RİZAGİLASI

(Xanlar)
güney yerdə bitən bozyarpaqlı və xırda yeməli meyvəsi olan kol. – Bizim güneylərdə rizagilasi çox olur
RİVAYİ
RİZƏ-RİZƏ