Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

  • BABA

    ata və ya ananın atasının onların uşaqlarına olan qohumluq münasibəti (Sovet dövrünə qədər Azərbaycanda "ata" mənasında işlənmiş, müasir Türkiyədə də

    Tam oxu »
  • BABABƏY

    baba olan, baba kimi bəy; böyük ağa bəy

    Tam oxu »
  • BABACAN

    can baba, əziz baba; yetkin, inanılan adam

    Tam oxu »
  • BABAƏLİ

    «baba» (böyük) və «Əli» sözlərindən düzəlmiş, «böyük Əli» deməkdir

    Tam oxu »
  • BABAƏMİ

    «baba» (böyük) və «əmi» sözlərindən düzəlmiş, «baba əvəzi əmi», «böyük əmi» mənasındadır

    Tam oxu »
  • BABAGÜL

    babanın gülü, çiçəyi; babanın sevimli nəvəsi

    Tam oxu »
  • BABAXAN

    bax: Baba və Xan: böyük xan, hörmətli xan

    Tam oxu »
  • BABAKİŞİ

    hörmətli adam, babaya layiq kişi

    Tam oxu »
  • BABALAR

    "baba" sözünün cəmi

    Tam oxu »
  • BABALI

    bax: Baba və Əli; yaşlı və hörmətli Əli

    Tam oxu »
  • BABASEYİD

    bax: Baba və Seyid; yaşlı və hörmətli seyid

    Tam oxu »
  • BABAŞ

    "Baba" və tərkibində "baba" olan mürəkkəb isimlərin əzizləmə forması

    Tam oxu »
  • BABAYAR

    babanın dostu, yardımçısı, atanın köməkçisi

    Tam oxu »
  • BABƏK

    "böyük" və "bəy" sözlərindən düzəlmiş, "başçı" anlamındadır (IX əsr xalq qəhrəmanı Həsənin ikinci adından yayılmışdır)

    Tam oxu »
  • BABIŞ

    "baba" ilə başlanan adların əzizləmə forması

    Tam oxu »
  • BABULLA

    Allahın qapısı, Tanrının dərgahı

    Tam oxu »
  • BABUR

    “bəbir” sözündən olub “xallı pələng, yırtıcı heyvan” mənasındadır. Hindistanda Böyük Moğollar dövlətinin banisi Zəhirəddin Məhəmməd Babur (1483-153

    Tam oxu »
  • BABUŞ

    "baba" ilə başlanan adların əzizləmə forması

    Tam oxu »
  • BAFA

    kiçik dərz, dəstə, dəmət; balaca və sarışın oğlan

    Tam oxu »
  • BAFADAR

    bax: Vəfadar

    Tam oxu »
  • BAFADDİN

    "Vəfaəddin" adının dəyişilmiş forması

    Tam oxu »
  • BAFADİN

    "Vəfaəddin" adının dəyişilmiş forması

    Tam oxu »
  • BAFALI

    bax: Vəfalı

    Tam oxu »
  • BAĞBAN

    bağa qulluq edən, bağ xidmətçisi, bağçı

    Tam oxu »
  • BAĞDASAR

    bağda olan başçı, bağ sahibi, bağban

    Tam oxu »
  • BAĞDASƏR

    bağda olan başçı, bağ sahibi, bağban

    Tam oxu »
  • BAĞI

    əbədi qalan, daimi yaşayan; Allah, Tanrı

    Tam oxu »
  • BAĞIR

    hərtərəfli bilik sahibi ( Bu adın "ürək, sinə" mənasında türk mənşəli olmasını söyləyənlər də vardır)

    Tam oxu »
  • BAĞIŞ

    bəxşiş; Tanrı tərəfindən bağışlanmış

    Tam oxu »
  • BAĞMAN

    bağa qulluq edən, bağ xidmətçisi, bağçı

    Tam oxu »
  • BAHADDİN

    dinin gözəlliyi və yaraşığı

    Tam oxu »
  • BAHADIR

    igid, cəsur, qəhrəman, pəhləvan (Rus dilinə "boqatır" şəklində apelyativ kimi keçmişdir)

    Tam oxu »
  • BAHADUR

    igid, cəsur, qəhrəman, pəhləvan (Rus dilinə "boqatır" şəklində apelyativ kimi keçmişdir)

    Tam oxu »
  • BAHARƏDDİN

    dinin baharı, dinin yazı

    Tam oxu »
  • BAHƏDDİN

    dinin gözəlliyi və yaraşığı

    Tam oxu »
  • BAHİR

    üstün, çox gözəl, olduqca qəşəng; parlaq

    Tam oxu »
  • BAHİRƏ

    üstün, çox gözəl, olduqca qəşəng; parlaq

    Tam oxu »
  • BAXDUR

    bax, dur; bax, yaşa

    Tam oxu »
  • BAXIŞ

    "Baxşı" adının təhrif olunmuş variantıdır

    Tam oxu »
  • BAXIŞALI

    Əli hədiyyəsi, Əli bəxşişi

    Tam oxu »
  • BAXIŞƏLİ

    Əli hədiyyəsi, Əli bəxşişi

    Tam oxu »
  • BAXŞALI

    Əli hədiyyəsi, Əli bəxşişi

    Tam oxu »
  • BAXŞƏLİ

    Əli hədiyyəsi, Əli bəxşişi

    Tam oxu »
  • BAXŞI

    "bax" (bağ) Allah və "şi" (adam, kişi) sözlərindən düzəlmiş, kahin, şaman, müəllim, ustad, aşıq, baxıcı mənalarını bildirən ad

    Tam oxu »
  • BAKIXAN

    əbədi, daimi xan; Bakı xanı, hökmdarı

    Tam oxu »
  • BAKİ

    əbədi, daimi.(bax: Bağı); Bakı şəhərinin adındandır

    Tam oxu »
  • BAKİXAN

    əbədi, daimi xan; Bakı xanı, hökmdarı

    Tam oxu »
  • BAKİR

    təmiz, saf; cavan dəvə; subay oğlan, qız

    Tam oxu »
  • BAKİRƏ

    təmiz, saf; cavan dəvə; subay oğlan, qız

    Tam oxu »
  • BAQİ

    əbədi qalan, daimi yaşayan; Allah, Tanrı

    Tam oxu »