Terminlər lüğəti

 • su ehtiyatları

  Su obyektlərində yerləşən, istifadə edilən və ya istifadə oluna bilən yerüstü və yeraltı suların həcmi

  Tam oxu »
 • su heyvanları və bitkiləri

  Suda yaşayan bütün növ suitilər, xərçəngkimilər, tısbağalar, zooplanktonlar, fitoplanktonlar, bentik orqanizmslər və digər su heyvanları və yosunları

  Tam oxu »
 • su istehlakçısı

  Öz ehtiyaclarını təmin etmək üçün su obyektlərinin istifadəçisindən su alan fiziki və ya hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • su obyekti

  Relyef formasına uyğun olaraq yerin üstündə və ya yerin təkində suların toplandığı sərhədləri, ölçüləri və xüsusi su rejimi əlamətləri olan təbii form

  Tam oxu »
 • su obyektinin istifadəçisi

  Su obyektlərindən istifadə hüququ verilmiş fiziki və ya hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • su obyektlərinin çirklənməsi

  Suların keyfiyyətini pisləşdirən, su obyektlərinin səthinə, dibinə və ətrafına mənfi təsir edən zərərli maddələrin tökülməsi və ya axıdılması

  Tam oxu »
 • su obyektlərinin monitorinqi

  Onların vəziyyətində baş verən proseslərin vaxtında aşkara çıxarılması, qiymətləndirilməsi, həmin proseslərin inkişafının proqnozlaşdırılması və zərər

  Tam oxu »
 • su obyektlərinin mühafizəsi

  Su obyektlərinin qorunması və bərpasına yönəldilmiş fəaliyyət

  Tam oxu »
 • su obyektlərinin zibillənməsi

  Su obyektlərindən istifadəni çətinləşdirən əşyaların, bərk maddə hissəciklərinin müxtəlif çeşidli texnogen mənşəli və məişət tullantılarının tökülməsi

  Tam oxu »
 • su təchizatı sistemi

  Suyu mənbədən götürən, təmizləyən və istehlakçıya çatdıran bir və ya bir qrup qurğu, o cümlədən magistral (ümumiləşdirilmiş) və paylayıcı (daxili) su

  Tam oxu »
 • su təchizatı və kanalizasiya müəssisələri

  Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq müəyyən ərazi (zona) hüdudlarında su təchizatının və tullantı sularının axıdılmasını təmin e

  Tam oxu »
 • su təchizatı və kanalizasiya obyektinin (obyektin) sahibləri

  Su təchizatı və kanalizasiya obyektlərinin və ya su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadə edən obyektlərin (müəssisələrin, qurğuların, bin

  Tam oxu »
 • su təsərrüfatı obyekti

  Su ehtiyatlarının istifadəsi, bərpası və mühafizəsi ilə əlaqədar yaradılmış sistemlər və qurğular

  Tam oxu »
 • subabonent

  Elektrik qurğuları abonentinin (əsas istehlakçı) elektrik şəbəkələrinə qoşulmuş istehlakçı

  Tam oxu »
 • subdomen

  Hər hansı domenə nisbətən aşağı səviyyəli domen deməkdir (*.GOV.AZ domeni GOV.AZ domeninin subdomenidir)

  Tam oxu »
 • sublizinq

  Əvvəllər lizinq verəndən lizinq müqaviləsi üzrə alınmış lizinq müqaviləsinin obyektini lizinq müqaviləsi üzrə lizinq alan üçüncü şəxslərə (sublizinq m

  Tam oxu »
 • subordinasiya borc öhdəlikləri

  Emissiya şərtlərinə görə ödəmə vaxtı çatdıqda ödənilən, bankın aktivlərinin girovu ilə təmin edilməyən, sahibinin tələbi ilə geri alınmayan, son ödəmə

  Tam oxu »
 • subsidiar məsuliyyət

  Öhdəliyin şərtlərinə görə əsas borclu olan digər şəxsin məsuliyyətinə əlavə məsuliyyət

  Tam oxu »
 • subsidiya

  Dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə, yerli büdcələrə və hüquqi şəxslərə əvəzsiz verilən maliyyə vəsaiti

  Tam oxu »
 • subvensiya

  Məqsədli maliyyələşdirmənin həyata keçirilməsi üçün dövlət büdcəsindən Naxçıvan Muxtar Respublikasının büdcəsinə və yerli büdcələrə verilən, lakin həm

  Tam oxu »
 • sudan İstifadə edənlər Birliyi

  İstifadəsinə verilən meliorasiya və irriqasiya sistemlərini idarə etmək və xidmət göstərdiyi ərazidə əkinləri suvarma suyu ilə təmin etmək məqsədi ilə

  Tam oxu »
 • suların zərərli təsiri

  Su altında qalma, subasma, müəyyən əraziyə və ya obyektə yerüstü və yeraltı suların digər təsiri

  Tam oxu »
 • sulu horizont

  Yerin təkində geoloji struktur daxilində yerləşən, məsamələrində, çatlarında və boşluqlarında hidravlik əlaqəli sular toplanmış süxurlar təbəqəsi (lay

  Tam oxu »
 • super elit toxum

  Orijinal toxumun çoxaldılmasından alınmış toxum

  Tam oxu »
 • supermarket

  Ticarət sahəsi 1000 kv.m-dən yuxarı olub, ən müasir ticarət avadanlıqları ilə təmin edilmiş, geniş çeşiddə ərzaq, qeyri-ərzaq mallarının satışı ilə mə

  Tam oxu »
 • surətçıxarma

  Əsərin və ya fonoqramın bir və ya daha çox nüsxəsinin hər hansı maddi formada, o cümlədən səs və videoyazı şəklində hazırlanması

  Tam oxu »
 • suvarılan torpaqlar

  Suvarma məqsədi ilə irriqasiya sistemləri və qurğuları ilə təmin olunmuş torpaqlar

  Tam oxu »
 • süd anası

  Başqa körpəni əmizdirən qadın

  Tam oxu »
 • süni qida məhsulu

  Körpələrin və erkən yaşlı uşaqların qidaya tələbatını ödəyən və onların fizioloji xüsusiyyətlərinə uyğunlaşdırılan, ana südünü qismən əvəz edən qida q

  Tam oxu »
 • süni qidalanma

  Ana südü olmadıqda körpələrin və erkən yaşlı uşaqların süni qida qatışıqları ilə qidalandırılması

  Tam oxu »
 • sürətli poçt rabitəsi xidməti

  Fiziki poçt göndərişlərinin ən sürətlə işlənməsini və çatdırılmasını təmin edən poçt rabitəsi xidməti

  Tam oxu »
 • sürücü

  I Hər hansı növ nəqliyyat vasitəsini idarə edən şəxs (sürücülüyü öyrədən avtomobil təlimatçısı da sürücüyə bərabər tutulur) II Avtonəqliyyat vasitəsin

  Tam oxu »
 • SWIFT

  Ümumdünya Banklararası Maliyyə Telekommunikasiya Sistemi

  Tam oxu »
 • şəhər

  Əhalisinin sayı 15.000 nəfərdən yuxarı və onun əksəriyyəti sənayedə, iqtisadi, sosial və ya qeyri-istehsalat sahələrində (dövlət və ya bələdiyyə qullu

  Tam oxu »
 • şəhərsalma

  şəhərsalma fəaliyyəti İstehsal qüvvələrinin səmərəli yerləşdirilməsi şərti ilə məskunlaşma sisteminin ərazi-məkan təşkilində milli, tarixi-mədəni irsi

  Tam oxu »
 • şəhərsalma münasibətləri

  Şəhərsalma obyektlərinin yaradılması, inkişafı, yenidən qurulması və qorunması üzrə şəhərsalma subyektlərinin qarşılıqlı fəaliyyəti

  Tam oxu »
 • şəhərsalma proqnozu

  Şəhərsalma şəraitinin, iqtisadi, sosial, ekoloji, mühəndis-texniki vəziyyətin, istehsal, sosial, mühəndis (su, kanalizasiya, istilik, qaz, elektrik, r

  Tam oxu »
 • şəhərsalma proqramı

  Şəhərsalmada yüksək nailiyyətlər əldə etmək üçün şəhərsalma vəziyyətinin kompleks qiymətləndirilməsini, torpaq və təbii ehtiyatlardan səmərəli istifad

  Tam oxu »
 • şəhərsalma reqlamentləri

  Şəhərsalma fəaliyyətini həyata keçirərkən şəhər və digər məskənlərin zonaları hüdudlarında torpaq sahələrindən və digər daşınmaz əmlakdan istifadə növ

  Tam oxu »
 • şəhərsalma sənədləri

  Şəhərsalma proqramlarının və proqnozlarının, həmçinin investisiyaların həyata keçirilməsini təmin edən, ərazilərin və yaşayış məskənlərinin inkişafını

  Tam oxu »
 • şəhərsalma siyasəti

  Tarixən təşəkkül tapmış məskunlaşma sistemləri, milli ənənələr və başqa yerli xüsusiyyətlər, cəmiyyətin sosial-iqtisadi inkişaf perspektivləri, təbii-

  Tam oxu »
 • şəhərsalmada daşınmaz əmlak

  Sərhədləri müəyyən olunmuş şəhər və digər yaşayış məskənlərinin və onların funksional zonalarının əraziləri, onların altındakı və üstündəki qurğular,

  Tam oxu »
 • şəhid

  Azərbaycan Respublikasının azadlığı, suverenliyi və ərazi bütövlüyü uğrunda həlak olan, hərbi əməliyyatla əlaqədar itkin düşən və qanunvericiliklə müə

  Tam oxu »
 • şəxs

  İstənilən fiziki və ya hüquqi şəxs, qeyri-rezidentin daimi nümayəndəliyi, filialı və digər bölməsi

  Tam oxu »
 • şəxsi və ailə həyatına dair məlumat

  Şəxsiyyəti birbaşa və ya dolayısı ilə identikləşdirməyə imkan verən hadisələr, fəaliyyətlər, vəziyyətlər barədə faktlar, rəylər, bilgilər

  Tam oxu »
 • şəxsiyyəti təsdiq edən sənəd

  Şəxsiyyət vəsiqəsi və ya vətəndaşın adını, atasının adını, soyadını, doğum tarixini, yaşayış ünvanını əks etdirən və həmçinin vətəndaşın fotoşəkli ola

  Tam oxu »
 • şəkərli diabet

  İnsulin (mədəaltı vəzinin hormonu) çatışmazlığı və keyfiyyətinin azalması nəticəsində qanda qlükozanın səviyyəsinin artması ilə səciyyələnən xroniki x

  Tam oxu »
 • şəkilçəkmə və şəkil kino laboratoriyası

  İstənilən ölçüdə şəkil çəkilməsi və ya çəkilmiş lentlərin fotokağızlara köçürülməsi, yaxud lentlərin fotokağızlara köçürülməsi üçün kimyəvi maddələrin

  Tam oxu »
 • şərab

  Üzüm şirəsindən alınan alkoqollu içki

  Tam oxu »
 • şərabçılıq

  Üzümdən hazırlanmış şərab və brendi (konyak) istehsalı və saxlanması proseslərini əhatə edən yeyinti sənayesi sahəsi

  Tam oxu »