YAFƏS

genişlik, açıqlıq (Nuh peyğəmbərin oğlu); etnonim.
YADULLA
YAFƏT

Digər lüğətlərdə