Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • xörək — yemək — bişmiş

  Tam oxu »
 • plov

  Tam oxu »
 • AŞAĞI

  ucuz

  Tam oxu »
 • AŞAĞI

  yoxsul — kasıb

  Tam oxu »
 • AŞAĞI

  axır — son — qurtaracaq

  Tam oxu »
 • AŞAĞI

  alçaq — nöqsanlı — yararsız — dəyərsiz

  Tam oxu »
 • AŞXANA

  yeməkxana

  Tam oxu »
 • AŞILAMA

  calama — birləşdirmə — uyuşdurma

  Tam oxu »
 • AŞILAMAQ

  calamaq — birləşdirmək — uyuşdurmaq

  Tam oxu »
 • AŞIRILMA

  çevrilmə — yıxılma

  Tam oxu »
 • AŞIRILMA

  aşma — düşmə

  Tam oxu »
 • AŞIRILMA

  minmə

  Tam oxu »
 • AŞIRILMAQ

  çevrilmək — yıxılmaq

  Tam oxu »
 • AŞIRILMAQ

  minmək

  Tam oxu »
 • AŞIRILMAQ

  aşmaq — düşmək

  Tam oxu »
 • AŞIRMA

  öldürmə — vurma

  Tam oxu »
 • AŞIRMA

  yemə — udma — dağıtma — xərcləmə

  Tam oxu »
 • AŞIRMA

  yükləmə

  Tam oxu »
 • AŞIRMA

  sallama — keçirmə

  Tam oxu »
 • AŞIRMA

  yıxma — döndərmə — çevirmə — devirmə

  Tam oxu »
 • AŞIRMA

  endirmə — düşürmə

  Tam oxu »
 • AŞIRMAQ

  öldürmək — vurmaq

  Tam oxu »
 • AŞIRMAQ

  yemək — udmaq — dağıtmaq — xərcləmək

  Tam oxu »
 • AŞIRMAQ

  yükləmək

  Tam oxu »
 • AŞIRMAQ

  yıxmaq — döndərmək — çevirmək

  Tam oxu »
 • AŞIRMAQ

  sallamaq — keçirmək

  Tam oxu »
 • AŞIRMAQ

  endirmək — düşürmək

  Tam oxu »
 • AŞİQ

  vurğun — bənd

  Tam oxu »
 • AŞİQLİK

  vurğunluq — bəndlik

  Tam oxu »
 • AŞİNA

  məlumat — vaqif — tanış — xəbərdar — bələd

  Tam oxu »
 • AŞİNA

  dost — yoldaş

  Tam oxu »
 • AŞİNALIQ

  dostluq — yoldaşlıq

  Tam oxu »
 • AŞİNALIQ

  məlumatlılıq — vaqiflik — tanışlıq — bələdlik

  Tam oxu »
 • AŞKAR

  açıq — aydın — bəlli — məlum

  Tam oxu »
 • AŞKAR

  həqiqət

  Tam oxu »
 • AŞKARLIQ

  aydınlıq — açıqlıq — bəllilik — məlumluq

  Tam oxu »
 • AŞQAR

  maddə — xəlitə

  Tam oxu »
 • AŞQARSIZ

  xalis — təmiz

  Tam oxu »
 • AŞLI

  plovlu

  Tam oxu »
 • AŞMA

  enmə — düşmə — hoppanma

  Tam oxu »
 • AŞMA

  keçmə — düşmə — çıxma

  Tam oxu »
 • AŞMA

  çevrilmə — yıxılma

  Tam oxu »
 • AŞMA

  tökülmə

  Tam oxu »
 • AŞMAQ

  keçmək — düşmək — çıxmaq

  Tam oxu »
 • AŞMAQ

  tökülmək

  Tam oxu »
 • AŞMAQ

  çevrilmək — yıxılmaq

  Tam oxu »
 • AŞMAQ

  enmək — düşmək — hoppanmaq

  Tam oxu »
 • AŞNA

  dost — yaxın — tanış — yoldaş

  Tam oxu »
 • AŞNALAŞMA

  dostlaşma — yaxınlaşma

  Tam oxu »
 • AŞNALAŞMA

  bələdləşmə — məlumatlaşma

  Tam oxu »