıq, səfehlik, giclik, sarsaqlıq. Əlbəttə, [Cuma] bu əbləhliyi üzündən düşmən əlinə keçərək xoşbəxt təsadüflə xilas olmuşdu

  Tam oxu »
 • ƏBLƏQ

  sif. [ər.] Ala, ala-bula, ala-bəzək, alaca. Əbləq at meydanda topla bərabər fırlandı. M.S.Ordubadi

  Tam oxu »
 • ƏBLƏQLİK

  is. Alalıq, ala-bulalıq, alabəzəklik

  Tam oxu »
 • ƏBNA

  is. [ər. “ibn” söz. cəmi] klas. Övladlar, oğullar (adətən izafət tərkiblərində işlənir). Əbnayi-vətən vəqf eləyir vəslinə canın; Həm ruhi-rəvanın

  Tam oxu »
 • ƏBR

  is. [fars.] klas. Bulud. Çün əbr deyilsən, olma giryan! Çün seyl deyilsən, etmə əfğan! Füzuli. □ Əbri-bahar – bahar buludu

  Tam oxu »
 • ƏBRƏŞ

  sif. 1. Xallı. 2. Əldə bəslənmiş. O, bu gün palıda düşmüş əbrəş qoçun kababından yemək üçün ayrı bir səy ilə hazırlaşırdı

  Tam oxu »
 • ƏBRİŞİM

  is. [fars.] 1. İpək, ipək iplik. Paşa, sənə nişan verim Qıratı; Əbrişim ipəkdən yalı gərəkdi. “Koroğlu”

  Tam oxu »
 • ƏBRU

  is. [fars.] klas. Qaş. Göz doymaz vəsməli kəman, əbrudan; Can üzülmə, səmən iyli keysudan. M.P.Vaqif

  Tam oxu »
 • ƏBUCƏHL

  is. [ər.] Çox tərs, inadcıl adam haqqında (bəzən söyüş kimi işlədilir). …Ağa maşının qapısını açdı, dedi: – Düş aşağı, əbucəhl!… M

  Tam oxu »
 • ƏBYƏZ

  sif. [ər.] klas. Bəyaz, ağ. Ey zülfi siyəh, sinəsi əbyəz, gözü alə; Nə türfə cavansan! M.P.Vaqif

  Tam oxu »
 • ƏCAİB

  sif. [ər.] 1. Çox qəribə, çox təəccüblü, qeyri-adi, görünməmiş. [Kərəm:] Yolda bir əcaib milçək görmüşəm, onu sizə sazla deyəcəyəm

  Tam oxu »
 • ƏCAİB-QƏRAİB

  [ər.] bax əcaib 1-ci mənada. Sənin kəmalında, fikrin içində; Əcaib-qəraib hallar oynaşır. Aşıq Pəri. …Hər kəs bunlardan əcaib-qəraib şeylər nağıl edər

  Tam oxu »
 • ƏCAİBXANA

  is. [ər. əcaib və fars. …xanə] köhn. Muzey. Bir sözlə, doqqaz kəndin əcaibxanası, qəzeti, telefon və teleqrafı idi

  Tam oxu »
 • ƏCAİBLİK

  is. Əcaib şeyin hal və keyfiyyəti

  Tam oxu »
 • ƏCDAD

  is. [ər. “cədd” söz. cəmi] Atababalar, ulu babalar. Vətən – əcdadımızın mədfənidir; Vətən – övladımızın məskənidir

  Tam oxu »
 • ƏCƏB

  sif. [ər.] 1. klas. Təəccüblü, qəribə. Oğlan, əcəb olmaz, olsa aşiq; Aşiqlik işi qıza nə layiq? Füzuli

  Tam oxu »
 • ƏCƏBA

  əd. [ər.] kit. Sual cümlələrində təəccüb, şübhə, tərəddüd bildirir – görəsən, aya. Əcəba, bu gün yağış yağacaqmı? Əcəba, onların gəlişindən məqsəd nəd

  Tam oxu »
 • ƏCƏBCƏ

  dan. bax əcəb 1, 2 və 6-cı mənalarda. …Bunları mən çox yaxşıca görürəm, çox əcəbcə görürəm, çox qəşəngcə görürəm

  Tam oxu »
 • ƏCƏL

  is. [ər.] Hər bir canlının, xüsusən insanın qabaqcadan qədərlənmiş ölüm vaxtı. [Ağamurad bəy:] Dünyanın işi belə olur

  Tam oxu »