Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • AÇIQ

  AÇIQ – BÜKÜLÜ İndi xanım da görürdü ki, Güləbətinin qolu dirsəyə qədər açıqdır (M.İbrahimov); Bükülü o qədər ağır idi ki, Güləbətin zorla yeriyir

  Tam oxu »
 • AÇIQCA

  AÇIQCA – GİZLİCƏ Əsmər ilə Camal Yusif haqqında açıqca danışdıqları halda, Gülər ilə Xalıq kiminsə haqqında gizlicə söhbət edirdilər

  Tam oxu »
 • AÇIQLIQ

  AÇIQLIQ – SIXLIQ Meşədə xeyli dolandıqdan sonra meşənin dərinliyində alaçıq böyüklüyündə açıqlıq tapdı (S

  Tam oxu »
 • AÇILIŞ

  AÇILIŞ – BAĞLANIŞ Sərginin açılışı sabah, bağlanışı isə martın 5-də olacaqdır

  Tam oxu »
 • AÇILIŞMAQ

  AÇILIŞMAQ – SIXILMAQ Usta Ağababa əvvəl bir utandı, sonra isə yavaş-yavaş açılışdı (Çəmənzəminli); Fatma ağlamsındı, ancaq onu səsi çox nazikdir, özü

  Tam oxu »
 • AÇILMAQ

  AÇILMAQ – BƏRKİMƏK Bərkidi ayağı, açıldı əli; Yüyürdü həyətə, atıldı çaya (H.Hüseynzadə). AÇILMAQ – BÜZÜŞMƏK İsti dəydikcə donları açılırdı

  Tam oxu »
 • AÇMAQ

  AÇMAQ – YUMMAQ Ağzını açır, yumur, danışır, amma səsini eşitmirik, danışıb qurtarır (Anar)

  Tam oxu »
 • ADAMAOXŞAMAZ

  ADAMAOXŞAMAZ – GÖYÇƏK Ay adamaoxşamaz, bir üzünə baxsana; Bomboz olub saqqalın, rəngü həna yaxsana (M

  Tam oxu »
 • ADAMLIQ

  ADAMLIQ – HEYVANLIQ Əvvəl də bir adamlığı yox idi! İndi lap heyvanlığı çıxıb üzə (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • ADDIMBAŞI

  ADDIMBAŞI – HƏRDƏN Usta ona müstəqil iş tapşırır, addımbaşı yoxlayırdı (Mir Cəlal); Əntiqə hərdən özünə cürət verib ağasından soruşurdu (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ADİ

  ADİ – CİDDİ Bu, adi yol hadisələrindən biri idi. Baba keşiş hiss edirdi ki, nə isə daha əsaslı, daha ciddi hadisə baş verib (Elçin)

  Tam oxu »
 • ADİL

  ADİL – ZALIM Qurban otuz səkkiz ya qırx yaşında bir ağıllı, doğru və adil bir adam idi (İ.Musabəyov); Bu gün sinəmizə bu dərdi yazaq; Sabah zalımların

  Tam oxu »
 • AFƏRİN

  AFƏRİN – LƏNƏT Afərin, bacım Zeynəb, indi otur, bunları dəstə tutaq... (S.S.Axundov); Atana lənət, ay Salman, bir tülkü sənə tay ola bilməz, gör sözü

  Tam oxu »
 • AĞ – QARA Ağ köynəyin boynuna; Qara ləkə düşərdi (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • AĞA

  AĞA – NÖKƏR Ağa borc eylər, nökər xərc (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • AĞALIQ

  AĞALIQ – NÖKƏRÇİLİK Hər əli silah tutan aləmə ağalıq etmək istəyirdi (Mir Cəlal); Eh, nökərçilik də bir kişilik deyil, vallah, hamballıq bunun yanında

  Tam oxu »
 • AĞAPPAQ

  AĞAPPAQ – QAPQARA Qara gözlərin ağı süd kimi ağappaq, qarası kömür kimi qapqara (G.Hüseynoğlu)

  Tam oxu »
 • AĞARMAQ

  AĞARMAQ – BOZARMAQ Ağ dumanlar ağarır qaşlarda (S.Vurğun); Rəngi bozarmışdır, baxışları sərt (S.Vurğun)

  Tam oxu »
 • AĞARTMAQ

  AĞARTMAQ – QARALTMAQ Verdiyev məruzəsinin üzünü on bir dəfə ağartdı, yenə ürəyi qızmadı (Mir Cəlal); Bir eşqin şimşəyi çaxdı başımda; Yerimdə kömürtək

  Tam oxu »
 • AĞBƏNİZ

  AĞBƏNİZ – QARABƏNİZ Ağbəniz... oğlan uşağı çəpiş kimi səkidən atılıb qapıya tərəf gəldi (Mir Cəlal); Qarabəniz kişiyə bir az artıq diqqət yetirdi (C

  Tam oxu »
 • AĞCİYƏR

  AĞCİYƏR – CƏSARƏTLİ Əslində isə həddən artıq qorxaq, ağciyər idi (M.Talıbov); Yusif xasiyyətcə yumşaq olsa da, cəsarətli idi, heç bir şeydən qorxmazdı

  Tam oxu »
 • AĞCİYƏRLİK

  AĞCİYƏRLİK – CƏSURLUQ Qulam, ağciyərlikdən ağ saç olmaq yaxşıdır (Ə.Əbülhəsən); Oğul, heç vaxt cəsurluğu yaddan çıxartma

  Tam oxu »
 • AĞGÖZ

  AĞGÖZ – CƏSARƏTLİ İgid də qorxarmı? Ağgözə bir bax (S.Rüstəm); Deməli, şərait bizdən tələb edir ki, həm ağıllı tərpənək, həm də cəsarətli! (M

  Tam oxu »
 • AĞI

  AĞI – ŞİRİN Şərabın yox, gətir ağı, qulağın niyə kar olmuş? (Nəbati); Nə şirindir, nə coşqundur azadlıq duyğuları (H

  Tam oxu »
 • AĞILLI

  AĞILLI – AXMAQ Tərlan ağıllı oğlunun hər kəlməsindən xoşlanırdı (M.Hüseyn); Eh, sən nə axmaq adam imişsən (C

  Tam oxu »
 • AĞILLILIQ

  AĞILLILIQ – DƏLİLİK Əli öz ağıllılığı ilə hamını heyran edərdi. Ağıl olmayan yerdə cəsarət dəlilikdir (M

  Tam oxu »
 • AĞILSIZ

  AĞILSIZ – DÜŞÜNCƏLİ Böyük və ortancıl qardaş kiçik qardaşlarının bu ağılsız hərəkətinə heyrət edirdilər (A

  Tam oxu »
 • AĞIR

  AĞIR – YUMŞAQ Əhməd kişinin xasiyyəti çox ağırdır. Belə adama gərək özü kimi yumşaq və iddiasız arvad tapasan (M

  Tam oxu »
 • AĞIRLAŞMAQ

  AĞIRLAŞMAQ – YÜNGÜLLƏŞMƏK Soyuqda oturduqca, özünə gəldikcə vücudu ağırlaşır, kürəkləri sancır (Mir Cəlal); Amma elə ki, anam danışdı, elə bil mənim ü

  Tam oxu »
 • AĞIRLIQ

  AĞIRLIQ – YÜNGÜLLÜK Gülüşcan, mən böyük ağırlıq içindəyəm, hər günüm bir cəhənnəm əzabıdır (C.Cabbarlı); Bu yüngüllük Gülərə də təsir etdi (İ

  Tam oxu »
 • AĞIRTAXTALI

  AĞIRTAXTALI – BOŞBOĞAZ Mehdiqulu ağırtaxtalı bir oğlandı, hələm-hələm canına isti keçməzdi (Mir Cəlal); Boşboğaz arvad ərini qabaqladı (M

  Tam oxu »
 • AĞIRTƏBİƏTLİ

  AĞIRTƏBİƏTLİ – CIRTQOZ Nurəddin anasından sonra birdən-birə dəyişir, ağırtəbiətli bir uşaq olur (S.S

  Tam oxu »
 • AĞIZDOLUSU

  AĞIZDOLUSU – HƏVƏSSİZ Biz onların yaradıcılığından ağızdolusu danışmalıyıq (M.Rahim); Son vaxtlar iclaslarda çox həvəssiz danışardı

  Tam oxu »
 • AĞIZLAŞMAQ

  AĞIZLAŞMAQ – BARIŞMAQ Mən ömrümdə söyüşməmişəm. Birisi ilə ağızlaşmamışam (Mir Cəlal); Xosrov deyirdi ki, gəlsin barışaq; Qan kimi qaynayıb biz də qar

  Tam oxu »
 • AĞKÖYNƏK

  AĞKÖYNƏK – CÜRƏTLİ Vahid elə uşaqlıqdan ağköynəkdir. Bununla belə cürətli uşaq, yolu tapıb meşədən çıxmaqdan ümidini kəsmirdi (S

  Tam oxu »
 • AĞLADAN

  AĞLADAN – GÜLDÜRƏN Ağladan yanında otur, güldürən yanında yox (C.Əlibəyov)

  Tam oxu »
 • AĞLAĞAN

  AĞLAĞAN – GÜLƏYƏN Ağlağan uşaqları Nazimə sanki əfsun ilə ələ alır, sakit edirdi (Mir Cəlal); Çox güləyəndir

  Tam oxu »
 • AĞLAMAQ

  AĞLAMAQ – GÜLMƏK Ellərin dərdinə könül bağladım; Səninlə bir gülüb birgə ağladım (M.Rahim)

  Tam oxu »
 • AĞLAMSINMAQ

  AĞLAMSINMAQ – GÜLÜMSÜNMƏK Ağlamsındı bir az “dərdli”, “gileyli” (M.Rahim); Yadigar qayğısız halda gülümsünürdü (Ə

  Tam oxu »
 • AĞLAR

  AĞLAR – GÜLƏR Gahdan gülər, gahdan ağlar fikrimiz; Qanad açar, qanad bağlar fikrimiz (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • AĞLAYAN

  AĞLAYAN – GÜLƏN Ağabala çox ağlayan uşaq idi (Çəmənzəminli); Görürəm bəşərin gülən gününü! (S.Vurğun)

  Tam oxu »
 • AĞLAYIŞ

  AĞLAYIŞ – GÜLÜŞ Kişilərdə yersiz gülüşlər nə qədər çoxsa, qadın və qızlarda da yersiz ağlayış və qısqanışlar da həddindən artıqdır (M

  Tam oxu »
 • AĞRI

  AĞRI – SAZLIQ Birdən Sabir doğruldu, bədənində şiddətli bir ağrı hiss edərək üz-gözünü turşutdu (M.Hüseyn); Müalicədən gələndən sonra onun sazlığı göz

  Tam oxu »
 • AĞRIMAQ

  AĞRIMAQ – SAKİTLƏŞMƏK Sevil, nə üçün belə solğunsan, yaxsa bir yerin ağrıyır? (C.Cabbarlı); Gülşən ona toxtaqlıq verirdisə də, Xanpəri sakitləşmirdi (

  Tam oxu »
 • AĞYAĞIZ

  AĞYAĞIZ – QARAYAĞIZ Nazim uşaqlıqdan ağyağız idi. İdarə başçısı orta yaşlı, qarayağız, utancaq bir adam idi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • AĞYANIZ

  AĞYANIZ – QARAYANIZ Təranə ağyanız göyçək bir qızdır. Lazar ortaboylu, qarayanız, bozgöz bir oğlandı (S

  Tam oxu »
 • AĞZIAÇIQ

  AĞZIAÇIQ – AĞZIBAĞLI Nuru babanın nağılına qulaq asanların bir qismi ağzıaçıq, bir qismi isə ağzıbağlı oturmuşdu

  Tam oxu »
 • AĞZIBÜTÖV

  AĞZIBÜTÖV – AĞZIBOŞ Mən istərdim ki, sən ağzıboş olmayasan. Mən çox ağzıbütöv adamam (F.Kərimzadə)

  Tam oxu »
 • AĞZIDAĞINIQ

  AĞZIDAĞINIQ – AĞZIBÜTÖV A kişi, bilirəm hansı ağzıdağınıq naçalnikə məni nişan veribdir (M.F.Axundzadə); Mənim ağzıbütöv, sözünün üstündə duran adamda

  Tam oxu »
 • AĞZIDOLU

  AĞZIDOLU – TƏMKİNLİ Mənimlə niyə belə ağzıdolu danışırsan? O indi də birinci dəfə gördüyü kimi sakit və təmkinli idi (M

  Tam oxu »