ÖZTÜRK

mənşəcə türk olan; türkün özü.
ÖZSOY
ÖZÜBƏY