Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • QÜBAR

  ə. 1) toz // narın torpaq; 2) m. kədər, qüssə

  Tam oxu »
 • QÜBBƏ

  ə. yarımdairə şəklində tağ, günbəz. Qübbei-mina göy qübbəsi; göy, səma

  Tam oxu »
 • QÜBH

  ə. 1) çirkinlik; 2) pis iş, qəbahət

  Tam oxu »
 • QÜBHİYYAT

  ə. «qübh» c. pis işlər, qəbahətlər

  Tam oxu »
 • QÜBLƏ

  ə. öpüş, busə

  Tam oxu »
 • QÜBUR

  ə. «qəbr» c. qəbirlər

  Tam oxu »
 • QÜDDUS

  ə. çox müqəddəs, çox əziz

  Tam oxu »
 • QÜDƏMA

  QÜDƏMA’ ə. «qədim» c. qədimlər // qədimdə olanlar; keçmişdəkilər

  Tam oxu »
 • QÜDRƏT

  ə. 1) yaradılış, fitrət; 2) qarət, güc, qüvvət; 3) təsir, nüfuz; 4) bacarıq, istedad

  Tam oxu »
 • QÜDRƏTNÜMA

  ə. və f. qüdrətli, bacarıqlı, güclü

  Tam oxu »
 • QÜDRƏTÜLLAH

  ə. Allahın qüdrəti, Tanrının qüdrəti

  Tam oxu »
 • QÜDRƏTYAB

  ə. və f. özündə qüdrət tapan; gücü çatan; bacaran

  Tam oxu »
 • QÜDS

  ə. 1) müqəddəslik; 2) pak, pakizə; 3) Fələstinin mərkəzi olan Beytülmüqəddəs şəhərinin adlarından biri

  Tam oxu »
 • QÜDSAŞİYAN

  ə. və f. müqəddəs məkanlı

  Tam oxu »
 • QÜDSİ

  ə. müqəddəs olan, müqəddəsə aid olan

  Tam oxu »
 • QÜDSİYYƏT

  ə. müqəddəslik

  Tam oxu »
 • QÜDSİYYƏTPƏRVƏR

  ə. və f. pak, əziz olan

  Tam oxu »
 • QÜDUM

  ə. gəlib çıxma; uzaq yoldan gəlib yetişmə

  Tam oxu »
 • QÜDUMİYYƏ

  ə. böyük bir adamın səfərdən qayıtması münasibətilə verilən hədiyyə, bəxşiş

  Tam oxu »
 • QÜDVƏ

  QÜDVƏ1 ə. 1) öndə gedən, öncül, rəhbər; 2) təqlid nümunəsi; 3) örnək, nümunə. QÜDVƏ2 ə. səhər, sübh

  Tam oxu »
 • QÜDVƏTÜŞŞÜƏRA

  QÜDVƏTÜŞŞÜƏRA’ ə. şairlərin qabaqcılı, şairlərin başçısı; çox görkəmli şair

  Tam oxu »
 • QÜFL

  ə. qıfıl, kilid

  Tam oxu »
 • QÜFLBƏND

  ə. və f. 1) qıfılla bərk bağlanmış; 2) müəmma formasında aşıq şeri; qıfılbənd

  Tam oxu »
 • QÜFRAN

  ə. bağışlama, əvf, mərhəmət

  Tam oxu »
 • QÜFRANPƏZİR

  ə. və f. bağışlanması, bağışlana bilən, bağışlanmalı

  Tam oxu »
 • QÜLA

  QÜLA’ ə. dabaq, ağız xəstəliyi (heyvanlarda)

  Tam oxu »
 • QÜLABƏ

  ə. baş bəzəyi (başa taxılan quş tükü, gül və s.)

  Tam oxu »
 • QÜLBƏ

  ə. əsli y. «külbə» 1) çardaq, talvar; 2) hava çəkmək üçün təndirin aşağı hissəsindəki dəlik

  Tam oxu »
 • QÜLĞÜLƏ

  ə. hay-küy, qışqırıq

  Tam oxu »
 • QÜLL

  ə. dustaqların boynuna, əlinə və ayağına vurulan zəncir

  Tam oxu »
 • QÜLLAB

  ə. 1) çəngəl, qarmaq; 2) zülfün ucu, saçın ucu; 3) çarx, təkər

  Tam oxu »
 • QÜLLABİ

  ə. fırıldaq, saxta

  Tam oxu »
 • QÜLLƏ

  ə. 1) təpə, zirvə; 2) sütunvarı uca bina; 3) bəzi evlərin üstündə uca çıxıntı

  Tam oxu »
 • QÜLUB

  ə. «qəlb» c. qəlblər, könüllər, ürəklər

  Tam oxu »
 • QÜLÜV

  QÜLÜV(V) ə. 1) həddini aşma; tüğyan etmə; 2) şişirtmə, mübaliğə

  Tam oxu »
 • QÜLÜVV

  QÜLÜV(V) ə. 1) həddini aşma; tüğyan etmə; 2) şişirtmə, mübaliğə

  Tam oxu »
 • QÜMAR

  QÜMAR1 ə. qumrular. QÜMAR2 ə. kütlə, yığın

  Tam oxu »
 • QÜMQÜMƏ

  ə. 1) girdə dəstəli su bardağı; 2) su qabı; 3) ağaclara ziyan verən tırtıl

  Tam oxu »
 • QÜMUM

  ə. «qəm» c. qəmlər, kədərlər

  Tam oxu »
 • QÜNC

  ə. naz, naz-qəmzə

  Tam oxu »
 • QÜNNƏ

  ə. dilçilikdə: burun səsi

  Tam oxu »
 • QÜNUDƏ

  ə. yatmış, yuxulamış, yuxuya getmiş

  Tam oxu »
 • QÜNUT

  QÜNUT1 ə. itaət etmə, boyun əymə. QÜNUT2 ə. ümidini kəsmə; naümidlik, məyusluq

  Tam oxu »
 • QÜRA

  ə. «qəryə» c. kəndlər

  Tam oxu »
 • QÜRAB

  ə. qarğa

  Tam oxu »
 • QÜRABİYYƏ

  ə. un, şəkər, süd, badam və s. qarışığından bişirilən kövrək qoğal

  Tam oxu »
 • QÜRBƏT

  QÜRBƏT1 ə. 1) yaxın olma; yaxınlıq; 2) qonşu olma; qonşuluq; 3) civar, ətraf. QÜRBƏT2 ə. 1) qəribəlik, yad ölkədə olma; 2) xarici ölkə, yad yer

  Tam oxu »
 • QÜRBƏTKEŞ

  ə. və f. qürbətdə olmuş, yad yerdə yaşamış

  Tam oxu »
 • QÜRBƏTZƏDƏ

  ə. və f. qürbətdə olan, yad yerdə yaşayan

  Tam oxu »
 • QÜRBİYYƏT

  ə. qonşuluq; yaxın münasibət

  Tam oxu »