Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • NABATALI

  Nabat Əli, şirin Alı, Əli

  Tam oxu »
 • NABATƏLİ

  Nabat Əli, şirin Alı, Əli

  Tam oxu »
 • NABATİ

  bitkiyə aid olan, bitkiyə oxşayan, bitkidən olan

  Tam oxu »
 • NABİ

  peyğəmbər, rəsul; xəbər verən, xəbər gətirən

  Tam oxu »
 • NABİL

  fəzilətli, zəkalı, zəka sahibi; ağıllı, tərbiyəli, gözəl xasiyyətli

  Tam oxu »
 • NABİLƏ

  fəzilətli, zəkalı, zəka sahibi; ağıllı, tərbiyəli, gözəl xasiyyətli

  Tam oxu »
 • NABİR

  nəvə

  Tam oxu »
 • NABİRƏ

  nəvə

  Tam oxu »
 • NABİT

  böyüyən, yetişən, çiçəklənən, boy atan

  Tam oxu »
 • NACİ

  nicat tapan, xilas olan; qurtaran, sərbəstliyə çıxan

  Tam oxu »
 • NACİB

  adlı, sanlı, nəcabətli, alicənab, bağışlanılan

  Tam oxu »
 • NACİBƏ

  adlı, sanlı, nəcabətli, alicənab, bağışlanılan

  Tam oxu »
 • NACİYƏ

  nicat tapan, xilas olan; qurtaran, sərbəstliyə çıxan

  Tam oxu »
 • NACİYYƏ

  nicat tapan, xilas olan; qurtaran, sərbəstliyə çıxan

  Tam oxu »
 • NADİ

  bağıran, çağıran, çığıran, qışqıran; rus.“Nadya” adının ixtisar forması

  Tam oxu »
 • NADİM

  şahın, hakimin həmsöhbəti; müsahibini əyləndirməyi bacaran; səmimi yoldaş

  Tam oxu »
 • NADİMƏ

  şahın, hakimin həmsöhbəti; müsahibini əyləndirməyi bacaran; səmimi yoldaş

  Tam oxu »
 • NADİR

  aztapılan, az əldə edilən, qeyri-adi

  Tam oxu »
 • NADİRƏ

  aztapılan, az əldə edilən, qeyri-adi

  Tam oxu »
 • NADİRŞAH

  Nadir şah; aztapılan şah, qeyri-adi şah;

  Tam oxu »
 • NADİYƏ

  bağıran, çağıran, çığıran, qışqıran; rus.“Nadya” adının ixtisar forması

  Tam oxu »
 • NAFİQ

  xeyir, mənfəət verən, xeyirxah

  Tam oxu »
 • NAFİQƏ

  xeyir, mənfəət verən, xeyirxah

  Tam oxu »
 • NAFİL

  bihudə, hədər, boş yerə, nahaq

  Tam oxu »
 • NAFİLƏ

  bihudə, hədər, boş yerə, nahaq

  Tam oxu »
 • NAFİS

  nəfis şey, incə şey, zərif şey

  Tam oxu »
 • NAFİSƏ

  nəfis şey, incə şey, zərif şey

  Tam oxu »
 • NAFİZ

  nüfuz edən, təsir göstərən; nüfuzlu

  Tam oxu »
 • NAFİZƏ

  nüfuz edən, təsir göstərən; nüfuzlu

  Tam oxu »
 • NAĞDALI

  “Nəqdi-Əli” izafətindəndir; Əlinin verdiyi

  Tam oxu »
 • NAĞDƏLİ

  “Nəqdi-Əli” izafətindəndir; Əlinin verdiyi

  Tam oxu »
 • NAĞDI

  pul; var-dövlət, sərvət; mövcud olan, əldə olan

  Tam oxu »
 • NAĞI

  qarışıqsız, qatışıqsız, saf, təmiz, xalis

  Tam oxu »
 • NAHİD

  həddi-büluğa çatmış, yeniyetmə; Zöhrə ulduzu

  Tam oxu »
 • NAHİDƏ

  həddi-büluğa çatmış, yeniyetmə; Zöhrə ulduzu

  Tam oxu »
 • NAHİL

  xurma ağacı; mumdan düzəldilmiş süni ağac

  Tam oxu »
 • NAHİLƏ

  xurma ağacı; mumdan düzəldilmiş süni ağac

  Tam oxu »
 • NAXÇIVAN

  dünyanın nəqşi, cahanın bəzəyi mənasında olan “nəqşi cahan” sözlərindən yaranmışdır

  Tam oxu »
 • NAİB

  müavin, canişin; vəkil

  Tam oxu »
 • NAİBƏ

  müavin, canişin; vəkil

  Tam oxu »
 • NAİBƏLİ

  Əli köməkçisi, Əli canişini

  Tam oxu »
 • NAİQ

  od, alov, şölə

  Tam oxu »
 • NAİL

  arzusuna yetişən, istəyinə çatan

  Tam oxu »
 • NAİLƏ

  arzusuna yetişən, istəyinə çatan

  Tam oxu »
 • NAİM

  yatan, yuxuda olan; yumşaq, sümüksüz

  Tam oxu »
 • NAİMƏ

  yatan, yuxuda olan; yumşaq, sümüksüz

  Tam oxu »
 • NAİR

  od, alov, şölə, işıq saçan; dost, yoldaş

  Tam oxu »
 • NAİRƏ

  od, alov, şölə, işıq saçan; dost, yoldaş

  Tam oxu »
 • NAKAM

  kamına çatmamış, arzusu yerinə yetməmiş

  Tam oxu »
 • NAQİL

  daşıyan, bir yerdən başqa yerə aparan, nəql edən, danışan, istiliyi, elektriki, səsi başqa cismə keçirən

  Tam oxu »