Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • QƏBA

  QƏBA’ ə. qaba (üst geyimi)

  Tam oxu »
 • QƏBAEH

  ə. «qəbihə» c. bax qəbayeh

  Tam oxu »
 • QƏBAHƏT

  ə. 1) pis iş, yaramaz hərəkət; 2) murdarçılıq; 3) alçaqlıq

  Tam oxu »
 • QƏBAİL

  ə. «qəbilə» c. bax qəbayil

  Tam oxu »
 • QƏBALƏ

  ə. 1) qəbz; 2) topdansatış

  Tam oxu »
 • QƏBALƏNAMƏ

  ə. və f. alğı-satqı sənədi

  Tam oxu »
 • QƏBAPUŞ

  ə. və f. qaba geymiş; qabalı

  Tam oxu »
 • QƏBAVƏT

  ə. ağılsızlıq, sarsaqlıq

  Tam oxu »
 • QƏBAYEH

  ə. pis işlər, qəbahətlər

  Tam oxu »
 • QƏBAYİL

  ə. qəbilələr

  Tam oxu »
 • QƏBBAN

  ə. böyük tərəzi, qapan

  Tam oxu »
 • QƏBİ

  ə. ağılsız, sarsaq

  Tam oxu »
 • QƏBİH

  ə. 1) çirkin, yaraşıqsız, yöndəmsiz; 2) pis, yaramaz

  Tam oxu »
 • QƏBİL

  ə. cins, növ

  Tam oxu »
 • QƏBİLƏ

  ə. tayfa, əşirət; nəsil, oymaq

  Tam oxu »
 • QƏBİR

  ə. məzar, gor

  Tam oxu »
 • QƏBİRİSTAN

  ə. və f. ölü basdırılan yer; məzarıstan

  Tam oxu »
 • QƏBİZ

  ə. qarnı bağlanma, qarnı işləməmə

  Tam oxu »
 • QƏBQƏB

  ə. buxaq

  Tam oxu »
 • QƏBL

  ə. əvvəl, qabaq, öncə

  Tam oxu »
 • QƏBLƏLCƏZA

  QƏBLƏLCƏZA’ ə. cəza günündən əvvəl (bu dünya nəzərdə tutulur)

  Tam oxu »
 • QƏBLƏLİSLAM

  QƏBLƏL’İSLAM ə. islam dinindən əvvəl; islamaqədər

  Tam oxu »
 • QƏBLƏLMİLAD

  ə. miladdan əvvəl, eramızdan əvvəl

  Tam oxu »
 • QƏBLƏLMÖVT

  ə. ölümdən qabaq, ölməzdən əvvəl

  Tam oxu »
 • QƏBN

  ə. alverdə aldatma

  Tam oxu »
 • QƏBRA

  QƏBRA’ ə. 1) torpaq rəngli; boz; 2) yer, yer üzü

  Tam oxu »
 • QƏBUL

  ə. 1) verilən, göndərilən şeyi alma; 2) təşkilata, partiyaya və s. daxil olma

  Tam oxu »
 • QƏBZ

  ə. 1) ələ alma; tutma; 2) verilən pul və s. üçün alınan sənəd; 3) həbs etmə. Qəbzi-ruh Əzrailin adamın canını alması

  Tam oxu »
 • QƏBZƏ

  ə. 1) pəncə, ovuc; 2) dəstə(k), qulp; 3) bir ovuc, bir az

  Tam oxu »
 • QƏDD

  ə. boy, qamət. Qəddi-bala hündür boy

  Tam oxu »
 • QƏDDAH

  ə. 1) pisləyən, eyib axtaran; 2) dulusçu; 3) çaxmaqdaşı ilə od alan; 4) çaxmaqdaşı

  Tam oxu »
 • QƏDDAR

  ə. 1) zalım, mərhəmətsiz, amansız; 2) vəfasız, xain; 3) namərd, xəyanətkar, əhdini pozan; 4) m. bahaçı, bahacıl, adamsoyan (alverçi haqqında)

  Tam oxu »
 • QƏDDARANƏ

  ə. və f. qəddarcasına, mərhəmətsizcəsinə, insafsızcasına

  Tam oxu »
 • QƏDDARƏ

  ə. hər iki tərəfi kəsən iti qılınc

  Tam oxu »
 • QƏDDÜ QAMƏT

  ə. boy-buxun

  Tam oxu »
 • QƏDƏH

  ə. 1) cam, piyalə, qədəh; 2) parça növü

  Tam oxu »
 • QƏDƏHXOR

  ə. və f. bax qədəhpeyma (2-ci mənada)

  Tam oxu »
 • QƏDƏHXORƏ

  ə. və f. bax qədəhnuş

  Tam oxu »
 • QƏDƏHNUŞ

  ə. və f. qədəhdən içki içən, şərab içən

  Tam oxu »
 • QƏDƏHPEYMA

  ə. və f. 1) qədəh gəzdirən, qədəhlə içki paylayan; saqi; 2) çox içki içən

  Tam oxu »
 • QƏDƏM

  ə. 1) addım; 2) ayaq; 3) bir addımlıq məsafə

  Tam oxu »
 • QƏDƏMƏ

  ə. 1) nərdivan ayağı, nərdivan pilləsi; 2) m. dərəcə, səviyyə

  Tam oxu »
 • QƏDƏMƏNDAZ

  ə. və f. qədəm atan, ayaq basan, addım atan

  Tam oxu »
 • QƏDƏMGÜZAR

  ə. və f. bax qədəmnihad

  Tam oxu »
 • QƏDƏMİ

  ə. ayağa aid olan

  Tam oxu »
 • QƏDƏMNİHAD

  ə. və f. bax qədəmran

  Tam oxu »
 • QƏDƏMRAN

  ə. və f. qədəm qoyan, ayaq basan

  Tam oxu »
 • QƏDƏR

  QƏDƏR1 ə. tale, fələk, bəxt. QƏDƏR2 ə. bax qədir2

  Tam oxu »
 • QƏDİD

  ə. 1) gündə qurudulan ət; qaxac; 2) oda basdırılıb bişirilən bütöv qoyun əti; basdırma; 3) m. çox zəif və arıq adam

  Tam oxu »
 • QƏDİM

  ə. uzaq keçmişə aid olan // köhnə, köhnədənqalma

  Tam oxu »