Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ÜBEYD

  ə. kiçik qul, balaca kölə

  Tam oxu »
 • ÜBEYDANƏ

  ə. və f. kiçik yazıq qul kimi

  Tam oxu »
 • ÜBUDİYYƏT

  ə. 1) köləlik, qulluq; 2) itaət, tabelilik, asılılıq

  Tam oxu »
 • ÜBUR

  ə. keçmə, addama; nüfuz etmə

  Tam oxu »
 • ÜBUS

  ə. 1) qaşqabaqlı, qaraqabaq

  Tam oxu »
 • ÜBUSƏT

  ə. 1) qaşqabaqlıq, qaraqabaqlıq; 2) sərtlik, qətilik

  Tam oxu »
 • ÜBUSÜLVƏCH

  ə. sərt üzlü

  Tam oxu »
 • ÜCB

  ə. 1) məğrurluq; 2) xudpəsəndlik

  Tam oxu »
 • ÜCRƏT

  ə. 1) zəhmət haqqı; donluq, maaş; 2) icarəyə vermə, kirayəyə vermə

  Tam oxu »
 • ÜDƏBA

  ÜDƏBA’ ə. «ədib» c. ədiblər

  Tam oxu »
 • ÜDUL

  ÜDUL1 ə. «adil» c. adillər. ÜDUL2 ə. 1) azma, yolundan çıxma; 2) danma, dəbbələmə

  Tam oxu »
 • ÜDVAN

  ə. 1) düşmənçilik, düşmənlik; 2) zülm, haqsızlıq

  Tam oxu »
 • ÜFQ

  ə. bax üfüq

  Tam oxu »
 • ÜFTADƏ

  f. 1) düşmüş, yıxılmış; 2) yazıq, fağır, biçarə; 3) alçaq, düşkün; 4) düçar, mübtəla

  Tam oxu »
 • ÜFTAN

  f. yıxılmış, düşmüş

  Tam oxu »
 • ÜFTANÜ XİZAN

  f. yıxıla-dura, yıxıla-yıxıla

  Tam oxu »
 • ÜFUL

  ə. batma, qürub (Günəş və Ay haqqında)

  Tam oxu »
 • ÜFUNƏT

  ə. 1) yaranın ətinin çürüməsi; 2) pis iy, pis qoxu

  Tam oxu »
 • ÜFÜQ

  ə. horizont; dan yeri

  Tam oxu »
 • ÜXRA

  ə. başqa, o biri, digər

  Tam oxu »
 • ÜXRƏVİ

  ə. axirətə mənsub olan; axirətlik

  Tam oxu »
 • ÜXT

  ə. bacı

  Tam oxu »
 • ÜXÜVVƏT

  ə. 1) qardaşlıq; 2) m. ixlas, sədaqət

  Tam oxu »
 • ÜQAB

  ə. qaraquş, qartal

  Tam oxu »
 • ÜQBA

  ə. axirət, o biri dünya, o dünya

  Tam oxu »
 • ÜQD

  ÜQD(Ə) ə. 1) düyün; 2) m. həlli çətin məsələ, düyünə düşmüş iş; 3) m. insanın çox arzu edib nail ola bilmədiyi və qəlbində nisgil kimi qalan arzu; 4)

  Tam oxu »
 • ÜQDƏ

  ÜQD(Ə) ə. 1) düyün; 2) m. həlli çətin məsələ, düyünə düşmüş iş; 3) m. insanın çox arzu edib nail ola bilmədiyi və qəlbində nisgil kimi qalan arzu; 4)

  Tam oxu »
 • ÜQDƏGÜŞA

  ə. və f. çətin məsələni, işi və s. həll edən, açan

  Tam oxu »
 • ÜQƏD

  ə. «üqd(ə)» c. 1) düyünlər; 2) m. çətin işlər

  Tam oxu »
 • ÜQƏLA

  ÜQƏLA’ ə. «aqil» c. ağıllı adamlar, aqillər

  Tam oxu »
 • ÜQUBƏT

  ə. 1) cəza; 2) əziyyət, əzab

  Tam oxu »
 • ÜQUD

  ə. «iqd» c. 1) boyunbağılar; 2) düyünlər

  Tam oxu »
 • ÜQUL

  ə. «əql» c. 1) ağıllar; 2) t. ağıl, idrak

  Tam oxu »
 • ÜLƏMA

  ÜLƏMA’ ə. «alim» c. 1) alimlər; 2) t. çox bilikli adam, böyük alim

  Tam oxu »
 • ÜLFƏT

  ə. 1) alışma, ünsiyyət; 2) görüşmə, söhbətləşmə; 3) dostluq, məhəbbət; 4) həmrəylik, yekdillik

  Tam oxu »
 • ÜLFƏTGAH

  ə. və f. ülfət yeri, görüş yeri

  Tam oxu »
 • ÜLUHİYYƏT

  ə. allahlıq

  Tam oxu »
 • ÜLULƏBSAR

  ÜLUL’ƏBSAR ə. bəşirət sahibləri, uzaqgörənlər

  Tam oxu »
 • ÜLULƏLBAB

  ÜLUL’ƏLBAB ə. ağıl sahibləri, ağıllı adamlar

  Tam oxu »
 • ÜLULƏZM

  ÜLUL’ƏZM ə. 1) iradə sahibləri; 2) qabaqda gedənlər; başçılar

  Tam oxu »
 • ÜLUM

  ə. «elm» c. elmlər

  Tam oxu »
 • ÜLÜVV

  ə. 1) yüksəklik, böyüklük; 2) alilik, ululuq. Ülüvvi-şan şan-şöhrət

  Tam oxu »
 • ÜLÜVVÜDƏRƏCAT

  ə. ali dərəcəli, yüksək məqamlı

  Tam oxu »
 • ÜLVAN

  ə. öyünmə, fəxr

  Tam oxu »
 • ÜLVİ

  ə. 1) yüksək, uca; 2) ilahi, səmavi; 3) yüksəklərdə, səmalarda olan

  Tam oxu »
 • ÜLVİYYAT

  ə. «ülvi» c. ülvi olan şeylər

  Tam oxu »
 • ÜLVİYYƏT

  ə. 1) yüksəklik, ucalıq, ülvilik; 2) mənəviyyat

  Tam oxu »
 • ÜLYA

  ə. 1) əla, ən uca; 2) m. çox gözəl, qiymətli

  Tam oxu »
 • ÜLYAHƏZRƏT

  ə. əlahəzrət xanım (padşah arvadlarının titulu)

  Tam oxu »
 • ÜMDƏ

  ə. 1) dayanacaq, söykənəcək; 2) dayaq, dəstək; 3) ən əsas, başlıca // aktual

  Tam oxu »