ƏRAF

Ə’RAF

ə. 1) hündür yer, yüksək ərazi; 2) cənnətlə cəhənnəm arasındakı yer.

ƏRACİF
ƏRAİK

Digər lüğətlərdə