Terminlər lüğəti

 • seçici

  Seçki hüququna malik şəxs

  Tam oxu »
 • seçici siyahıları

  Müvafiq seçki (referendum) dairəsinin seçki (referendum) məntəqəsi ərazisində yaşayan və seçki hüququna malik olan Azərbaycan Respublikası vətəndaşlar

  Tam oxu »
 • seçki dairəsi

  Qeydə alınmış seçicilərin hər hansı seçkili orqana nümayəndə (nümayəndələr) seçməsi üçün Seçki Məcəlləsinə uyğun olaraq təşkil edilmiş ərazi vahidi

  Tam oxu »
 • seçki hüququ

  Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarını, Azərbaycan Respublikasının Prezidentini, bələdiyyələrə üzvləri seçmək və həmin orqanlara, Azər

  Tam oxu »
 • seçki (referendum) kampaniyası

  Seçkilərin (referendumun) təyin edilməsi haqqında səlahiyyətli dövlət orqanının qərarının dərc edildiyi gündən seçkilərin (referendumun) nəticələrinin

  Tam oxu »
 • seçki (referendum) komissiyası

  Seçki Məcəlləsi ilə nəzərdə tutulan qaydada formalaşdırılan və seçkilərin (referendumun) keçirilməsini təşkil edən və təmin edən kollegial orqan

  Tam oxu »
 • seçki (referendum) şikayəti

  Seçkilərlə (referendumla) əlaqədar sənədlərin, qərarların, hərəkətlərin (hərəkətsizliyin) nəticələrinin ləğv edilməsinə və ya bu nəticələrə yenidən ba

  Tam oxu »
 • seçkiqabağı təşviqat

  Vətəndaşların və siyasi partiyaların seçiciləri seçicilərdə iştiraka, bu və ya digər namizədlərin lehinə səs verməyə (səs verməməyə) çağıran və ya çağ

  Tam oxu »
 • seçkilər

  Azərbaycan Respublikasının Konstitusiyası və Seçki Məcəlləsi əsasında keçirilən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisi deputatlarının, Azərbaycan Respu

  Tam oxu »
 • seçkilərin (referendumun) nəticələri

  Dairə seçki komissiyası tərəfindən Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatlarının seçkiləri və bələdiyyə seçkiləri zamanı müəyyən edilmiş səs

  Tam oxu »
 • seçkilərin ümumi yekunları

  Seçilmiş namizədlərin adlarını və onların lehinə verilən səslərin sayını əks etdirən Milli Məclisə seçkilərin və bələdiyyə seçkilərinin yekunlarının ü

  Tam oxu »
 • seçkilərin (referendumun) yekunları

  Seçkilər zamanı Azərbaycan Respublikası Milli Məclisinin deputatı, Prezident, bələdiyyə üzvü seçilmiş namizədin müəyyən edilməsi, referendumda qəbul e

  Tam oxu »
 • sekoqram

  İçərisində korlar üçün nəzərdə tutulmuş qabarıq şriftli nəşrlər olan poçt göndərişi

  Tam oxu »
 • seksual qısnama

  Əmək və ya xidmət münasibətlərində olan şəxsi alçaldan və təhqir edən, başqa cinsə və ya seksual yönümə mənsubiyyətdən irəli gələn və fiziki hərəkətlə

  Tam oxu »
 • sekvestr

  Dövlət büdcəsi, Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsi və yerli büdcələrin gəlirləri yerinə yetirilmədikdə, müdafiə olunmuş xərc maddələri istisna ol

  Tam oxu »
 • seleksiya nailiyyətləri

  Seleksiya işi nəticəsində yaradılmış, cəmiyyət üçün faydalı bitki sortları, heyvan cinsləri, onların hibridləri, xəttləri, krossları və klonları

  Tam oxu »
 • seleksiya nailiyyətlərinin dövlət reyestri

  Müəlliflik və patent hüququ mühafizə olunan bitki materialı və damazlıq ehtiyatlarının dövlət qeydiyyat reyestri

  Tam oxu »
 • sertifikat

  İmza sahibini identikləşdirmək üçün nəzərdə tutulan və elektron imzanı yoxlama məlumatlarının imza sahibinə məxsus olması barədə sertifikat xidmətləri

  Tam oxu »
 • sertifikat xidmətləri mərkəzi

  Elektron imza üçün sertifikat verən və imzaların istifadəsi üzrə bu qanunla müəyyən edilmiş digər xidmətləri göstərən hüquqi şəxs və ya hüquqi şəxs ya

  Tam oxu »
 • sertifikatlaşdırılmış elektron imza vasitələri

  Müəyyən olunmuş tələblərə uyğunluğu sertifikatlaşdırma qaydaları əsasında təsdiq edilmiş elektron imza vasitələri

  Tam oxu »
 • servitut

  Daşınmaz əşyanın digər daşınmaz əşya mülkiyyətçisinin xeyrinə elə yüklü edilməsidir ki, bu zaman ona (digər daşınmaz əşyanın mülkiyyətçisinə) ayrı-ayr

  Tam oxu »
 • səfərbərlik

  Azərbaycan Respublikası iqtisadiyyatının, icra hakimiyyəti orqanlarının, yerli özünüidarəetmə orqanlarının və təşkilatların müharibə dövrünün iş rejim

  Tam oxu »
 • səfərbərlik hazırlığı

  Dövlətin silahlı hücumdan müdafiəsinin təmin edilməsi və müharibə dövründə dövlətin tələbatının və əhalinin ehtiyaclarının ödənilməsi məqsədi ilə Azər

  Tam oxu »
 • səhlənkarlıq

  Vəzifəli şəxsin işə vicdansız və ya laqeyd münasibəti nəticəsində öz xidməti vəzifəsini yerinə yetirməməsi və ya lazımi qaydada yerinə yetirməməsi fiz

  Tam oxu »
 • səhm

  Qiymətli kağız olub, səhmdar cəmiyyətində üzvlüyü və sahibinin (səhmdarın) səhmdar cəmiyyəti mənfəətinin bir hissəsini dividendlər şəklində almaq, səh

  Tam oxu »
 • səhmdar cəmiyyəti

  Nizamnamə kapitalı müəyyən sayda səhmlərə bölünmüş cəmiyyət səhmdar cəmiyyəti sayılır

  Tam oxu »
 • səhmdar cəmiyyətinin səhmdarları

  Səhmdar cəmiyyətinin səhmdarı cəmiyyətin bir və ya daha çox sayda səhmlərinin bu Məcəllə ilə müəyyən edilmiş qaydada mülkiyyətçisi olan fiziki və (və

  Tam oxu »
 • səki

  Yolun hərəkət hissəsinə bitişik olan və ya qazon vasitəsilə ondan ayrılmış, piyadaların hərəkəti üçün nəzərdə tutulan hissəsi

  Tam oxu »
 • səllahiyyətli treyder

  Hərrac iştirakçısının ştat işçisi olan, QKDK tərəfindən verilmiş ixtisas şəhadətnaməsinə malik olan, hərrac iştirakçısının adından fond birjasında sif

  Tam oxu »
 • sənəd

  İnformasiyanın mətn, səs yazma və təsvir formasında qeydə alınan, müəyyən zaman və məkan daxilində informasiyanın verilməsi və ya qorunması məqsədini

  Tam oxu »
 • sənəd abidəsi

  Müəyyənləşdirilmiş qaydada sənəd abidəsi kateqoriyasına aid edilmiş nadir və ya xüsusi tarixi-mədəni dəyəri olan arxiv sənədi

  Tam oxu »
 • sənədləşdirilmiş informasiya

  Maddi daşıyıcıda qeyd olunmuş və identikləşdirilməsinə imkan verən rekvizitlərə malik informasiya

  Tam oxu »
 • sənədli abidələr

  Rəsmi dövlət orqanlarının aktları, qədim əlyazmaları, nadir çap əsərləri, arxivlər, o cümlədən fono, foto və kino arxivlər

  Tam oxu »
 • sənədsiz qiymətli kağız

  Sahibini depozitarda depo hesabında olan yazı əsasında müəyyən etmək imkanı verən qiymətli kağız formasıdır

  Tam oxu »
 • sərəncam hüququ

  Əmlakın (əşyanın) hüquqi müqəddəratını təyin etməyin hüquqi cəhətdən təmin edilmiş imkanıdır

  Tam oxu »
 • sərhədsiz televiziya

  Televiziya proqramlarının beynəlxalq müqavilələr əsasında digər ölkənin ərazisində yayımlanması

  Tam oxu »
 • sərnişin

  I Nəqliyyat vasitəsində hərəkətdə olan, lakin onun idarə edilməsinə aidiyyəti olmayan şəxs II Avtonəqliyyat vasitəsində gediş hüququ verən sənəd (bile

  Tam oxu »
 • sərnişin avtonəqliyyat vasitəsi

  Konstruksiyasına və təchiz edilmiş avadanlığına görə insanların və baqajın daşınması üçün nəzərdə tutulmuş nəqliyyat vasitəsi

  Tam oxu »
 • sərnişin cədvəli

  Sərnişinlərin enmə məntəqələri nəzərə alınmaqla tərtib olunmuş siyahısı

  Tam oxu »
 • sərnişin daşınması

  Sərnişinlərin avtonəqliyyat vasitəsilə yoladüşmə məntəqəsindən təyinat məntəqəsinə çatdırılması

  Tam oxu »
 • sərnişin daşınması müqaviləsi

  Sərnişin daşınması müqaviləsinə görə daşıyıcı müəyyən nəqliyyat növü ilə sərnişini, habelə onun əl yükünü yola düşmə yerindən təyinat yerinə çatdırmağ

  Tam oxu »
 • səsvermənin nəticələri

  Məntəqə seçki komissiyasında seçkilər (referendum) zamanı səslərin hesablanmasının nəticələri; dairə seçki komissiyasında referendum və Prezident seçk

  Tam oxu »
 • səyyar

  Daşınan

  Tam oxu »
 • SFR

  «Dəyər və icarə» şərti, «satıcı malı, alıcının ölkəsindəki təyinat limanına çatdırmaq üçün lazım olan bütün xərcləri və icarə haqqını ödəməlidir» məna

  Tam oxu »
 • sığorta

  Sığortalının və ya sığorta olunanın əmlakı, həyatı, sağlamlığı, mülki məsuliyyəti, həmçinin qanunvericiliklə qadağan olunmayan fəaliyyəti, o cümlədən

  Tam oxu »
 • sığorta brutto-mükafatı

  Sığorta müqaviləsinin şərtləri və ya Qanunla müəyyən olunmuş qaydada hesablanan pul vəsaitinin məbləği

  Tam oxu »
 • sığorta hadisəsi

  Qanunvericiliyə və ya sığorta müqaviləsinə görə sığorta ödənişinin sığortalıya, sığorta olunana və ya digər faydalanan şəxslərə ödənilməsi üçün əsas o

  Tam oxu »
 • sığorta hadisəsinin baş verdiyi gün

  Qanuna müvafiq olaraq Milli Bank tərəfindən Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna göndərilən bildirişdə sığorta hadisəsinin baş verməsi günü kimi qeyd ol

  Tam oxu »
 • sığorta haqqı

  Risklərin qəbul edilməsi və ya bölüşdürülməsi müqabilində sığorta qanunvericiliyinə uyğun olaraq, sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulan qaydada sığort

  Tam oxu »
 • sığorta haqları

  Qanunla müəyyən edilmiş qaydada iştirakçı bankın Əmanətlərin Sığortalanması Fonduna ödədiyi üzvlük, təqvim və əlavə haqlardır

  Tam oxu »