Klassik Azərbaycan ədəbiyyatında işlənən ərəb və fars sözləri lüğəti

 • YE

  f. fars və əski Azərbaycan əlifbalarında hərfinin adı

  Tam oxu »
 • YEGAN

  f. bax yegə

  Tam oxu »
 • YEGAN-YEGAN

  f. birər-birər, ayrı-ayrı

  Tam oxu »
 • YEGANƏ

  f. 1) birinci, birinci olaraq; 2) yalnız, tək; 3) m. nadir, çətin ələ düşən

  Tam oxu »
 • YEGƏ

  f. bax yek

  Tam oxu »
 • YEK

  f. bir, tək, vahid

  Tam oxu »
 • YEKAYEK

  f. bir-bir, tək-tək, bircə-bircə

  Tam oxu »
 • YEKBAR

  f. 1) bir dəfə; 2) birdən, bir dəfədə

  Tam oxu »
 • YEKBƏDƏN

  f. «bir bədən kimi birləşmiş» m. müttəfiq, ittifaq bağlamış

  Tam oxu »
 • YEKCA

  f. bir yerdə; birlikdə, birgə, toplu halında

  Tam oxu »
 • YEKCAN

  f. can bir qəlbdə

  Tam oxu »
 • YEKCƏHƏT

  f. və ə. 1) birtərəfli; 2) bir üzlü, bir sifətli; 3) ardıcıl; 4) əlbir

  Tam oxu »
 • YEKÇEŞM

  f. 1) bir gözlü; 2) əyri, çəp (göz haqqında)

  Tam oxu »
 • YEKDANƏ

  f. 1) tayı-bərabəri olmayan; misilsiz, tək; 2) çox az; nadir

  Tam oxu »
 • YEKDƏST

  f. 1) bir əlli (adam haqqında); 2) m. birgə çalışanlardan hər biri

  Tam oxu »
 • YEKDİGƏR

  f. bir-birini, bir-birinə

  Tam oxu »
 • YEKDİL

  f. ürəyi bir; həmrəy, dilbir, əlbir

  Tam oxu »
 • YEKNƏSƏQ

  f. və ə. bir üsulla, bir cür, bir qayda ilə (iş, hərəkət və s. haqqında); zəngin olmayan, hamısı eyni cür olan

  Tam oxu »
 • YEKPARƏ

  f. 1) bütöv, parçalanmamış; 2) bir qədər, azacıq, az miqdarda

  Tam oxu »
 • YEKRƏG

  f. «bir damarlı» m. bir cür, qarışığı olmayan

  Tam oxu »
 • YEKRƏNG

  f. 1) bir rəngli, eyni rəngli, bir qayda üzrə olan; 2) m. razı

  Tam oxu »
 • YEKRUZƏ

  f. 1) birgünlük; 2) ötəri, keçici; 3) m. müvəqqəti

  Tam oxu »
 • YEKSALƏ

  f. 1) birillik; 2) biryaşlı, biryaşar

  Tam oxu »
 • YEKSAN

  f. 1) düz, hamar; 2) müsavi, bərabər; 3) eyni cür, bir cür

  Tam oxu »
 • YEKSƏR

  YEKSƏR(Ə) f. 1) başdan-başa, bütün, tamam; 2) birdən, bir dəfədə

  Tam oxu »
 • YEKSƏRƏ

  YEKSƏR(Ə) f. 1) başdan-başa, bütün, tamam; 2) birdən, bir dəfədə

  Tam oxu »
 • YEKSƏVAR

  f. tək süvari, tək at çapan

  Tam oxu »
 • YEKŞƏNBƏ

  f. bazar (həftənin günü)

  Tam oxu »
 • YEKTA

  f. 1) tək, yalqız; 2) nadir, tayı-bərabəri olmayan, misilsiz

  Tam oxu »
 • YEKUN

  ə. bax yəkun

  Tam oxu »
 • YEKZƏBAN

  f. dilibir, sözübir

  Tam oxu »
 • YELDA

  f. qişın ən uzun gecəsi (dekabrın 21-dən 22-nə keçən gecə)

  Tam oxu »
 • YETİM

  ə. valideynlərindən hər ikisi və ya biri ölmuş uşaq

  Tam oxu »
 • YETİMDAR

  ə. və f. yetim saxlayan, yetimi olan

  Tam oxu »
 • YETİMƏ

  ə. az tapılan dürr, nadir inci

  Tam oxu »
 • YETİMİYYƏT

  ə. 1) yetimlik; 2) təklik, nadirlik

  Tam oxu »
 • YEZDAN

  f. bax yəzdan

  Tam oxu »
 • YEZDANBƏXŞ

  f. Allah bəxşişi, tanrı vergisi

  Tam oxu »
 • YEZDANİ

  f. Allaha mənsub; ilahi

  Tam oxu »
 • YEZDANPƏRƏST

  f. Allaha sitayiş edən

  Tam oxu »
 • YƏBAN

  f. çöl

  Tam oxu »
 • YƏBANİ

  f. 1) çöldə olan, çölə aid olan; yabanı; 2) vəhşi, əhliləşdirilməmiş

  Tam oxu »
 • YƏCUC

  YƏ’CUC ə. bax Yə’cuc-Mə’cuc

  Tam oxu »
 • YƏCUC-MƏCUC

  YƏ’CUC-MƏ’CUC ə. əsli ibr. 1) qısaboylu çox çirkin əfsanəvi bir tayfa; 2) m. qorxunc, dəhşətli (adam haqqında)

  Tam oxu »
 • YƏD

  ə. 1) əl; 2) kömək; 3) vasitə; 4) m. zor, güc, qüvvət. Yədi-beyza’ 1) ağ əl (Musanın möcüzə göstərdiyi ağ əli); 2) m

  Tam oxu »
 • YƏHTƏMİL

  ə. gərək ki, ehtimal ki, ola bilsin ki

  Tam oxu »
 • YƏHUD

  YƏHUD(İ) ə. sami xalqlarından biri; cuhud

  Tam oxu »
 • YƏHUDİ

  YƏHUD(İ) ə. sami xalqlarından biri; cuhud

  Tam oxu »
 • YƏHVA

  ə. əsli ibr. qədim yəhudilərdə allah adı

  Tam oxu »
 • YƏX

  f. buz

  Tam oxu »