RUH

\[alm. Seele; fr. Ame; ing. Soul; lat. Anima; yun. Psykhe – nəfəs alma, üfləmək, nəfəs dərmək ər. سٚح \] – bədəni daima canlı qılan, ona həyat verən, yaşadan, lakin maddi olmayan varlıq. Dini fəlsəfədə ruh ölümsüz və insanın əbədi həyatını təmin edən varlıq. Aristotelə görə ruh təbii – canlı həyatın ideyasıdır. Sözün geniş mənasında ideal olanla, şüurla, maddi başlanğıcdan fərqli olaraq qeyri-cismani başlanğıcda eyniyyət təşkil edən anlayış; sözün dar mənasında təfəkkür anlayışı ilə eyni mənalıdır.
ROMANTİZM
RUH

Digər lüğətlərdə