TELİMƏX’

(Ağdam, Xocavənd)
bax teləməx’ . – Qoyun oursağ olanda yetim quzunu ona telirix’ (Xocavənd)
TELİX’Çİ
TELİTMƏX’