Terminlər lüğəti

 • son telekommunikasiya avadanlığı

  Telekommunikasiya xidmətlərindən istifadə məqsədi ilə telekommunikasiya şəbəkəsinin qoşulma nöqtələrinə birləşdirilən avadanlıqlar (telefon aparatı, k

  Tam oxu »
 • sort

  Eyni genotip, genotiplər qrupu və fenotiplərin əlamətlərini səciyyələndirən, həmin botaniki taksona aid digər bitki qruplarından ən azı bir əlamətlə f

  Tam oxu »
 • sortdəyişmə

  Bitki sortlarının yeni, daha məhsuldar və keyfiyyətli sortlarla əvəz olunması

  Tam oxu »
 • sortluq və səpin keyfiyyətləri

  Toxumun sorta məxsus genetik təmizliyi və səpinə yararlılığının kompleks göstəriciləri

  Tam oxu »
 • sorttəzələmə

  Sorttəmizliyi və bioloji keyfiyyətləri pisləşmiş toxumların həmin sortun yüksək reproduksiyalı və keyfiyyətli toxumları ilə əvəz edilməsi

  Tam oxu »
 • sosial müavinətlər

  Qanunla müəyyən edilmiş qaydada ayrı-ayrı kateqoriya şəxslərə sosial yardım göstərilməsi məqsədilə aylıq və ya birdəfəlik ödənilən pul vəsaiti

  Tam oxu »
 • sosial reabilitasiya

  Əlillərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasını, onlara cəmiyyətin həyatında iştirak etmək üçün digər vətəndaşlarla bərabər imkanlar yaradılmasını tə

  Tam oxu »
 • sosial reklam

  Qeyri-kommersiya xarakteri daşıyan Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi və dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən tədbirlərin, hə

  Tam oxu »
 • sosial sığorta stajı

  Əmək pensiyası hüququnun müəyyən edilməsi zamanı nəzərə alınan iş və ya digər fəaliyyət dövrlərinin (müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məcburi dövlət

  Tam oxu »
 • sosial teleradio yayımı

  Karlar və ya eşitmə qabiliyyəti zəif olan insanlar üçün təhsil, tədris və informasiya xarakterli verilişlər və ya proqramlar

  Tam oxu »
 • sosial təhlükəli vəziyyətdə olan ailə

  Uşaqları sosial təhlükəli vəziyyətdə olan ailə. Valideynləri və ya digər qanuni nümayəndələri yetkinlik yaşına çatmayanların tərbiyəsi, təhsili və (və

  Tam oxu »
 • sosial turizm

  Sosial ehtiyaclar üçün dövlətin ayırdığı vəsaitdən yardımlanan səyahət

  Tam oxu »
 • soyğunçuluq

  Özgənin əmlakını açıq talama

  Tam oxu »
 • soyqırım

  Hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupu, bir qrup kimi bütövlükdə və ya qismən məhv etmək məqsədilə qrup üzvlərini öldürmə, qrup üzvlərinin sağl

  Tam oxu »
 • soyuq atıcı silah

  İnsan əzələsinin və ya mexaniki qurğunun enerjisi hesabına istiqamətlənmiş hərəkət əldə edən əşyalarla məsafədən hədəfi zədələmək təyinatına malik ola

  Tam oxu »
 • soyuq silah

  Konstruksiyasına, ölçülərinə və materialına görə birbaşa istehsalat və ya təsərrüfat-məişət məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan, xüsusi olaraq insanın

  Tam oxu »
 • sövdələşmə məzənnəsi

  Xarici valyutanın sövdələşmə tarixində razılaşdırılmış məzənnəsi

  Tam oxu »
 • spesifik

  Mal vahidinə görə müəyyən olunmuş dəyərlə hesablanan

  Tam oxu »
 • spesifikasiya

  Birja tərəfindən hazırlanmış fyuçersin məzmununun əsas parametrlərini əks etdirən sənəd

  Tam oxu »
 • sponsor

  Teleradio yayım fəaliyyəti ilə məşğul olmayan, adının tanınması, ticarət markasının şöhrətlənməsi, yaxud imicinin yüksəlməsi məqsədi ilə ayrılıqda bir

  Tam oxu »
 • sponsorluq

  Könüllü təmannalı pul və maddi yardımın və ya pulsuz xidmətlərin göstərilməsi

  Tam oxu »
 • SPT

  «Daşınma … (təyinat yeri) qədər ödənilib» kommersiya şərtində satıcı malın alıcının ölkəsində yerləşən təyinat yerinə aparılmasına və alıcının anbarın

  Tam oxu »
 • standart

  Maraqlı tərəflərin əksəriyyətinin razılığı əsasında hazırlanmış və müvafiq səlahiyyətli təşkilat və ya orqanlar tərəfindən təsdiq edilən kütləvi istif

  Tam oxu »
 • standart külçələr

  London Qiymətli Metallar Bazarı Assosiasiyasının (LBMA) və London Platin və Palladium Bazarı (LPPM) iştirakçılarının müəyyən etdiyi beynəlxalq keyfiyy

  Tam oxu »
 • standartlaşdırma

  Məhsullar (işlər, xidmətlər) üçün norma, qayda və xarakteristikaları müəyyənləşdirən fəaliyyət olub, aşağıdakıları təmin etmək məqsədi daşıyır:

  Tam oxu »
 • standartlaşdırma üzrə normativ sənəd

  Müəyyən növ fəaliyyətin, yaxud onun nəticələrinin ümumi olan icra və istifadə norma, qayda və xarakteristikalarını əks etdirən normativ hüquqi aktdır

  Tam oxu »
 • stasionar

  Daşınmaz

  Tam oxu »
 • statistik məlumatların yayılması

  Əldə edilməsində tətbiq olunan forma və vasitələrdən asılı olmayaraq, məxfi sayılmayan rəsmi statistik məlumatların istifadəçilərə verilməsidir

  Tam oxu »
 • statistik vahidlər

  Rəsmi statistika üçün ilkin məlumatları təqdim edən, yaxud da statistiklər tərəfindən müşahidələrin aparılması, məlumatların toplanması və təhlili üçü

  Tam oxu »
 • steril zona

  Girişinə nəzarət edilən sərnişinlərin istənilən yoxlanma baxış məntəqəsi və hava gəmisi arasındakı zona

  Tam oxu »
 • stimullaşdırıcı lotereya

  Malın (işin, xidmətin) satışını stimullaşdırmaq məqsədilə həmin malı (işi, xidməti) almış şəxslər arasında keçirilən lotereya forması

  Tam oxu »
 • stimullaşdırıcı lotereyanın obyekti

  Satışı stimullaşdırıcı lotereya ilə müşayiət olunan mal (iş, xidmət)

  Tam oxu »
 • stop-list

  Əməliyyatları dayandırılmış və ləğv edilmiş kartların daxil edildiyi siyahıdır. Bu siyahı xidmət mərkəzi tərəfindən tərtib olunur

  Tam oxu »
 • strateji investor

  Müəssisəyə yeni texnologiya və nou-haunu cəlb etmək imkanına malik, müəssisənin fəaliyyətində və idarəçiliyində bilavasitə iştirak etmək niyyəti olan

  Tam oxu »
 • su ehtiyatları

  Su obyektlərində yerləşən, istifadə edilən və ya istifadə oluna bilən yerüstü və yeraltı suların həcmi

  Tam oxu »
 • su heyvanları və bitkiləri

  Suda yaşayan bütün növ suitilər, xərçəngkimilər, tısbağalar, zooplanktonlar, fitoplanktonlar, bentik orqanizmslər və digər su heyvanları və yosunları

  Tam oxu »
 • su istehlakçısı

  Öz ehtiyaclarını təmin etmək üçün su obyektlərinin istifadəçisindən su alan fiziki və ya hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • su obyekti

  Relyef formasına uyğun olaraq yerin üstündə və ya yerin təkində suların toplandığı sərhədləri, ölçüləri və xüsusi su rejimi əlamətləri olan təbii form

  Tam oxu »
 • su obyektinin istifadəçisi

  Su obyektlərindən istifadə hüququ verilmiş fiziki və ya hüquqi şəxs

  Tam oxu »
 • su obyektlərinin çirklənməsi

  Suların keyfiyyətini pisləşdirən, su obyektlərinin səthinə, dibinə və ətrafına mənfi təsir edən zərərli maddələrin tökülməsi və ya axıdılması

  Tam oxu »
 • su obyektlərinin monitorinqi

  Onların vəziyyətində baş verən proseslərin vaxtında aşkara çıxarılması, qiymətləndirilməsi, həmin proseslərin inkişafının proqnozlaşdırılması və zərər

  Tam oxu »
 • su obyektlərinin mühafizəsi

  Su obyektlərinin qorunması və bərpasına yönəldilmiş fəaliyyət

  Tam oxu »
 • su obyektlərinin zibillənməsi

  Su obyektlərindən istifadəni çətinləşdirən əşyaların, bərk maddə hissəciklərinin müxtəlif çeşidli texnogen mənşəli və məişət tullantılarının tökülməsi

  Tam oxu »
 • su təchizatı sistemi

  Suyu mənbədən götürən, təmizləyən və istehlakçıya çatdıran bir və ya bir qrup qurğu, o cümlədən magistral (ümumiləşdirilmiş) və paylayıcı (daxili) su

  Tam oxu »
 • su təchizatı və kanalizasiya müəssisələri

  Mülkiyyət və təşkilati-hüquqi formasından asılı olmayaraq müəyyən ərazi (zona) hüdudlarında su təchizatının və tullantı sularının axıdılmasını təmin e

  Tam oxu »
 • su təchizatı və kanalizasiya obyektinin (obyektin) sahibləri

  Su təchizatı və kanalizasiya obyektlərinin və ya su təchizatı və kanalizasiya xidmətlərindən istifadə edən obyektlərin (müəssisələrin, qurğuların, bin

  Tam oxu »
 • su təsərrüfatı obyekti

  Su ehtiyatlarının istifadəsi, bərpası və mühafizəsi ilə əlaqədar yaradılmış sistemlər və qurğular

  Tam oxu »
 • subabonent

  Elektrik qurğuları abonentinin (əsas istehlakçı) elektrik şəbəkələrinə qoşulmuş istehlakçı

  Tam oxu »
 • subdomen

  Hər hansı domenə nisbətən aşağı səviyyəli domen deməkdir (*.GOV.AZ domeni GOV.AZ domeninin subdomenidir)

  Tam oxu »
 • sublizinq

  Əvvəllər lizinq verəndən lizinq müqaviləsi üzrə alınmış lizinq müqaviləsinin obyektini lizinq müqaviləsi üzrə lizinq alan üçüncü şəxslərə (sublizinq m

  Tam oxu »