Azərbaycan dilinin sinonimlər lüğəti

 • DODAQLAMA

  ağızbaağız — ləbələb

  Tam oxu »
 • DODAQLIQ

  ağızlıq

  Tam oxu »
 • DODAQUCU

  ürəksiz — könülsüz — həvəssiz

  Tam oxu »
 • DOĞMA

  yaxın — əziz — sevimli — mehriban

  Tam oxu »
 • DOĞMAQ

  çıxmaq — körünmək

  Tam oxu »
 • DOĞMAQ

  törəmək

  Tam oxu »
 • DOĞMAQ

  balalamaq — küçükləmək

  Tam oxu »
 • DOĞRAMA

  parçalama — kəsmə — ayırma

  Tam oxu »
 • DOĞRAMAQ

  kəsmək — parçalamaq — ayırmaq

  Tam oxu »
 • DOĞRANTI

  qırıntı — tör-töküntü

  Tam oxu »
 • DOĞRU

  yön — tərəf — sarı

  Tam oxu »
 • DOĞRU

  düzgün — dürüst

  Tam oxu »
 • DOĞRU

  səhvsiz — xətasız — düzgün

  Tam oxu »
 • DOĞRU

  həqiqi — səhih — gerçək — mötəbər — etibarlı

  Tam oxu »
 • DOĞRU

  təmiz — saf — namuslu — sədaqətli

  Tam oxu »
 • DOĞRUDAN

  həqiqətən — gerçəkdən — əslində

  Tam oxu »
 • DOĞRULMAQ

  gerçəkləşmək — reallaşmaq

  Tam oxu »
 • DOĞRULMAQ

  düzəlmək — dikəlmək — durmaq — qalxmaq

  Tam oxu »
 • DOĞRULUQ

  həqiqilik — düzlük — sədaqət — səmimiyyət

  Tam oxu »
 • DOĞRULUQ

  gerçəklik — səhihlik — düzgünlük

  Tam oxu »
 • DOĞRUSU

  düzü

  Tam oxu »
 • DOĞULMA

  törəmə

  Tam oxu »
 • DOĞULMAQ

  törəmək

  Tam oxu »
 • DOĞUM

  tülu

  Tam oxu »
 • DOĞUŞ

  bax: doğum

  Tam oxu »
 • DOQMA

  hökm — müddəa — ehkam

  Tam oxu »
 • DOQMAT

  bax: ehkam

  Tam oxu »
 • DOQMATİK

  mücərrəd — sxematik

  Tam oxu »
 • DOQMATİKLİK

  çətinlik

  Tam oxu »
 • DOQMATİKLİK

  ehkamlıq

  Tam oxu »
 • DOQMATİKLİK

  mücərrədlik — sxematiklik

  Tam oxu »
 • DOQMATİZM

  ehkamçılıq

  Tam oxu »
 • DOLAB

  kələk — hiylə — fənd

  Tam oxu »
 • DOLAB

  şkaf

  Tam oxu »
 • DOLAQ

  patava — sarğı

  Tam oxu »
 • DOLAQLIQ

  patavalıq — sarıqlıq

  Tam oxu »
 • DOLAMA

  basma — vurma

  Tam oxu »
 • DOLAMA

  dolanbac — əyri-üyrü

  Tam oxu »
 • DOLAMA

  buruq-buruq — vintvari

  Tam oxu »
 • DOLAMA

  sarıma — bağlama

  Tam oxu »
 • DOLAMA

  dolanbac

  Tam oxu »
 • DOLAMAQ

  sarımaq — bağlamaq

  Tam oxu »
 • DOLAMAQ

  basmaq — vurmaq

  Tam oxu »
 • DOLANACAQ

  vəsait — mənbə

  Tam oxu »
 • DOLANACAQ

  yaşayış — həyat — güzəran

  Tam oxu »
 • DOLANBAC

  dolaşıq — əyri-üyrü

  Tam oxu »
 • DOLANBAC

  dolanma — bilavasitə

  Tam oxu »
 • DOLANBACLI

  bax: dolanbac

  Tam oxu »
 • DOLANMA

  canlanma

  Tam oxu »
 • DOLANMA

  dönmə — çevrilmə — dəyişmə

  Tam oxu »