Terminlər lüğəti

 • nəqliyyat

  Azərbaycan Respublikasının ərazisində müəyyən edilmiş qaydada dövlət qeydiyyatına alınmış yüklərin və insanların daşınma vasitələridir, o cümlədən dəm

  Tam oxu »
 • nəqliyyat müəssisəsi

  Qanunvericiliyə və öz təsis sənədlərinə uyğun fəaliyyət göstərən, yük, sərnişin, baqaj və poçt daşımaları, nəqliyyat vasitələrinin saxlanılması, texni

  Tam oxu »
 • nəqliyyat sənədləri

  Dəniz daşımalarında – konosament, şturman qeydi, tərsanə qeydi; dəmiryol daşımalarında – dəmiryol qaiməsi və onun dublikatı; aviadaşımalarda – aviaqai

  Tam oxu »
 • nəqliyyat vasitələri

  Sərnişinlərin və malların beynəlxalq daşınmaları üçün istifadə olunan istənilən vasitələr, o cümlədən konteynerlər və digər nəqliyyat avadanlıqları

  Tam oxu »
 • nəqliyyat vasitələrinin qatarı

  Yol hərəkətində vahid tam şəklində iştirak edən bir-birinə qoşulmuş nəqliyyat vasitələri

  Tam oxu »
 • nəqliyyat vasitəsi

  Yolda hərəkət üçün konstruksiya imkanları olan və insan tərəfindən idarə edilən qurğu, habelə onun qoşqusu (nəqliyyat vasitələri mexaniki və insanın,

  Tam oxu »
 • nəqliyyat vasitəsinin dayanması

  Adamların minməsi və ya düşməsi, yaxud yüklərin yığılması və ya boşaldılması üçün zəruri olan vaxt ərzində nəqliyyat vasitəsinin hərəkətsiz vəziyyətə

  Tam oxu »
 • nəqliyyat vasitəsinin durması

  Əgər nəqliyyat vasitəsi digər yol istifadəçisi və ya hər hansı maneə ilə toqquşmanın qarşısını almaq və ya hərəkət qaydalarının göstərişlərini yerinə

  Tam oxu »
 • nəşr

  Nəşriyyat prosesindən keçirilərək texniki vasitələrin köməyilə sayı çoxaldılan yazılı və audiovizual formada bir dəfə, yaxud dəfələrlə yayılan nəşriyy

  Tam oxu »
 • nəşriyyat

  Əsas fəaliyyət sahəsi müəllifə sifariş verməklə və ya müəllifin (müəlliflik hüququ sahibinin) sifarişi ilə nəşriyyat məhsullarının hazırlanması, isteh

  Tam oxu »
 • nəşriyyat işi

  Nəşriyyat məhsullarının hazırlanması, istehsalı və yayımı ilə məşğul olan hüquqi və fiziki şəxslərin təşkilati-yaradıcılıq və istehsalat-təsərrüfat fə

  Tam oxu »
 • nəşriyyat işinin subyektləri

  Nəşriyyatlar (naşirlər), müəlliflər, poliqrafiya müəssisələri, nəşriyyat məhsullarının sifarişçiləri və yayıcıları

  Tam oxu »
 • nəşriyyat məhsulu

  Çap üsulundan və formasından asılı olmayaraq nəşriyyatların (naşirlərin) sifarişi ilə istehlakçı üçün nəzərdə tutulan kitab, broşür, albom, plakat, bu

  Tam oxu »
 • nəşriyyat məhsulunu istehsal edən

  Nəşriyyatın (naşirin) sifarişi əsasında nəşriyyat məhsulunun tirajının, yaxud tirajın bir hissəsinin istehsalını və buraxılışını təmin edən fiziki və

  Tam oxu »
 • nəşriyyat proqramı

  Nəşriyyatın nizamnaməsinə, istiqamətinə uyğun olaraq nəşriyyatın (naşirin) tərtib və təsdiq etdiyi rüblük, illik və çoxillik tematik layihə

  Tam oxu »
 • nəşriyyat redaksiyası

  Nəşriyyat məhsullarının hazırlanması ilə məşğul olan, əsərləri çap üçün hazırlayan əsas struktur bölmə

  Tam oxu »
 • nəzarət fonoqramı

  Efirə verilmiş bütün teleradio proqramlarının (verilişlərinin) nəzarət məqsədilə lentə alınması

  Tam oxu »
 • nikotin

  Tütün və tənbəki yarpağında və tüstüsündə mövcud olan alkoloidlər qrupuna aid maddə

  Tam oxu »
 • nizamlanan yolayrıcı

  Hərəkət növbəliliyi svetoforun və ya nizamlayıcının siqnalları ilə müəyyənləşdirilən yolayrıcı

  Tam oxu »
 • nizamlanmayan yolayrıcı

  Nizamlayıcının olmadığı, svetoforun qurulmadığı və ya söndürüldüyü, yaxud yanıb-sönən sarı rəngli işıq siqnalının işlədiyi yolayrıcı

  Tam oxu »
 • normativ sənəd

  Malların (işlərin, xidmətlərin) keyfiyyətinə və təhlükəsizliyinə Azərbaycan Respublikası qanunvericiliyinə uyğun məcburi tələbləri müəyyənləşdirən döv

  Tam oxu »
 • notarius

  Notariat fəaliyyəti ilə peşəkarcasına məşğul olan şəxs

  Tam oxu »
 • nou-hau

  Əqli fəaliyyətin nəticəsi kimi kommersiya sirrinə aid edilən, qanunvericiliyə, yaxud sahibinin mülahizələrinə əsasən patentlə mühafizə olunmayan məlum

  Tam oxu »
 • nömrə resursu

  Rəqəmli, hərfi işarələmə və ya həmin işarələrin kombinasiyası, o cümlədən telekommunikasiya şəbəkəsinin və (və ya) onun qovşaq və ya son nöqtələrinin

  Tam oxu »
 • nömrəli kataloq

  Sənədlərin bütün kateqoriyaları və nömrələri üzrə fondu aşkarlayır. Onda dəyişikliklər, əlavələr, sənədlərin ləğvi, dəyişdirilməsi, nüsxələrin miqdarı

  Tam oxu »
 • nümayəndəliklər və filiallar

  -Hüquqi şəxsin olduğu yerdən kənarda yerləşən və hüquqi şəxsin mənafelərini təmsil və müdafiə edən ayrıca bölməsi nümayəndəlik sayılır

  Tam oxu »
 • nümayiş

  Bir qrup şəxsin ictimai və dövlət həyatı ilə bağlı məsələlərə dair fikirlərinin ifadəsi

  Tam oxu »
 • obyektdaxili rejim

  Mühafizə olunan obyektin hüdudlarında müəyyən edilən qayda və tədbirlərin məcmusu

  Tam oxu »
 • obyektlərin texniki təhlükəsizliyi

  Vətəndaşların və cəmiyyətin vacib həyati maraqlarının təhlükə potensiallı obyektlərdə baş verə biləcək qəzalardan müdafiəsinin vəziyyəti

  Tam oxu »
 • odlu silah

  Barıtın və ya digər alışan maddələrin yanmasından yaranan enerji hesabına mərmisi istiqamətlənmiş hərəkət edərək müəyyən məsafədən hədəfi mexaniki zəd

  Tam oxu »
 • oferent

  Bir və ya bir neçə şəxsə ünvanlanmış bu təklifdə onu vermiş şəxs

  Tam oxu »
 • oferta

  Müqavilə bağlamaq niyyətində olan şəxsin bir və ya bir neçə konkret şəxsə ünvanlanan, müqavilənin mühüm şərtləri göstərilən və bu şəxsin təklifinə cav

  Tam oxu »
 • oğurluq

  Özgənin əmlakını gizli olaraq talama

  Tam oxu »
 • ombudsman

  Azərbaycan Respublikasının insan hüquqları üzrə müvəkkili

  Tam oxu »
 • on-line rejimli interfeys

  Real vaxt rejimində iki və daha artıq sistem istifadəçisi arasında birbaşa yaradılmış informasiya və kommunikasiya əlaqəsi forması

  Tam oxu »
 • onkologiya

  Bədxassəli şişlərin əmələgəlmə səbəblərini, inkişaf mexanizmlərini, klinikasını, diaqnostikasını, müalicəsini və profilaktikasını öyrənən tibb və biol

  Tam oxu »
 • onkoloji xəstə

  Tam müayinə olunmuş və morfoloji üsullarla bədxassəli şiş diaqnozu təsdiq edilmiş şəxs

  Tam oxu »
 • onkoloji yardım

  Bədxassəli şişlərin vaxtında aşkar olunmasına, profilaktikasına, müayinəsinə və müalicəsinə yönəldilmiş elmi-tibbi tədbirlər

  Tam oxu »
 • operativ nəqliyyat vasitələri

  Yanğından mühafizə, polis, təcili tibbi yardım, qəza-xilasetmə bölmələrinin , hərbi avtomobil müfəttişliyinin funksional tapşırıqlarının yerinə yetiri

  Tam oxu »
 • opsion

  Qiymətli kağızlar, mallar və ya pul vəsaitləri gələcəkdə müəyyən şərtlərlə bu cür opsionun bağlanması anına və ya tərəflərin qərarına əsasən bu cür əl

  Tam oxu »
 • optik rabitə

  Müxtəlif siqnalların, işarələrin və məlumatların işıq vasitəsi ilə bildirilməsi, verilməsi və qəbulu

  Tam oxu »
 • order

  Order elə bir sənəddir ki, onun əsasında bir şəxs (çıxarıcı) başqa şəxsə (ödəyiciyə) çıxarıcının hesabına remitentə pul, qiymətli kağızlar və ya digər

  Tam oxu »
 • orderli çek

  Konkret bir şəxsin adına «əmrilə» şərti altında yazılan və digər şəxslərə ötürülməsinə (indosamentlə) yol verilən çek

  Tam oxu »
 • orderli kağızlar

  Əgər qiymətli kağız üzrə ixtiyarlı şəxs öz sərəncamı ilə öz əvəzinə başqa ixtiyarlı şəxsi təyin edə bilərsə, qiymətli kağız orderli kağız sayılır

  Tam oxu »
 • originator

  Mühafizə olunan sortun əlamətlərinin qorunmasını təmin edən hüquqi və ya fiziki şəxs

  Tam oxu »
 • orijinal toxum

  İlkin toxumçuluq mərhələlərində bitki nəsillərinin seleksiya yolu originatorun nəzarəti altında ilə seçilməsi və qiymətləndirilməsi nəticəsində alınmı

  Tam oxu »
 • orta əmək haqqı

  İşçiyə vəzifəsi (peşəsi) üzrə işəgötürən tərəfindən ödənilmiş məvacib və onun tərkibinə daxil olan ödənclərin məbləği

  Tam oxu »
 • ov aləti

  Həvəskar və idman ovunu həyata keçirmək üçün istifadə edilən ov silahları, ov itləri, ovçu quşları və başqa ov vasitələri

  Tam oxu »
 • ov obyekti

  Qanunvericiliklə müəyyən edilmiş qaydada ovlanmasına icazə verilmiş təbii sərbəstlik və yarımsərbəst şəraitində xüsusi ayrılmış yerlərdə yaşayan, habe

  Tam oxu »
 • ov silahı

  Vəhşi heyvanların və quşların ovlanması üçün nəzərdə tutulmuş yivli və ya yivsiz lüləli odlu, soyuq, o cümlədən soyuq atıcı və pnevmatik silah

  Tam oxu »