Azərbaycan kişi adlarının izahlı lüğəti

 • KABUL

  t. bacarıqlı; əf. mal anbarı, Əfqanıstanın mərkəzi

  Tam oxu »
 • KABUS

  qarabasma; dəhşət

  Tam oxu »
 • KAFİƏDDİN

  dini qane edən, din üçün yetərli

  Tam oxu »
 • KAHİN

  qədim Misir və israillilərdə qeybdən xəbər verən ruhani

  Tam oxu »
 • KAHYA

  «kahya» sözündən olub «kəndxuda, kəndin başçısı deməkdir

  Tam oxu »
 • KAİN

  qədim Misir və israillilərdə qeybdən xəbər verən ruhani

  Tam oxu »
 • KAİR

  bax: Qahir

  Tam oxu »
 • KALAM

  hikmətamiz söz, nəsihətamiz ifadə

  Tam oxu »
 • KAMAL

  yetkinlik, kamillik

  Tam oxu »
 • KAMALƏ

  yetkinlik, kamillik

  Tam oxu »
 • KAMALƏDDİN

  dinin kamilliyi, yetkinliyi

  Tam oxu »
 • KAMALLI

  yetkin olan, nöqsansız, bilikli, əxlaqlı, mənəviyyatca tam olan

  Tam oxu »
 • KAMAN

  ox atmaq üçün istifadə olunan kaman; musiqi aləti

  Tam oxu »
 • KAMANDAR

  kamanla silahlanmış, ox atan (Rus-Avropa mənşəli komanda, komandir, komandan, komendant və s. kimi sözlər də "kaman" ilə əlaqədardır

  Tam oxu »
 • KAMANƏ

  ox atmaq üçün istifadə olunan kaman; musiqi aləti

  Tam oxu »
 • KAMANXAN

  kaman kimi xan; kaman çalan xan

  Tam oxu »
 • KAMANNUR

  kamanın nuru; kamanın işığı, sehri

  Tam oxu »
 • KAMANYAR

  kamanın dostu, kamanın yoldaşı

  Tam oxu »
 • KAMANZAR

  kamanın iniltisi, naləsi

  Tam oxu »
 • KAMANZƏR

  kamanın iniltisi, naləsi

  Tam oxu »
 • KAMAYIL

  kam (arzu, məqsəd, istək, məram) və “ayıl” felindən yaranmış və “arzum, ayıl” mənasındadır

  Tam oxu »
 • KAMBAY

  bax: Qambay//Qanbay

  Tam oxu »
 • KAMİ

  istək, dilək, arzu; amal, məqsəd, murad, məramla bağlı olan

  Tam oxu »
 • KAMİBƏY

  istək, arzu ilə həyata gələn bəy

  Tam oxu »
 • KAMİXAN

  istək, arzu ilə həyata gələn xan

  Tam oxu »
 • KAMİL

  yetkin, bitkin; mükəmməl

  Tam oxu »
 • KAMİLBƏY

  Kamil bəy; yetkin bəy, kamil bəy

  Tam oxu »
 • KAMİLƏ

  yetkin, bitkin; mükəmməl

  Tam oxu »
 • KAMİLLA

  yetkin, bitkin; mükəmməl

  Tam oxu »
 • KAMİRAN

  arzusuna nail olan, bəxtiyar, kam alan

  Tam oxu »
 • KAMRAN

  arzusuna nail olan, bəxtiyar, kam alan

  Tam oxu »
 • KAMYAB

  kamına çatmış, arzusuna yetmiş

  Tam oxu »
 • KANBAY

  bax: Qambay//Qanbay

  Tam oxu »
 • KANTEMİR

  bax: Qantemir

  Tam oxu »
 • KANTƏMİR

  bax: Qantemir

  Tam oxu »
 • KAPİTAN

  zabit rütbəsi və bu rütbəni daşıyan şəxs

  Tam oxu »
 • KARLEN

  “Karl” (Marks) və “Lenin” adlarının ilk hecalarından yaranmışdır; İngiliscə insan; ər; mərd; igid deməkdir

  Tam oxu »
 • KARMEN

  nəğmə, mahnı

  Tam oxu »
 • KARPAT

  Avropanın ən böyük dağlarından birinin adı

  Tam oxu »
 • KAŞİF

  kəşf edən, meydana çıxaran, hər hansı sahədə yenilik yaradan

  Tam oxu »
 • KAŞQAR

  qədim Uyğur şəhərinin adındandır. Çincə şəhər, dağ, düzənlik

  Tam oxu »
 • KATANA

  saplağından lif, toxumundan yağ hazırlanan bitki

  Tam oxu »
 • KATİB

  hər hansı idarənin yazı-pozu işini icra edən şəxs

  Tam oxu »
 • KATİBƏ

  hər hansı idarənin yazı-pozu işini icra edən şəxs

  Tam oxu »
 • KAVI

  güclü, qüvvətli

  Tam oxu »
 • KAVİ

  yağıntı, yağmur; güclü, qüvvətli

  Tam oxu »
 • KAVUS

  köklü, möhkəm; təmiz; parlaq; sərv ağacı

  Tam oxu »
 • KAZAK

  əsgər; süvari dəstəsi; könüllü, sərbəst; qoçaq

  Tam oxu »
 • KAZBEK

  kaz tayfasının bəyi, kasların böyüyü (Qafqazın silsilə dağlarından biri)

  Tam oxu »
 • KAZIM

  hirsini uda bilən, hövsələli, səbirli

  Tam oxu »