Azərbaycan dilinin izahlı lüğəti

 • NAGAHDAN

  zərf Gözlənmədən, qəfildən, bilmədən, təsadüfən, birdən. Nagahdan gözlərim görəndə səni; Qalmadı canımda ixtiyar, gəlin! M

  Tam oxu »
 • NAGÜMAN

  sif. [fars.] Gümanı olmayan, inanmayan, ümidsiz. Nagümanam mən bu dərddən sağalım; Təbib birdir, dərd min birdir, yarə yüz

  Tam oxu »
 • NAGÜMANLIQ

  is. Gümansızlıq, inamsızlıq, ümidsizlik

  Tam oxu »
 • NAGÜVARA

  sif. və zərf [fars.] köhn. Qeyridüzgün; zor, ağır, çətin. Zeynəbə Xudayar bəyin iri burnuna və kifir sifətinə baxıb, ona ər demək nagüvara və naxoş gö

  Tam oxu »
 • NAĞARA

  is. Hər iki üzünə dəri çəkilmiş silindrik gövdəli zərb musiqi aləti. Nağara çalmaq. – Kəndin yuxarı tərəfində qarazurna mələyir, nağara gumbuldayır, t

  Tam oxu »
 • NAĞARAÇALAN

  is. Nağara çalan çalğıçı. [Cənnətəli ağa:] Qız uşağını öz başına qoysan ya aşığa gedər, ya nağaraçıya

  Tam oxu »
 • NAĞARAÇI

  is. Nağara çalan çalğıçı. [Cənnətəli ağa:] Qız uşağını öz başına qoysan ya aşığa gedər, ya nağaraçıya

  Tam oxu »
 • NAĞARAÇILIQ

  is. Nağaraçının sənəti, peşəsi. Nağaraçılıq etmək

  Tam oxu »
 • NAĞD

  is. [ər.] 1. Pul (hər şəkildə olur olsun). [Hacı Saleh:] Pul istəyir, deyir pulu nağd verin. S.Rəhman

  Tam oxu »
 • NAĞIL

  is. [ər. nəql] Adətən əfsanəvi, fantastik qüvvələrin iştirakı ilə cərəyan edən uydurma hadisələr və şəxslər haqqında hekayə, rəvayət (şifahi xalq yara

  Tam oxu »
 • NAĞILBAŞI

  is. folk. Dinləyiciləri maraqlandırmaq, güldürmək üçün nağılların əvvəlində söylənən yüngül məzmunlu müqəddimə, giriş; məsələn, Hamam hamam içində; Xə

  Tam oxu »
 • NAĞILBAZ

  is. [ər. nəql və fars. …baz] Nağıl danışmağı, yaxud nağıla qulaq asmağı çox sevən adam. İkinci gün [Sabirin] yadına … nağılbaz qocalar düşürdü

  Tam oxu »
 • NAĞILBAZLIQ

  is. Nağıl danışmağı, yaxud nağıla qulaq asmağı sevmə. Bağır istədi desin ki, oxuma, səhər-səhər nə nağılbazlıqdı, nağılı gecələr danışarlar, … amma de

  Tam oxu »
 • NAĞILÇI

  is. 1. Çox nağıl bilən və onları məharətlə danışmağı bacaran adam. Nağılı nağılçıdan öyrən. (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • NAĞILÇILIQ

  is. Uzunçuluq, sözçülük. Yazıçı … özbaşına təsviri istədiyi yerdə kəssə və ya əlavə edib uzatsa, nağılçılıq meydana çıxar

  Tam oxu »
 • NAĞILVARİ

  zərf və sif. Üslub və məzmun etibarilə nağıl kimi olan, nağıla oxşar. Nağılvari danışmaq. Nağılvari yazmaq

  Tam oxu »
 • NAHAQ

  sif. [fars. na… və ər. həqq] 1. Haqsız, ədalətsiz, haqq və insafa müğayir; qanunsuz. [Yusif şah:] Hakimi-vilayətlərə mənim tərəfimdən elan edərsiniz k

  Tam oxu »
 • NAHAQCA

  zərf Nahaq yerə, əbəs yerə. Qəlbini incitməsin nahaqca vicdanın sənin! Ə.Nəzmi

  Tam oxu »
 • NAHAQDAN

  zərf Heç bir əsas və dəlil olmadan, haqsız olaraq. Nahaqdan işə düşmək. – Məsləhətçin eləyiblər neçə əşxası qaçaq; Neçə kəs var ki, nahaqdan olubdur d

  Tam oxu »
 • NAHAQLIQ

  is. Haqsızlıq, ədalətsizlik, insafsızlıq. [Məhərrəm:] [İki cavanı zor ilə ayırmaq] ədalətsizlik deyilmi? Nahaqlıq deyilmi

  Tam oxu »
 • NAHAMAR

  sif. [fars. nahəmvar] 1. Kələkötür, girintili-çıxıntılı, çala-çuxur, hamar olmayan. Nahamar yer. Nahamar taxta

  Tam oxu »
 • NAHAMARLIQ

  is. Nahamar şeyin halı. Sahənin nahamarlığını düzəltmək

  Tam oxu »
 • NAHAMVAR

  klas. bax nahamar

  Tam oxu »
 • NAHAR

  is. [ər. nəhar] 1. Günorta yeməyi. Nahar etmək. – Mirzə iştahasız nahar yeyib yatmaq istədi. Ə.Haqverdiyev

  Tam oxu »
 • NAHARLIQ

  sif. Nahara məxsus, nahara aid, nahar üçün. Naharlıq ərzaq tədarük etmək. – [Cəfər:] Qardaş, indi növbətdən çıxa bilərsən, iki naharlıq biletimiz var

  Tam oxu »
 • NAHARSIZ

  zərf Yeməksiz, ac. Naharsız saxlamaq. – [Qaraca qız:] …Anam sağ olanda məni də naharsız qoyardı. S.S

  Tam oxu »
 • NAHİYƏ

  is. [ər.] 1. 1917-ci il inqilabından əvvəl və inqilabın ilk dövründə qəza tərkibinə daxil olan inzibati-ərazi vahidi; rayon

  Tam oxu »
 • NAX

  is. Qafqaz qrupuna daxil olan dillərdən biri

  Tam oxu »
 • NAXA

  bax naqqa

  Tam oxu »
 • NAXAH

  [fars.] köhn. İstəmədən, istəməyərək, istəməyə-istəməyə. Camaatla xan danışan əsnada Allahqulu kənarda durub dinməz qulaq asır

  Tam oxu »
 • NAXƏLƏF

  sif. [fars. na… və ər. xələf] Əcdadına, əslinə, əsli-nəsəbinə layiq olmayan. Naxələf övlad. – Cahıllıq zamanı keçibdir əgər; Yenə yüz naxələf oğlana d

  Tam oxu »
 • NAXƏLƏFLİK

  is. Ata-anaya qarşı nankorluq; naşükürlük. Ürəyim ona sıxılırdı ki, üç uşağımın biri başlayıb naxələflik göstərməyə

  Tam oxu »
 • NAXIR

  is. Bir yerdə otlayan mal-qara sürüsü. …Şiddətli çovğun başladığı üçün naxır çöldən tez qayıtdı. S.Hüseyn

  Tam oxu »
 • NAXIRÇI

  is. Mal-qara otaran, naxıra baxan adam. [Kərbəlayı Məmmədvəli:] Sən mənə havaxt naxırçı olmusan ki, mənim malımın sayını biləsən, qoçaq! N

  Tam oxu »
 • NAXIRÇILIQ

  is. Naxırçının işi, peşəsi. Naxırçılıq etmək

  Tam oxu »
 • NAXIROTARAN

  is. Mal-qara otaran, naxıra baxan adam. [Kərbəlayı Məmmədvəli:] Sən mənə havaxt naxırçı olmusan ki, mənim malımın sayını biləsən, qoçaq! N

  Tam oxu »
 • NAXIŞ

  is. [ər. nəqş-dən] 1. Rənglərin, cizgilərin, kölgələrin kombinasiyasından ibarət şəkil, çəki, bəzək və s

  Tam oxu »
 • NAXIŞ-NAXIŞ

  sif. Naxışları olan, naxışlarla bəzəkli, naxışlı. Naxış-naxış köynək

  Tam oxu »
 • NAXIŞAÇAN

  is. Ağac, metal, daş və s. üzərində cürbəcür naxışlar salan, naxışlar həkk edən usta; naxış ustası. // Sif

  Tam oxu »
 • NAXIŞÇI

  is. Naxış vuran, naxış salan usta, naxışaçan

  Tam oxu »
 • NAXIŞLAMA

  “Naxışlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • NAXIŞLAMAQ

  f. 1. Cürbəcür rənglər, boyalar, saplar və s. ilə şeylərin üzərinə naxış salmaq, naxış vurmaq. Evin divarlarını naxışlamaq

  Tam oxu »
 • NAXIŞLANMA

  “Naxışlanmaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • NAXIŞLANMAQ

  məch. Naxış vurulmaq, naxış salınmaq, naxışla bəzənmək. Evin divarları naxışlanıb qurtarmışdır

  Tam oxu »
 • NAXIŞLANMIŞ

  f.sif. Üzərində naxış açılmış, naxış vurulmuş, naxışla bəzədilmiş; naxışlı. Naxışlanmış kəlağayı. Naxışlanmış divar

  Tam oxu »
 • NAXIŞLI

  sif. 1. Naxış vurulmuş, naxış salınmış, naxışla bəzədilmiş. Naxışlı dəsmal. Naxışlı qab. Naxışlı mal

  Tam oxu »
 • NAXIŞSIZ

  sif. Naxışı olmayan; saya. Naxışsız parça. Naxışsız qab

  Tam oxu »
 • NAXOŞ

  is. [fars.] Xəstə, azarlı. Bir naxoşun üstə həkim gətirəndə həkim əvvəl yapışır naxoşun nəbzindən… C

  Tam oxu »
 • NAXOŞLAMA

  “Naxoşlamaq”dan f.is

  Tam oxu »
 • NAXOŞLAMAQ

  f. Xəstələnmək, azarlamaq. [İmran:] Yadındadırmı, anacan, atam bir dəfə naxoşladı… Ə.Haqverdiyev. [Aydın Səkinəyə:] Əgər naxoşlayıb eləsən, yanıma gəl

  Tam oxu »