Terminlər lüğəti

 • SİF

  «Dəyər, sığorta və icarə». Göndərmənin bu kommersiya şərtində malın alıcı ölkənin təyinat limanına çatdırılması, həmçinin malın sığortalanması da satı

  Tam oxu »
 • sifariş

  Avtomobil nəqliyyatı ilə sərnişin və ya yük daşımalarının sifarişçisi ilə daşıyıcı arasında münasibətləri tənzimləyən müqavilə

  Tam oxu »
 • sifarişçi

  Sərnişin və ya yük daşımalarının yerinə yetirilməsi barədə müvafiq qaydada müqavilə bağlamış orqan, yaxud onun tərəfindən təyin edilmiş səlahiyyətli h

  Tam oxu »
 • sifarişli poçt göndərişi

  Göndərilmək üçün qəbul olunduğuna dair istifadəçiyə qəbz verilməsi, çatdırılarkən isə ünvan sahibinin müvafiq sənədi imzalaması tələb olunan poçt gönd

  Tam oxu »
 • silah

  Canlı qüvvənin və digər obyektlərin, o cümlədən texnikanın və tikililərin məhv edilməsi üçün nəzərdə tutulmuş, yaxud işarə vermə üçün nəzərdə tutulmuş

  Tam oxu »
 • silah dövriyyəsi

  Silahın istehsalı, gətirilməsi, aparılması, idxalı, ixracı, satışı, başqasına verilməsi, əldə edilməsi, kolleksiya edilməsi, sərgisinin keçirilməsi, u

  Tam oxu »
 • silah istifadəçisi

  Xidməti və mülki silah haqqında Qanunla müəyyən edilmiş qaydada təyinatı üzrə istifadə edilməsi üçün silah verilmiş şəxs

  Tam oxu »
 • silah sahibi

  Mülkiyyətində Xidməti və mülki silah haqqında Qanunun tələblərinə uyğun olaraq əldə edilmiş silah olan şəxs

  Tam oxu »
 • sindikativ kredit

  İki və daha artıq bankın razılığı və borcalanla bağlanmış birgə müqavilə əsasında eyni bir layihə üçün verilən kredit

  Tam oxu »
 • SİP

  «Daşınma və sığortalama … (təyinat yeri) qədər ödənilib». Bu göndərmə kommersiya şərtində satıcının öhdəsinə, malın satıcının ölkəsində yerləşən təyin

  Tam oxu »
 • sitoloji müayinə

  Orqan və toxumalardan alınmış preparatlarda olan hüceyrə elementlərinin mikroskopik üsullarla tədqiqi

  Tam oxu »
 • siyasi partiya

  Ümumi siyasi ideyaları və məqsədləri olan, ölkənin siyasi həyatında iştirak edən Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının birlikləri

  Tam oxu »
 • siyasi partiyalar bloku

  Seçkilərdə birgə iştirak etmək üçün iki və ya daha çox siyasi partiyanın yaratdığı və seçkilər zamanı siyasi partiyalarla eyni hüquqa malik olan blok

  Tam oxu »
 • siyasi repressiya

  Siyasi mülahizələrə görə dövlət tərəfindən tətbiq edilən, məhkəmələrin və mühakimə funksiyaları verilmiş başqa orqanların qərarı ilə, yaxud icra hakim

  Tam oxu »
 • siyasi repressiya qurbanları

  Siyasi repressiya növlərinə məruz qalmış şəxslər, onların ailə üzvləri, o cümlədən öz valideynləri və ya qohumları ilə birlikdə repressiyanın icra edi

  Tam oxu »
 • SN-37

  Beynəlxalq poçt göndərişləri göndərildiyi zaman istifadə olunan qaimə sənədi

  Tam oxu »
 • son telekommunikasiya avadanlığı

  Telekommunikasiya xidmətlərindən istifadə məqsədi ilə telekommunikasiya şəbəkəsinin qoşulma nöqtələrinə birləşdirilən avadanlıqlar (telefon aparatı, k

  Tam oxu »
 • sort

  Eyni genotip, genotiplər qrupu və fenotiplərin əlamətlərini səciyyələndirən, həmin botaniki taksona aid digər bitki qruplarından ən azı bir əlamətlə f

  Tam oxu »
 • sortdəyişmə

  Bitki sortlarının yeni, daha məhsuldar və keyfiyyətli sortlarla əvəz olunması

  Tam oxu »
 • sortluq və səpin keyfiyyətləri

  Toxumun sorta məxsus genetik təmizliyi və səpinə yararlılığının kompleks göstəriciləri

  Tam oxu »
 • sorttəzələmə

  Sorttəmizliyi və bioloji keyfiyyətləri pisləşmiş toxumların həmin sortun yüksək reproduksiyalı və keyfiyyətli toxumları ilə əvəz edilməsi

  Tam oxu »
 • sosial müavinətlər

  Qanunla müəyyən edilmiş qaydada ayrı-ayrı kateqoriya şəxslərə sosial yardım göstərilməsi məqsədilə aylıq və ya birdəfəlik ödənilən pul vəsaiti

  Tam oxu »
 • sosial reabilitasiya

  Əlillərin həyat səviyyəsinin yaxşılaşdırılmasını, onlara cəmiyyətin həyatında iştirak etmək üçün digər vətəndaşlarla bərabər imkanlar yaradılmasını tə

  Tam oxu »
 • sosial reklam

  Qeyri-kommersiya xarakteri daşıyan Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi və dövlətçiliyinin möhkəmləndirilməsi istiqamətində görülən tədbirlərin, hə

  Tam oxu »
 • sosial sığorta stajı

  Əmək pensiyası hüququnun müəyyən edilməsi zamanı nəzərə alınan iş və ya digər fəaliyyət dövrlərinin (müvafiq icra hakimiyyəti orqanına məcburi dövlət

  Tam oxu »
 • sosial teleradio yayımı

  Karlar və ya eşitmə qabiliyyəti zəif olan insanlar üçün təhsil, tədris və informasiya xarakterli verilişlər və ya proqramlar

  Tam oxu »
 • sosial təhlükəli vəziyyətdə olan ailə

  Uşaqları sosial təhlükəli vəziyyətdə olan ailə. Valideynləri və ya digər qanuni nümayəndələri yetkinlik yaşına çatmayanların tərbiyəsi, təhsili və (və

  Tam oxu »
 • sosial turizm

  Sosial ehtiyaclar üçün dövlətin ayırdığı vəsaitdən yardımlanan səyahət

  Tam oxu »
 • soyğunçuluq

  Özgənin əmlakını açıq talama

  Tam oxu »
 • soyqırım

  Hər hansı milli, etnik, irqi və ya dini qrupu, bir qrup kimi bütövlükdə və ya qismən məhv etmək məqsədilə qrup üzvlərini öldürmə, qrup üzvlərinin sağl

  Tam oxu »
 • soyuq atıcı silah

  İnsan əzələsinin və ya mexaniki qurğunun enerjisi hesabına istiqamətlənmiş hərəkət əldə edən əşyalarla məsafədən hədəfi zədələmək təyinatına malik ola

  Tam oxu »
 • soyuq silah

  Konstruksiyasına, ölçülərinə və materialına görə birbaşa istehsalat və ya təsərrüfat-məişət məqsədləri üçün nəzərdə tutulmayan, xüsusi olaraq insanın

  Tam oxu »
 • sövdələşmə məzənnəsi

  Xarici valyutanın sövdələşmə tarixində razılaşdırılmış məzənnəsi

  Tam oxu »
 • spesifik

  Mal vahidinə görə müəyyən olunmuş dəyərlə hesablanan

  Tam oxu »
 • spesifikasiya

  Birja tərəfindən hazırlanmış fyuçersin məzmununun əsas parametrlərini əks etdirən sənəd

  Tam oxu »
 • sponsor

  Teleradio yayım fəaliyyəti ilə məşğul olmayan, adının tanınması, ticarət markasının şöhrətlənməsi, yaxud imicinin yüksəlməsi məqsədi ilə ayrılıqda bir

  Tam oxu »
 • sponsorluq

  Könüllü təmannalı pul və maddi yardımın və ya pulsuz xidmətlərin göstərilməsi

  Tam oxu »
 • SPT

  «Daşınma … (təyinat yeri) qədər ödənilib» kommersiya şərtində satıcı malın alıcının ölkəsində yerləşən təyinat yerinə aparılmasına və alıcının anbarın

  Tam oxu »
 • standart

  Maraqlı tərəflərin əksəriyyətinin razılığı əsasında hazırlanmış və müvafiq səlahiyyətli təşkilat və ya orqanlar tərəfindən təsdiq edilən kütləvi istif

  Tam oxu »
 • standart külçələr

  London Qiymətli Metallar Bazarı Assosiasiyasının (LBMA) və London Platin və Palladium Bazarı (LPPM) iştirakçılarının müəyyən etdiyi beynəlxalq keyfiyy

  Tam oxu »
 • standartlaşdırma

  Məhsullar (işlər, xidmətlər) üçün norma, qayda və xarakteristikaları müəyyənləşdirən fəaliyyət olub, aşağıdakıları təmin etmək məqsədi daşıyır:

  Tam oxu »
 • standartlaşdırma üzrə normativ sənəd

  Müəyyən növ fəaliyyətin, yaxud onun nəticələrinin ümumi olan icra və istifadə norma, qayda və xarakteristikalarını əks etdirən normativ hüquqi aktdır

  Tam oxu »
 • stasionar

  Daşınmaz

  Tam oxu »
 • statistik məlumatların yayılması

  Əldə edilməsində tətbiq olunan forma və vasitələrdən asılı olmayaraq, məxfi sayılmayan rəsmi statistik məlumatların istifadəçilərə verilməsidir

  Tam oxu »
 • statistik vahidlər

  Rəsmi statistika üçün ilkin məlumatları təqdim edən, yaxud da statistiklər tərəfindən müşahidələrin aparılması, məlumatların toplanması və təhlili üçü

  Tam oxu »
 • steril zona

  Girişinə nəzarət edilən sərnişinlərin istənilən yoxlanma baxış məntəqəsi və hava gəmisi arasındakı zona

  Tam oxu »
 • stimullaşdırıcı lotereya

  Malın (işin, xidmətin) satışını stimullaşdırmaq məqsədilə həmin malı (işi, xidməti) almış şəxslər arasında keçirilən lotereya forması

  Tam oxu »
 • stimullaşdırıcı lotereyanın obyekti

  Satışı stimullaşdırıcı lotereya ilə müşayiət olunan mal (iş, xidmət)

  Tam oxu »
 • stop-list

  Əməliyyatları dayandırılmış və ləğv edilmiş kartların daxil edildiyi siyahıdır. Bu siyahı xidmət mərkəzi tərəfindən tərtib olunur

  Tam oxu »
 • strateji investor

  Müəssisəyə yeni texnologiya və nou-haunu cəlb etmək imkanına malik, müəssisənin fəaliyyətində və idarəçiliyində bilavasitə iştirak etmək niyyəti olan

  Tam oxu »