Ə₂

nida. Müraciət, çağırış bildirir.
[Nəbi] pristav Mehdi bəyi görcək deyir: – Ə, bu fağırı niyə qəhr edirsən? Qaçaq Nəbi”.
[Ələmdar Qoltuqçuya:] Ə, kişisən, mən ölüm, bu tufanda məni dara qısnama! S.Rəhimov.
[Nəbi:] Ə, olmaya Növrəstədən yana bir söz eşitmisən? Ə.Abasov.

// Bəzən cümlənin axırına gətirilir.
[Abbas:] Bə, cəmdəklər niyə xarab olmayıb, ə?… İ.Hüseynov.

Omonimlər

  • Ə Ə I Azərbaycan əlifbasının yeddinci hərfi. Ə II nida Çağırış, xitab, müraciət bildirir. Başa düşmürəm, nəyi deyirsən ə, bir adam kimi danışsana! (Q
EZOP
Ə

Digər lüğətlərdə