MÜƏMMA

Ərəb mənşəlidir. Əmma sözü ilə qohumdur (əmması olan). (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

MÜDRİK
MÜƏZZİN

Значение слова в других словарях