Terminlər lüğəti

 • standart

  Maraqlı tərəflərin əksəriyyətinin razılığı əsasında hazırlanmış və müvafiq səlahiyyətli təşkilat və ya orqanlar tərəfindən təsdiq edilən kütləvi istif

  Tam oxu »
 • standart külçələr

  London Qiymətli Metallar Bazarı Assosiasiyasının (LBMA) və London Platin və Palladium Bazarı (LPPM) iştirakçılarının müəyyən etdiyi beynəlxalq keyfiyy

  Tam oxu »
 • standartlaşdırma

  Məhsullar (işlər, xidmətlər) üçün norma, qayda və xarakteristikaları müəyyənləşdirən fəaliyyət olub, aşağıdakıları təmin etmək məqsədi daşıyır:

  Tam oxu »
 • standartlaşdırma üzrə normativ sənəd

  Müəyyən növ fəaliyyətin, yaxud onun nəticələrinin ümumi olan icra və istifadə norma, qayda və xarakteristikalarını əks etdirən normativ hüquqi aktdır

  Tam oxu »
 • stasionar

  Daşınmaz

  Tam oxu »
 • statistik məlumatların yayılması

  Əldə edilməsində tətbiq olunan forma və vasitələrdən asılı olmayaraq, məxfi sayılmayan rəsmi statistik məlumatların istifadəçilərə verilməsidir

  Tam oxu »
 • statistik vahidlər

  Rəsmi statistika üçün ilkin məlumatları təqdim edən, yaxud da statistiklər tərəfindən müşahidələrin aparılması, məlumatların toplanması və təhlili üçü

  Tam oxu »
 • steril zona

  Girişinə nəzarət edilən sərnişinlərin istənilən yoxlanma baxış məntəqəsi və hava gəmisi arasındakı zona

  Tam oxu »
 • stimullaşdırıcı lotereya

  Malın (işin, xidmətin) satışını stimullaşdırmaq məqsədilə həmin malı (işi, xidməti) almış şəxslər arasında keçirilən lotereya forması

  Tam oxu »
 • stimullaşdırıcı lotereyanın obyekti

  Satışı stimullaşdırıcı lotereya ilə müşayiət olunan mal (iş, xidmət)

  Tam oxu »
 • stop-list

  Əməliyyatları dayandırılmış və ləğv edilmiş kartların daxil edildiyi siyahıdır. Bu siyahı xidmət mərkəzi tərəfindən tərtib olunur

  Tam oxu »
 • strateji investor

  Müəssisəyə yeni texnologiya və nou-haunu cəlb etmək imkanına malik, müəssisənin fəaliyyətində və idarəçiliyində bilavasitə iştirak etmək niyyəti olan

  Tam oxu »
 • su ehtiyatları

  Su obyektlərində yerləşən, istifadə edilən və ya istifadə oluna bilən yerüstü və yeraltı suların həcmi

  Tam oxu »
 • su heyvanları və bitkiləri

  Suda yaşayan bütün növ suitilər, xərçəngkimilər, tısbağalar, zooplanktonlar, fitoplanktonlar, bentik orqanizmslər və digər su heyvanları və yosunları

  Tam oxu »
 • su istehlakçısı

  Öz ehtiyaclarını təmin etmək üçün su obyektlərinin istifadəçisindən su alan fiziki və ya hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • su obyekti

  Relyef formasına uyğun olaraq yerin üstündə və ya yerin təkində suların toplandığı sərhədləri, ölçüləri və xüsusi su rejimi əlamətləri olan təbii form

  Tam oxu »
 • su obyektinin istifadəçisi

  Su obyektlərindən istifadə hüququ verilmiş fiziki və ya hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • su obyektlərinin çirklənməsi

  Suların keyfiyyətini pisləşdirən, su obyektlərinin səthinə, dibinə və ətrafına mənfi təsir edən zərərli maddələrin tökülməsi və ya axıdılması

  Tam oxu »
 • su obyektlərinin monitorinqi

  Onların vəziyyətində baş verən proseslərin vaxtında aşkara çıxarılması, qiymətləndirilməsi, həmin proseslərin inkişafının proqnozlaşdırılması və zərər

  Tam oxu »
 • su obyektlərinin mühafizəsi

  Su obyektlərinin qorunması və bərpasına yönəldilmiş fəaliyyət

  Tam oxu »
 • su obyektlərinin zibillənməsi

  Su obyektlərindən istifadəni çətinləşdirən əşyaların, bərk maddə hissəciklərinin müxtəlif çeşidli texnogen mənşəli və məişət tullantılarının tökülməsi

  Tam oxu »
 • su təchizatı sistemi

  Suyu mənbədən götürən, təmizləyən və istehlakçıya çatdıran bir və ya bir qrup qurğu, o cümlədən magistral (ümumiləşdirilmiş) və paylayıcı (daxili) su

  Tam oxu »
 • su təchizatı və kanalizasiya müəssisələri

  Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq müəyyən ərazi (zona) hüdudlarında su təchizatının və tullantı sularının axıdılmasını təmin e

  Tam oxu »
 • su təchizatı və kanalizasiya obyektinin (obyektin) sahibləri

  Su təchizatı və kanalizasiya obyektlərinin və ya su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadə edən obyektlərin (müəssisələrin, qurğuların, bin

  Tam oxu »
 • su təsərrüfatı obyekti

  Su ehtiyatlarının istifadəsi, bərpası və mühafizəsi ilə əlaqədar yaradılmış sistemlər və qurğular

  Tam oxu »
 • subabonent

  Elektrik qurğuları abonentinin (əsas istehlakçı) elektrik şəbəkələrinə qoşulmuş istehlakçı

  Tam oxu »
 • subdomen

  Hər hansı domenə nisbətən aşağı səviyyəli domen deməkdir (*.GOV.AZ domeni GOV.AZ domeninin subdomenidir)

  Tam oxu »
 • sublizinq

  Əvvəllər lizinq verəndən lizinq müqaviləsi üzrə alınmış lizinq müqaviləsinin obyektini lizinq müqaviləsi üzrə lizinq alan üçüncü şəxslərə (sublizinq m

  Tam oxu »
 • subordinasiya borc öhdəlikləri

  Emissiya şərtlərinə görə ödəmə vaxtı çatdıqda ödənilən, bankın aktivlərinin girovu ilə təmin edilməyən, sahibinin tələbi ilə geri alınmayan, son ödəmə

  Tam oxu »
 • subsidiar məsuliyyət

  Öhdəliyin şərtlərinə görə əsas borclu olan digər şəxsin məsuliyyətinə əlavə məsuliyyət

  Tam oxu »
 • subsidiya

  Dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə, yerli büdcələrə və hüquqi şəxslərə əvəzsiz verilən maliyyə vəsaiti

  Tam oxu »
 • subvensiya

  Məqsədli maliyyələşdirmənin həyata keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə verilən, lakin həm

  Tam oxu »
 • sudan İstifadə edənlər Birliyi

  İstifadəsinə verilən meliorasiya və irriqasiya sistemlərini idarə etmək və xidmət göstərdiyi ərazidə əkinləri suvarma suyu ilə təmin etmək məqsədi ilə

  Tam oxu »
 • suların zərərli təsiri

  Su altında qalma, subasma, müəyyən əraziyə və ya obyektə yerüstü və yeraltı suların digər təsiri

  Tam oxu »
 • sulu horizont

  Yerin təkində geoloji struktur daxilində yerləşən, məsamələrində, çatlarında və boşluqlarında hidravlik əlaqəli sular toplanmış süxurlar təbəqəsi (lay

  Tam oxu »
 • super elit toxum

  Orijinal toxumun çoxaldılmasından alınmış toxum

  Tam oxu »
 • supermarket

  Ticarət sahəsi 1000 kv.m-dən yuxarı olub, ən müasir ticarət avadanlıqları ilə təmin edilmiş, geniş çeşiddə ərzaq, qeyri-ərzaq mallarının satışı ilə mə

  Tam oxu »
 • surətçıxarma

  Əsərin və ya fonoqramın bir və ya daha çox nüsxəsinin hər hansı maddi formada, o cümlədən səs və videoyazı şəklində hazırlanması

  Tam oxu »
 • suvarılan torpaqlar

  Suvarma məqsədi ilə irriqasiya sistemləri və qurğuları ilə təmin olunmuş torpaqlar

  Tam oxu »
 • süd anası

  Başqa körpəni əmizdirən qadın

  Tam oxu »
 • süni qida məhsulu

  Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidaya tələbatını ödəyən və onların fizioloji xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılan, ana südünü qismən əvəz edən qida q

  Tam oxu »
 • süni qidalanma

  Ana südü olmadıqda körpələrin və erkən yaşlı uşaqların süni qida qatışıqları ilə qidalandırılması

  Tam oxu »
 • sürətli poçt rabitəsi xidməti

  Fiziki poçt göndərişlərinin ən sürətlə işlənməsini və çatdırılmasını təmin edən poçt rabitəsi xidməti

  Tam oxu »
 • sürücü

  I Hər hansı növ nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs (sürücülüyü öyrədən avtomobil təlimatçısı da sürücüyə bərabər tutulur) II Avtonəqliyyat vasitəsin

  Tam oxu »
 • SWIFT

  Ümumdünya Banklararası Maliyyə Telekommunikasiya Sistemi

  Tam oxu »
 • şəhər

  Əhalisinin sayı 15.000 nəfərdən yuxarı və onun əksəriyyəti sənayedə, iqtisadi, sosial və ya qeyri-istehsalat sahələrində (dövlət və ya bələdiyyə qullu

  Tam oxu »
 • şəhərsalma

  şəhərsalma fəaliyyəti İstehsal qüvvələrinin səmərəli yerləşdirilməsi şərti ilə məskunlaşma sisteminin ərazi-məkan təşkilində milli, tarixi-mədəni irsi

  Tam oxu »
 • şəhərsalma münasibətləri

  Şəhərsalma obyektlərinin yaradılması, inkişafı, yenidən qurulması və qorunması üzrə şəhərsalma subyektlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti

  Tam oxu »
 • şəhərsalma proqnozu

  Şəhərsalma şəraitinin, iqtisadi, sosial, ekoloji, mühəndis-texniki vəziyyətin, istehsal, sosial, mühəndis (su, kanalizasiya, istilik, qaz, elektrik, r

  Tam oxu »
 • şəhərsalma proqramı

  Şəhərsalmada yüksək nailiyyətlər əldə etmək üçün şəhərsalma vəziyyətinin kompleks qiymətləndirilməsini, torpaq və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifad

  Tam oxu »