TECAV

(Zəngilan)
bax tejab . – Pilə tecavnan yaxşı bişir
TECAN
TECƏN