Terminlər lüğəti

 • sığorta

  Sığortalının və ya sığorta olunanın əmlakı, həyatı, sağlamlığı, mülki məsuliyyəti, həmçinin qanunvericiliklə qadağan olunmayan fəaliyyəti, o cümlədən

  Tam oxu »
 • sığorta brutto-mükafatı

  Sığorta müqaviləsinin şərtləri və ya Qanunla müəyyən olunmuş qaydada hesablanan pul vəsaitinin məbləği

  Tam oxu »
 • sığorta hadisəsi

  Qanunvericiliyə və ya sığorta müqaviləsinə görə sığorta ödənişinin sığortalıya, sığorta olunana və ya digər faydalanan şəxslərə ödənilməsi üçün əsas o

  Tam oxu »
 • sığorta hadisəsinin baş verdiyi gün

  Qanuna müvafiq olaraq Milli Bank tərəfindən Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna göndərilən bildirişdə sığorta hadisəsinin baş verməsi günü kimi qeyd ol

  Tam oxu »
 • sığorta haqqı

  Risklərin qəbul edilməsi və ya bölüşdürülməsi müqabilində sığorta qanunvericiliyinə uyğun olaraq, sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan qaydada sığort

  Tam oxu »
 • sığorta haqları

  Qanunla müəyyən edilmiş qaydada iştirakçı bankın Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna ödədiyi üzvlük, təqvim və əlavə haqlardır

  Tam oxu »
 • sığorta qaydaları

  Sığorta qanunvericiliyinə uyğun olaraq, sığortaçının həyata keçirdiyi könüllü sığorta növünün əsaslandığı, sığortaçının özü tərəfindən və ya sığorta q

  Tam oxu »
 • sığorta məbləği

  Sığortalanmış risklər üzrə sığortaçının öhdəliyinin qanunvericilik, yaxud müqavilə ilə müəyyənləşdirilmiş məbləğlə ifadə olunan son həddi

  Tam oxu »
 • sığorta məbləğinin zərərliliyi

  Sığortaçının hesabat dövrü ərzində verdiyi sığorta ödənişləri məbləğinin hesabat dövrü ərzində qüvvədə olmuş sığorta müqavilələri üzrə ümumi sığorta m

  Tam oxu »
 • sığorta müqaviləsi

  Sığortalının müvafiq sığorta haqqı ödəməsi müqabilində sığorta obyektinin məruz qala biləcəyi risklərlə bağlı itkilərin, dəyən zərərin əvəzinin və ya

  Tam oxu »
 • sığorta nəzarəti orqanı

  Sığorta sektorunda dövlət tənzimləməsi və nəzarəti funksiyalarını həyata keçirən müvafiq icra hakimiyyəti orqanı

  Tam oxu »
 • sığorta obyekti

  Sığortalının, yaxud sığorta olunanın qanunazidd olmayan hər hansı əmlak mənafeyi

  Tam oxu »
 • sığorta olunan

  Sığorta müqaviləsi əsasında əmlak mənafeləri sığortalanan şəxs

  Tam oxu »
 • sığorta ödənişi

  Sığorta hadisəsi baş verdikdə, qanunvericiliyə, həmçinin sığorta müqaviləsinə uyğun olaraq sığortaçı tərəfindən ödənilən maliyyə kompensasiyası

  Tam oxu »
 • sığorta predmeti

  Sığorta müqaviləsi üzrə sığortalanan əmlak mənafelərinin aid olduğu fiziki şəxs, əmlak və ya hal

  Tam oxu »
 • sığorta riski

  Ehtimal olunan elə hadisədir ki, onun baş verməsinə qarşı sığorta aparılır. Sığorta riski sayılan hadisənin təsadüf əlamətləri olmalıdır

  Tam oxu »
 • sığorta riski və ya risk

  Sığorta obyekti ilə bağlı itkilərin və ya zərərlərin yaranmasına səbəb olan hadisənin baş verməsi və ya halın yaranması ehtimalı, həmçinin bu ehtimala

  Tam oxu »
 • sığorta riskinin qiymətləndiricisi

  Sığortalının razılığı ilə sığortaçı tərəfindən təyin olunan, sığorta riskini müstəqil surətdə qiymətləndirən və bu sahədə ixtisaslaşmış hüquqi şəxs və

  Tam oxu »
 • sığorta şəhadətnaməsi

  Sığorta müqaviləsinin bağlanması faktını təsdiq edən, sığortaçı tərəfindən sığortalıya və (və ya) sığorta olunana verilən sənəd

  Tam oxu »
 • sığorta tarifi

  Sığorta haqqının hesablanması üçün aktuari hesablamalarına əsasən müəyyən edilən faiz dərəcəsi

  Tam oxu »
 • sığorta tələbi

  Sığorta hadisəsi baş verdikdə sığortalının, sığorta olunanın və ya faydalanan şəxsin sığortaçıya öz vəzifələrini qanunvericiliyə və sığorta müqaviləsi

  Tam oxu »
 • sığorta zərəri

  Sığorta hadisəsinin baş verməsi nəticəsində sığorta olunanın əmlak mənafelərinə dəymiş və sığorta müqaviləsinin şərtlərinə uyğun olaraq Sığortaçının k

  Tam oxu »
 • sığortaçı

  Bu Qanun əsasında sığorta fəaliyyətini həyata keçirmək üçün müvafiq lisenziyaya malik olan, sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan sığorta hadisəsi baş

  Tam oxu »
 • sığortaçının öz vəsaiti

  Sığortaçının öhdəliklərindən azad olan, məbləği sığorta nəzarəti orqanı tərəfindən müəyyən edilən qaydalara əsasən hesablanan vəsaitləri

  Tam oxu »
 • sığortalanmış əmanət

  Qorunan əmanətçinin qorunan əmanətinin Əmanətlərin Sığortalanması Fondu tərəfindən kompensasiya ödənilən hissəsidir

  Tam oxu »
 • sığortalı

  Sığorta haqqı ödəyən, sığorta obyektinin sığorta etdirilməsində sığorta marağı olan sığorta müqaviləsinin tərəfi

  Tam oxu »
 • SİF

  «Dəyər, sığorta və icarə». Göndərmənin bu kommersiya şərtində malın alıcı ölkənin təyinat limanına çatdırılması, həmçinin malın sığortalanması da satı

  Tam oxu »
 • sifariş

  Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və ya yük daşımalarının sifarişçisi ilə daşıyıcı arasında münasibətləri tənzimləyən müqavilə

  Tam oxu »
 • sifarişçi

  Sərnişin və ya yük daşımalarının yerinə yetirilməsi barədə müvafiq qaydada müqavilə bağlamış orqan, yaxud onun tərəfindən təyin edilmiş səlahiyyətli h

  Tam oxu »
 • sifarişli poçt göndərişi

  Göndərilmək üçün qəbul olunduğuna dair istifadəçiyə qəbz verilməsi, çatdırılarkən isə ünvan sahibinin müvafiq sənədi imzalaması tələb olunan poçt gönd

  Tam oxu »
 • silah

  Canlı qüvvənin və digər obyektlərin, o cümlədən texnikanın və tikililərin məhv edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş, yaxud işarə vermə üçün nəzərdə tutulmuş

  Tam oxu »
 • silah dövriyyəsi

  Silahın istehsalı, gətirilməsi, aparılması, idxalı, ixracı, satışı, başqasına verilməsi, əldə edilməsi, kolleksiya edilməsi, sərgisinin keçirilməsi, u

  Tam oxu »
 • silah istifadəçisi

  Xidməti və mülki silah haqqında Qanunla müəyyən edilmiş qaydada təyinatı üzrə istifadə edilməsi üçün silah verilmiş şəxs

  Tam oxu »
 • silah sahibi

  Mülkiyyətində Xidməti və mülki silah haqqında Qanunun tələblərinə uyğun olaraq əldə edilmiş silah olan şəxs

  Tam oxu »
 • sindikativ kredit

  İki və daha artıq bankın razılığı və borcalanla bağlanmış birgə müqavilə əsasında eyni bir layihə üçün verilən kredit

  Tam oxu »
 • SİP

  «Daşınma və sığortalama … (təyinat yeri) qədər ödənilib». Bu göndərmə kommersiya şərtində satıcının öhdəsinə, malın satıcının ölkəsində yerləşən təyin

  Tam oxu »
 • sitoloji müayinə

  Orqan və toxumalardan alınmış preparatlarda olan hüceyrə elementlərinin mikroskopik üsullarla tədqiqi

  Tam oxu »
 • siyasi partiya

  Ümumi siyasi ideyaları və məqsədləri olan, ölkənin siyasi həyatında iştirak edən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının birlikləri

  Tam oxu »
 • siyasi partiyalar bloku

  Seçkilərdə birgə iştirak etmək üçün iki və ya daha çox siyasi partiyanın yaratdığı və seçkilər zamanı siyasi partiyalarla eyni hüquqa malik olan blok

  Tam oxu »
 • siyasi repressiya

  Siyasi mülahizələrə görə dövlət tərəfindən tətbiq edilən, məhkəmələrin və mühakimə funksiyaları verilmiş başqa orqanların qərarı ilə, yaxud icra hakim

  Tam oxu »
 • siyasi repressiya qurbanları

  Siyasi repressiya növlərinə məruz qalmış şəxslər, onların ailə üzvləri, o cümlədən öz valideynləri və ya qohumları ilə birlikdə repressiyanın icra edi

  Tam oxu »
 • SN-37

  Beynəlxalq poçt göndərişləri göndərildiyi zaman istifadə olunan qaimə sənədi

  Tam oxu »
 • son telekommunikasiya avadanlığı

  Telekommunikasiya xidmətlərindən istifadə məqsədi ilə telekommunikasiya şəbəkəsinin qoşulma nöqtələrinə birləşdirilən avadanlıqlar (telefon aparatı, k

  Tam oxu »
 • sort

  Eyni genotip, genotiplər qrupu və fenotiplərin əlamətlərini səciyyələndirən, həmin botaniki taksona aid digər bitki qruplarından ən azı bir əlamətlə f

  Tam oxu »
 • sortdəyişmə

  Bitki sortlarının yeni, daha məhsuldar və keyfiyyətli sortlarla əvəz olunması

  Tam oxu »
 • sortluq və səpin keyfiyyətləri

  Toxumun sorta məxsus genetik təmizliyi və səpinə yararlılığının kompleks göstəriciləri

  Tam oxu »
 • sorttəzələmə

  Sorttəmizliyi və bioloji keyfiyyətləri pisləşmiş toxumların həmin sortun yüksək reproduksiyalı və keyfiyyətli toxumları ilə əvəz edilməsi

  Tam oxu »
 • sosial müavinətlər

  Qanunla müəyyən edilmiş qaydada ayrı-ayrı kateqoriya şəxslərə sosial yardım göstərilməsi məqsədilə aylıq və ya birdəfəlik ödənilən pul vəsaiti

  Tam oxu »
 • sosial reabilitasiya

  Əlillərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasını, onlara cəmiyyətin həyatında iştirak etmək üçün digər vətəndaşlarla bərabər imkanlar yaradılmasını tə

  Tam oxu »
 • sosial reklam

  Qeyri-kommersiya xarakteri daşıyan Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi və dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən tədbirlərin, hə

  Tam oxu »