Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • UBEYD

  balaca qul, kiçik kölə, bəndə; tabe olmayan; adam, insan («Əbd» sözündəndir)

  Tam oxu »
 • UBEYDA

  balaca qul, kiçik kölə, bəndə; tabe olmayan; adam, insan («Əbd» sözündəndir)

  Tam oxu »
 • UBEYDULLA

  Allahın kiçik qulu, Tanrının kiçik köləsi

  Tam oxu »
 • UCABƏY

  böyük bəy, yüksək bəy, ad-sanlı bəy

  Tam oxu »
 • UCAXAN

  yüksək xan; ali, ülvi xan; arxa, himayəçi xan

  Tam oxu »
 • UCAL

  böyü, yüksəl, irəli get, ad-san qazan

  Tam oxu »
 • UCALBƏY

  ucalan, yüksələn bəy, hökmdar

  Tam oxu »
 • UCALXAN

  xan, ucal, böyü, yüksəl, irəli get, ad-san qazan

  Tam oxu »
 • UCALI

  uca, ucaboy Alı; ucalan, yüksələn, ad-san qazanan

  Tam oxu »
 • UCANUR

  böyük nur, yüksək nur

  Tam oxu »
 • UCAR

  uçar; böyüyər, yüksələr, ad-san qazanar; uca ər (Eyni adlı rayon və şəhərin adındandır)

  Tam oxu »
 • UCARUH

  uca ruh, yüksək ruh; müqəddəs ruh

  Tam oxu »
 • UCATAY

  uca dağ, yüksək, hündür dağ, nəhəng dağ

  Tam oxu »
 • UCATƏKİN

  xan olmağa layiq təkin (varis); ülvi varis

  Tam oxu »
 • UÇQUN

  uçağan; çox sürətlə yeriyən, gedən

  Tam oxu »
 • UĞUR

  xoşbəxt, bəxtiyar, bəxtli, gözəl taleli

  Tam oxu »
 • UĞURLU

  xoşbəxt, bəxtiyar, bəxtli, gözəl taleli

  Tam oxu »
 • UĞURŞAD

  xoşbəxt, şad, bəxtiyar xanzadə, xoşbəxt xan oğlu

  Tam oxu »
 • UĞURTƏKİN

  uğurlu varis, xoşbəxt xanzadə; bəxtiyar təkin

  Tam oxu »
 • UĞUZ

  bax: Oğuz; davamlı, artan nəsil

  Tam oxu »
 • ULAN

  oğlan; yüngül süvari əsgəri və ya zabiti (Bu söz polyak və digər Avropa dillərinə də keçmişdir)

  Tam oxu »
 • ULXAN

  böyük xan, şöhrətli xan

  Tam oxu »
 • ULUBAY

  böyük bəy, böyük hökmdar

  Tam oxu »
 • ULUBƏY

  böyük bəy, böyük hökmdar

  Tam oxu »
 • ULUĞBAY

  böyük bəy, böyük hökmdar

  Tam oxu »
 • ULUĞBƏY

  böyük bəy, böyük hökmdar

  Tam oxu »
 • ULUXAN

  böyük xan, şöhrətli xan

  Tam oxu »
 • ULUQ

  böyük, nəhəng

  Tam oxu »
 • ULUQBƏY

  böyük bəy, böyük hökmdar

  Tam oxu »
 • ULUQXAN

  böyük xan, şöhrətli xan

  Tam oxu »
 • ULUNUR

  böyük nur, şöhrətli, adlı-sanlı nur

  Tam oxu »
 • ULURUH

  böyük ruh, şöhrətli, adlı-sanlı ruh

  Tam oxu »
 • ULUS

  el, oba, yurd, vətən

  Tam oxu »
 • ULUSAĞA

  el-oba ağası, yurdun böyüyü

  Tam oxu »
 • ULUSBƏY

  el-oba bəyi, xanı, yurdun böyüyü

  Tam oxu »
 • ULUSXAN

  el-oba bəyi, xanı, yurdun böyüyü

  Tam oxu »
 • ULUSOY

  böyük nəsil, çox böyük əsil-nəsəbli

  Tam oxu »
 • ULUTƏKİN

  görkəmli şahzadə, tanınmış xanzadə; güclü-qüdrətli

  Tam oxu »
 • ULUTÜRK

  əzəmətli türk; əsil-nəsəbli türk

  Tam oxu »
 • ULVAN

  bax: Ülvan, Ülvanə

  Tam oxu »
 • ULVANƏ

  bax: Ülvan, Ülvanə

  Tam oxu »
 • UMAR

  gözlənilər, könüldə tutular, istənilər, intizarı çəkilər

  Tam oxu »
 • UMARA

  gözlənilər, könüldə tutular, istənilər, intizarı çəkilər

  Tam oxu »
 • UMARƏ

  gözlənilər, könüldə tutular, istənilər, intizarı çəkilər

  Tam oxu »
 • UMMAN

  okean, böyük dəniz; geniş su hövzəsi

  Tam oxu »
 • UMMANƏ

  okean, böyük dəniz; geniş su hövzəsi

  Tam oxu »
 • UMUD

  güman; çarə; həsrət, intizar

  Tam oxu »
 • UMUDALI

  Əli gümanı, Alı həsrəti

  Tam oxu »
 • UMUDƏ

  güman; çarə; həsrət, intizar

  Tam oxu »
 • UMUDƏLİ

  Əli gümanı, Alı həsrəti

  Tam oxu »