ROFƏT

yüksək mənsəb, yuxarı rütbə; yüksəklik; ucalan.
RİZVANİYYƏ
ROMAN