Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • BABA

  ata və ya ananın atasının onların uşaqlarına olan qohumluq münasibəti (Sovet dövrünə qədər Azərbaycanda "ata" mənasında işlənmiş, müasir Türkiyədə də

  Tam oxu »
 • BABABƏY

  baba olan, baba kimi bəy; böyük ağa bəy

  Tam oxu »
 • BABACAN

  can baba, əziz baba; yetkin, inanılan adam

  Tam oxu »
 • BABAƏLİ

  «baba» (böyük) və «Əli» sözlərindən düzəlmiş, «böyük Əli» deməkdir

  Tam oxu »
 • BABAƏMİ

  «baba» (böyük) və «əmi» sözlərindən düzəlmiş, «baba əvəzi əmi», «böyük əmi» mənasındadır

  Tam oxu »
 • BABAGÜL

  babanın gülü, çiçəyi; babanın sevimli nəvəsi

  Tam oxu »
 • BABAXAN

  bax: Baba və Xan: böyük xan, hörmətli xan

  Tam oxu »
 • BABAKİŞİ

  hörmətli adam, babaya layiq kişi

  Tam oxu »
 • BABALAR

  "baba" sözünün cəmi

  Tam oxu »
 • BABALI

  bax: Baba və Əli; yaşlı və hörmətli Əli

  Tam oxu »
 • BABASEYİD

  bax: Baba və Seyid; yaşlı və hörmətli seyid

  Tam oxu »
 • BABAŞ

  "Baba" və tərkibində "baba" olan mürəkkəb isimlərin əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • BABAYAR

  babanın dostu, yardımçısı, atanın köməkçisi

  Tam oxu »
 • BABƏK

  "böyük" və "bəy" sözlərindən düzəlmiş, "başçı" anlamındadır (IX əsr xalq qəhrəmanı Həsənin ikinci adından yayılmışdır)

  Tam oxu »
 • BABIŞ

  "baba" ilə başlanan adların əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • BABULLA

  Allahın qapısı, Tanrının dərgahı

  Tam oxu »
 • BABUR

  “bəbir” sözündən olub “xallı pələng, yırtıcı heyvan” mənasındadır. Hindistanda Böyük Moğollar dövlətinin banisi Zəhirəddin Məhəmməd Babur (1483-153

  Tam oxu »
 • BABUŞ

  "baba" ilə başlanan adların əzizləmə forması

  Tam oxu »
 • BAFA

  kiçik dərz, dəstə, dəmət; balaca və sarışın oğlan

  Tam oxu »
 • BAFADAR

  bax: Vəfadar

  Tam oxu »
 • BAFADDİN

  "Vəfaəddin" adının dəyişilmiş forması

  Tam oxu »
 • BAFADİN

  "Vəfaəddin" adının dəyişilmiş forması

  Tam oxu »
 • BAFALI

  bax: Vəfalı

  Tam oxu »
 • BAĞBAN

  bağa qulluq edən, bağ xidmətçisi, bağçı

  Tam oxu »
 • BAĞDASAR

  bağda olan başçı, bağ sahibi, bağban

  Tam oxu »
 • BAĞDASƏR

  bağda olan başçı, bağ sahibi, bağban

  Tam oxu »
 • BAĞI

  əbədi qalan, daimi yaşayan; Allah, Tanrı

  Tam oxu »
 • BAĞIR

  hərtərəfli bilik sahibi ( Bu adın "ürək, sinə" mənasında türk mənşəli olmasını söyləyənlər də vardır)

  Tam oxu »
 • BAĞIŞ

  bəxşiş; Tanrı tərəfindən bağışlanmış

  Tam oxu »
 • BAĞMAN

  bağa qulluq edən, bağ xidmətçisi, bağçı

  Tam oxu »
 • BAHADDİN

  dinin gözəlliyi və yaraşığı

  Tam oxu »
 • BAHADIR

  igid, cəsur, qəhrəman, pəhləvan (Rus dilinə "boqatır" şəklində apelyativ kimi keçmişdir)

  Tam oxu »
 • BAHADUR

  igid, cəsur, qəhrəman, pəhləvan (Rus dilinə "boqatır" şəklində apelyativ kimi keçmişdir)

  Tam oxu »
 • BAHARƏDDİN

  dinin baharı, dinin yazı

  Tam oxu »
 • BAHƏDDİN

  dinin gözəlliyi və yaraşığı

  Tam oxu »
 • BAHİR

  üstün, çox gözəl, olduqca qəşəng; parlaq

  Tam oxu »
 • BAHİRƏ

  üstün, çox gözəl, olduqca qəşəng; parlaq

  Tam oxu »
 • BAXDUR

  bax, dur; bax, yaşa

  Tam oxu »
 • BAXIŞ

  "Baxşı" adının təhrif olunmuş variantıdır

  Tam oxu »
 • BAXIŞALI

  Əli hədiyyəsi, Əli bəxşişi

  Tam oxu »
 • BAXIŞƏLİ

  Əli hədiyyəsi, Əli bəxşişi

  Tam oxu »
 • BAXŞALI

  Əli hədiyyəsi, Əli bəxşişi

  Tam oxu »
 • BAXŞƏLİ

  Əli hədiyyəsi, Əli bəxşişi

  Tam oxu »
 • BAXŞI

  "bax" (bağ) Allah və "şi" (adam, kişi) sözlərindən düzəlmiş, kahin, şaman, müəllim, ustad, aşıq, baxıcı mənalarını bildirən ad

  Tam oxu »
 • BAKIXAN

  əbədi, daimi xan; Bakı xanı, hökmdarı

  Tam oxu »
 • BAKİ

  əbədi, daimi.(bax: Bağı); Bakı şəhərinin adındandır

  Tam oxu »
 • BAKİXAN

  əbədi, daimi xan; Bakı xanı, hökmdarı

  Tam oxu »
 • BAKİR

  təmiz, saf; cavan dəvə; subay oğlan, qız

  Tam oxu »
 • BAKİRƏ

  təmiz, saf; cavan dəvə; subay oğlan, qız

  Tam oxu »
 • BAQİ

  əbədi qalan, daimi yaşayan; Allah, Tanrı

  Tam oxu »