TELİTMƏX’

(Zəngilan)
bax teləməx’ . – İnəyin bızavı öldü, quzunu ona telitdim
TELİMƏX’
TELLƏMƏX’