SXOLÁSTİKA

[ lat. scholasticus, əsli yun. shole – məktəb]
1. Orta əsr fəlsəfəsində kilsə ehkamlarına mücərrəd, formal məntiqi dəlillərlə haqq qazandırmaq məqsədini daşıyan hakim cərəyan.
2. məc. Real həyatdan, təcrübədən uzaq olan; boş, formal.
3. məc. Boş mühakimə, həyat və təcrübədən uzaq formal bilik; əzbərçilik, əllaməlik.
SXOLÁSTİK
SICAQ

Digər lüğətlərdə