SUSAMAQ

-sa şəkilçisi adlardan deziderativ (latınca: arzu, meyil) mənalı feillər yaradır və -si4, -sa2, və s. formalarda işlədilir, qohumsanmaq, susamaq da həmin qəlib üzrə yaranıb. (Bəşir Əhmədov. Etimologiya lüğəti)

SURQUC
SUVAQ

Значение слова в других словарях