Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • ƏCAİB

  ə. «əcibə» c. əcaib şeylər, qəribə şeylər

  Tam oxu »
 • ƏCAİBXANƏ

  ə. və f. qəribə şeylər saxlanılan yer; muzey

  Tam oxu »
 • ƏCAM

  Ə’CAM ə. «əcəm» c. 1) ərəb olmayanlar; əcəmilər; 2) iranlılar

  Tam oxu »
 • ƏCAMİR

  ə. 1) tayfa; 2) dəstə; 3) lotu-potu, əclaf, alçaq

  Tam oxu »
 • ƏCANİB

  ə. «əcnəbi» c. əcnəbilər, xaricilər

  Tam oxu »
 • ƏCDAD

  ə. «cədd» c. 1) babalar; 2) m. ata-baba

  Tam oxu »
 • ƏCƏB

  ƏCƏB ə. 1) təəccüb, şaşqınlıq; 2) təəccüblü; 3) lap yaxşı, yerində. Ə’CƏB ə. ən təəccüblü; daha əcaib

  Tam oxu »
 • ƏCƏBA

  ə. aya! (təəccüb bildirir)

  Tam oxu »
 • ƏCƏBTƏR

  ə. və f. daha təəccüblü, çox qəribə, ən maraqlı

  Tam oxu »
 • ƏCƏL

  ə. ölüm vaxtı, vəfat çağı

  Tam oxu »
 • ƏCƏLƏ

  ə. tələsiklik, tələsmə

  Tam oxu »
 • ƏCƏLƏTƏN

  ə. tələsik, tələsə-tələsə, təcili

  Tam oxu »
 • ƏCƏLL

  ə. ən ali, ən yüksək; daha böyük

  Tam oxu »
 • ƏCƏM

  ə. 1) ərəblərə aid olmayan, qeyri-ərəb; 2) İran ölkəsi

  Tam oxu »
 • ƏCƏMƏ

  ə. kol-kos basmış, bataqlıqlaşmış sahə

  Tam oxu »
 • ƏCƏMİ

  ə. 1) ərəb olmayan adam, qeyri-ərəb; 2) iranlı; 3) m. təcrübəsiz, bacarıqsız, xam

  Tam oxu »
 • ƏCƏZƏ

  ə. «aciz» c. acizlər

  Tam oxu »
 • ƏCFAN

  ə. «cəfn» c. göz qapaqları

  Tam oxu »
 • ƏCHƏL

  ə. ən qanmaz; daha cahil, daha anlamaz

  Tam oxu »
 • ƏCİB

  ƏCİB(Ə) əcaib, təəccüblü, qəribə

  Tam oxu »
 • ƏCİBƏ

  ƏCİB(Ə) əcaib, təəccüblü, qəribə

  Tam oxu »
 • ƏCİNNƏ

  ə. «cin» c. 1) cinlər; 2) m. dəcəl uşaqlar

  Tam oxu »
 • ƏCİNNİ

  ə. cin tayfasından olan

  Tam oxu »
 • ƏCİR

  ə. günəmuzd işləyən, muzdur

  Tam oxu »
 • ƏCLAF

  ə. alçaq (adam haqqında)

  Tam oxu »
 • ƏCMƏİN

  ə. hamısı, cümləsi

  Tam oxu »
 • ƏCMƏL

  ə. ən gözəl; daha qəşəng

  Tam oxu »
 • ƏCN

  ə. xəmir yoğurma

  Tam oxu »
 • ƏCNAD

  ə. «cünd» c. ordular, qoşunlar

  Tam oxu »
 • ƏCNAS

  ə. «cins» c. cinslər

  Tam oxu »
 • ƏCNƏBİ

  ə. 1) başqa ölkənin vətəndaşı; 2) yabançı, biganə

  Tam oxu »
 • ƏCNƏBİYYƏT

  ə. başqa ölkənin vətəndaşı olma; əcnəbilik

  Tam oxu »
 • ƏCNİHƏ

  ə. «cinah» c. 1) cinahlar, tərəflər; 2) qanadlar, qollar

  Tam oxu »
 • ƏCR

  ə. 1) qarşılıq, əvəz; 2) səbir, qərar; 3) savab. Əcri-xeyir mükafat

  Tam oxu »
 • ƏCRAM

  ə. «cirm» c. səyyarələr // göy cisimləri. Əcrami-səmaviyyə göy cisimləri

  Tam oxu »
 • ƏCSAD

  ə. «cəsəd» c. cəsədlər, bədənlər

  Tam oxu »
 • ƏCSAM

  ə. «cism» c. cisimlər

  Tam oxu »
 • ƏCUZ

  ƏCUZ(Ə) ə. 1) qoca, qarı; 2) pis xasiyyətli, pis görünüşlü qoca, qarı; küpəgirən qarı; 3) m. fani dünya, qoca dünya, gidi dünya

  Tam oxu »
 • ƏCUZƏ

  ƏCUZ(Ə) ə. 1) qoca, qarı; 2) pis xasiyyətli, pis görünüşlü qoca, qarı; küpəgirən qarı; 3) m. fani dünya, qoca dünya, gidi dünya

  Tam oxu »
 • ƏCVƏF

  ə. 1) içi boş; 2) axmaq, sarsaq; 3) cahil

  Tam oxu »
 • ƏCVİBƏ

  ə. «cəvab» c. cavablar

  Tam oxu »
 • ƏCYAL

  ə. «ceyl» c. dəstələr

  Tam oxu »
 • ƏCZ

  ƏCZ1 ə. acizlik, bacarıqsızlıq. ƏCZ2 ə. 1) dal, dal tərəf, arxa hissə; 2) beytin son sözü

  Tam oxu »
 • ƏCZA

  ƏCZA’ ə. «cüz» c. 1) hissələr, parçalar; 2) dərman hazırlamaq üçün işlədilən müxtəlif maddələr; 3) t

  Tam oxu »
 • ƏCZAXANƏ

  ƏCZA’XANƏ ə. və f. aptek

  Tam oxu »
 • ƏDA

  ƏDA1 ə. 1) fərz, üslub; 2) işvə, naz; 3) davranış; tövr; 4) qayda. ƏDA2 ə. 1) ödəmə, vermə; 2) icra etmə, yerinə yetirmə

  Tam oxu »
 • ƏDAD

  Ə’DAD ə. «ədəd» c. ədədlər, saylar

  Tam oxu »
 • ƏDALƏT

  ə. insaf, mürüvvət

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTXANƏ

  ə. və f. 1) ədalət evi; 2) məhkəmə

  Tam oxu »
 • ƏDALƏTMƏAB

  ə. ədalət sahibi (yüksək vəzifəli adamlara yazılan məktub və ərizələrdə etiket kimi işlədilirdi)

  Tam oxu »