Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • PADAR

  əbədi; boylu-buxunlu; güclü; xoşbəxt, uğurlu; türk tayfalarından birinin adı

  Tam oxu »
 • PADARXAN

  əbədi xan; kök xan; güclü, uğurlu xan

  Tam oxu »
 • PAKƏR

  təmiz, sağlam adam; möhkəm əsgər, mətin kişi

  Tam oxu »
 • PALATƏKİN

  qılınc, qəmə kimi kəskin olan təkin

  Tam oxu »
 • PALATİMUR

  Timurun qılıncı, Timurun qəməsi

  Tam oxu »
 • PALATÜRK

  türk qəməsi

  Tam oxu »
 • PALAVAND

  «pala» (qəmə, bıçaq) və «vand» (düz) sözlərindən düzəlmiş, «düz bıçaq, iti qəmə» deməkdir

  Tam oxu »
 • PANALI

  Əlinin öyüdü, Əlinin nəsihəti

  Tam oxu »
 • PANƏLİ

  Əlinin öyüdü, Əlinin nəsihəti

  Tam oxu »
 • PAPI

  nadir adlardandır və İranda yaşayan bir türk tayfasının adındandır (Cəbrayıl rayonunda kənd)

  Tam oxu »
 • PARİS

  Fransanın paytaxtı Parijin adındandır. Parisə məxsus; parisli (Bunun türk mənşəli olması haqqında məlumatlar da vardır)

  Tam oxu »
 • PARİSƏ

  Fransanın paytaxtı Parijin adındandır. Parisə məxsus; parisli (Bunun türk mənşəli olması haqqında məlumatlar da vardır)

  Tam oxu »
 • PASİBAN

  qarovulçu, qoruyucu, keşikçi, nəzarətçi

  Tam oxu »
 • PAŞA

  "baş ağa" birləşməsinin ixtisar forması (Bəzi müsəlman ölkələrində yüksək hərbi və mülki vəzifə sahiblərinə verilən ad)

  Tam oxu »
 • PAŞABALA

  bax: Paşa və Bala

  Tam oxu »
 • PAŞAƏLİ

  bax: Paşa və Əli

  Tam oxu »
 • PAŞAXAN

  bax: Paşa və Xan

  Tam oxu »
 • PAŞAZADƏ

  paşa oğlu, paşa nəslindən olan oğul

  Tam oxu »
 • PAŞƏLİ

  bax: Paşa və Əli

  Tam oxu »
 • PAYDAR

  payı olan, hədiyyə sahibi; bəxti olan

  Tam oxu »
 • PAYIZ

  ilin yaydan sonra gələn fəsli. "Xəzan" və ya "quz(güz)" sözlərinin dəyişdirilmiş forması kimi də izah edilir

  Tam oxu »
 • PEKTAŞ

  "bektaş" sözündən olub "vergi yığmaq ixtiyarı verən sənəd" mənasındadır

  Tam oxu »
 • PEKTÜRK

  güclü türk; dözümlü türk

  Tam oxu »
 • PEYKAN

  əsl mənası oxun ucundakı sivri dəmir olub, klassik ədəbiyyatda «kirpik (gözəlin kirpiyi)» mənasında işlənmişdir

  Tam oxu »
 • PEYKANƏ

  əsl mənası oxun ucundakı sivri dəmir olub, klassik ədəbiyyatda «kirpik (gözəlin kirpiyi)» mənasında işlənmişdir

  Tam oxu »
 • PEYMAN

  əhd, and; əhd-peyman

  Tam oxu »
 • PEYMANƏ

  əhd, and; əhd-peyman

  Tam oxu »
 • PƏHLƏVAN

  çox güclü adam; qəhrəman, igid

  Tam oxu »
 • PƏHLİVAN

  çox güclü adam; qəhrəman, igid

  Tam oxu »
 • PƏLƏNG

  pişik cinsindən dərisi zolaqlı, iri, yırtıcı heyvan; qaplan

  Tam oxu »
 • PƏNAH

  sığınma, himayə; ümid; yardımçı, köməkçi

  Tam oxu »
 • PƏNAHALI

  Əli pənahı, Alıya sığınma

  Tam oxu »
 • PƏNAHƏLİ

  Əli pənahı, Alıya sığınma

  Tam oxu »
 • PƏNCALI

  Əli pəncəsi, Əlinin əli; Əlinin gücü, qüvvəsi; iri əl-ayaqlı

  Tam oxu »
 • PƏNCƏ

  əlin içi və barmaqlar, ayağın dabandan başqa alt hissəsi; qüvvət, güc, zor, məngənə

  Tam oxu »
 • PƏNCƏLİ

  Əli pəncəsi, Əlinin əli; Əlinin gücü, qüvvəsi; iri əl-ayaqlı

  Tam oxu »
 • PƏRTOV

  işıq, ziya, şüa, parlaqlıq, parıltı; səliqəsiz, nizamsız; narahat, sakitlik bilməyən (Adın “pər” hissəsi türk dillərində “par”işıq kimi də

  Tam oxu »
 • PƏRVAN

  uçan, qanadlanan; daim oda, işığa can atan kiçik kəpənək

  Tam oxu »
 • PƏRVANƏ

  uçan, qanadlanan; daim oda, işığa can atan kiçik kəpənək

  Tam oxu »
 • PƏRVAZ

  uçma, üçüş, qanadlanma

  Tam oxu »
 • PƏRVİN

  Ülkər, Sürəyya, Yeddiqardaş (ulduzları)

  Tam oxu »
 • PƏRVİNƏ

  Ülkər, Sürəyya, Yeddiqardaş (ulduzları)

  Tam oxu »
 • PƏRVİZ

  parlaq, aydın; uçan, qanadlanan

  Tam oxu »
 • PƏRVİZƏ

  parlaq, aydın; uçan, qanadlanan

  Tam oxu »
 • PƏRVUZƏ

  parlaq, aydın; uçan, qanadlanan

  Tam oxu »
 • PINAR

  bulaq; bulaq kimi saf, büllur

  Tam oxu »
 • PINARA

  bulaq; bulaq kimi saf, büllur

  Tam oxu »
 • PİNAR

  bulaq; bulaq kimi saf, büllur

  Tam oxu »
 • PİNARƏ

  bulaq; bulaq kimi saf, büllur

  Tam oxu »
 • PİRAĞA

  bax: Pir və Ağa (“pir od, ocaq” kimi mənalara malikdir)

  Tam oxu »