Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • QİBALƏ

  ə. mamalıq

  Tam oxu »
 • QİBB

  ə. günaşırı. Qibbi-möhriq iki gündən bir və ya günaşırı tutan qızdırma

  Tam oxu »
 • QİBBƏN

  ə. 1) günaşırı, iki gündən bir; 2) arabir, aradabir, hərdənbir

  Tam oxu »
 • QİBƏL

  ə. tərəf, cəhət

  Tam oxu »
 • QİBLƏ

  ə. 1) cənub; 2) cənub küləyi, qiblə yeli; 3) namaz qılarkən müsəlmanların üzlərini çevirdikdəri tərəf; 4) pənah aparılan yer

  Tam oxu »
 • QİBLƏGAH

  ə. və f. 1) qiblə yeri, qiblə tərəfi; 2) pərəstiş edilən, çox hörmətli; 3) İran padşahlarına xitab edilərkən işlədilən söz

  Tam oxu »
 • QİBLƏGAHA

  ə. və f. ey qibləgahım! ey pərəstiş etdiyim!

  Tam oxu »
 • QİBLƏNÜMA

  ə. və f. «qibləni göstərən» kompas

  Tam oxu »
 • QİBT

  ə. 1) qədim misirli(lər); 2) misirli xristian

  Tam oxu »
 • QİBTƏ

  ə. 1) həsəd; özgəsində olan gözəl xassəni, vardövləti arzulama; 2) sevinc, məmnuniyyət

  Tam oxu »
 • QİBTƏAVƏR

  ə. və f. bax qibtəkeş

  Tam oxu »
 • QİBTƏBƏXŞ

  ə. və f. qibtəyə səbəb olan, qibtə doğuran

  Tam oxu »
 • QİBTƏƏFZA

  ə. və f. qibtə artıran, qibtə doğuran

  Tam oxu »
 • QİBTƏKEŞ

  ə. və f. qibtə edən, qibtə çəkən

  Tam oxu »
 • QİBTİ

  ə. 1) qədim misirlilərə mənsub olan; 2) qədim misirlilərin dili; qibti (kopt) dili

  Tam oxu »
 • QİDA

  QİDA’ ə. bax qiza’

  Tam oxu »
 • QİDAİ

  ə. qidaya aid olan; yeməli

  Tam oxu »
 • QİDƏM

  ə. 1) qədimlik, qədimdən qalma; 2) daha qədim olma; qədimlik; 3) əbədilik, əzəlilik

  Tam oxu »
 • QİDƏMƏN

  ə. əbədi olaraq; əzəli

  Tam oxu »
 • QİDƏMİ

  ə. 1) qədimdə olan kimi; 2) əbədi, həmişəki

  Tam oxu »
 • QİH

  ə. çirk, irin. Qihi-kazib yalançı irin (irinə bənzəyən ifrazat)

  Tam oxu »
 • QİLA

  QİLA’ ə. «qələ» c. qalalar

  Tam oxu »
 • QİLADƏ

  ə. 1) boyunluq (heyvanların boynuna bağlanan ip, zəncir və s.); 2) boyunbağı, həmail

  Tam oxu »
 • QİLAƏ

  ə. yelkən

  Tam oxu »
 • QİLAF

  ə. silah qabı; qın. Qilafi-lacivərdi «lacivərdi qın» m. göy, səma

  Tam oxu »
 • QİLLƏT

  ə. azlıq

  Tam oxu »
 • QİLMAN

  ə. 1) uşaq, oğlan, gənc; 2) cənnətin cavan xidmətçiləri

  Tam oxu »
 • QİLZƏT

  ə. kobudluq, qabalıq

  Tam oxu »
 • QİMƏD

  ə. qın, qılaf

  Tam oxu »
 • QİRAB

  ə. qılıncın, bıçağın və s. qını

  Tam oxu »
 • QİRAƏT

  ə. oxu, mütaliə

  Tam oxu »
 • QİRAƏTXANƏ

  ə. və f. oxu zalı

  Tam oxu »
 • QİRAN

  ə. 1) yaxınlıq; 2) ulduzların bir-birinə yaxınlaşması

  Tam oxu »
 • QİRBAN

  ə. 1) yayın qını; 2) oxdan, oxqabı

  Tam oxu »
 • QİRBƏ

  ə. 1) su tuluğu; 2) azyaşlı uşaqların qarnının şişməsi

  Tam oxu »
 • QİRD

  ə. meymun

  Tam oxu »
 • QİRMİZ

  ə. əsli a. qırmızı boya

  Tam oxu »
 • QİRRƏ

  ə. bax qürrə2 (1-ci mənada)

  Tam oxu »
 • QİRTAS

  ə. əsli y. yazı yazmaq üçün ağ kağız

  Tam oxu »
 • QİRTASİ

  ə. kağıza aid olan, kağızla olan

  Tam oxu »
 • QİRTASİYYƏ

  ə. kağız və s. yazma xərci

  Tam oxu »
 • QİSARƏT

  ə. bıçaq qayırıb satma işi, bıçaqçılıq

  Tam oxu »
 • QİSAS

  ə. intiqam, əvəzini çıxma

  Tam oxu »
 • QİSASƏN

  ə. qisas olaraq, intiqam olaraq

  Tam oxu »
 • QİSİM

  QİSİM, QİSM ə. 1) hissə, pay; 2) növ

  Tam oxu »
 • QİSM

  QİSİM, QİSM ə. 1) hissə, pay; 2) növ

  Tam oxu »
 • QİSMƏN

  ə. 1) bir hissə, bir qisim; 2) nisbətən

  Tam oxu »
 • QİSMƏT

  ə. 1) hissələrə ayırma; bölmə; 2) birisinə çatan hissə, pay; 3) m. tale

  Tam oxu »
 • QİSSƏ

  ə. 1) hekayə; povest; novella; 2) hadisə, əhvalat; 3) qısa

  Tam oxu »
 • QİSSƏDAN

  ə. və f. bax qissəxan

  Tam oxu »