Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • AH

  AH – VAY Ah, mən onun səadəti üçün nələr etməzdim (M.S.Ordubadi); Vay, yad kişinin səsi gəlir, vay, indicə qapıdan içəri girəcəkdir

  Tam oxu »
 • AHƏSTƏ

  AHƏSTƏ – TEZ Ona yazığı gəlirmiş kimi ahəstə dilləndi (S.Vurğun); Səttar tez atı tövləyə çəkdi (A.Makulu)

  Tam oxu »
 • AHIL

  AHIL – CAVAN Neçə nəfər ahıl və cavan qadınlar arxalarında səhəngləri gəlib səhnədən keçmək istəyirlər (Ə

  Tam oxu »
 • AXICI

  AXICI – SÖNÜK Bütün müdərrislərimiz ondakı səlis, axıcı natiqlik məharətinə qibtə edirdilər (İ.Əfəndiyev); Onun nitqi çox sönük, cansıxıcı idi

  Tam oxu »
 • AXIR

  AXIR – ƏVVƏL Hər şeyin əvvəli, axırı olur (R.Rza)

  Tam oxu »
 • AXIRKI

  AXIRKI – ƏVVƏLKİ Mən məsləhət görürəm, nə qədər ki, gec deyil, biz bu işdən çəkilək, çünki axırkı biabırçılıqdansa, əvvəlki biabırçılıq yaxşıdır (Ə

  Tam oxu »
 • AXMAQ

  AXMAQ – DAYANMAQ Axır şırıltıyla köpüklü çaylar (S.Vurğun); Gözündə qalmadı xalqın diləyi; Dayandı qan seli, səmum küləyi (O

  Tam oxu »
 • AXŞAM

  AXŞAM – GÜNDÜZ Axşam aya baxar, gündüz günəşə; Ondan ətirlənər nərgiz, bənövşə (H.Hüseynzadə). AXŞAM – SABAH Axşamın xeyrindən sabahın şəri yaxşıdır (

  Tam oxu »
 • AXŞAMÇAĞI

  AXŞAMÇAĞI – SƏHƏRÇAĞI Axşamçağı Canpoladın qapısı vuruldu (M.S.Ordubadi); Sığırçınlar səhərçağı gələr, budaqlara qonub səslənər, baharın müjdəsini gət

  Tam oxu »
 • AXŞAMLIQ

  AXŞAMLIQ – SƏHƏRLİK Gözlərimdən tökülür üç axşamlıq yuxusu (S.Vurğun); Bir səhərlik işimiz qalıb

  Tam oxu »
 • AXŞAMÜSTÜ

  AXŞAMÜSTÜ – SƏHƏR-SƏHƏR Axşamüstü Bahadır kəndə hamıdan gec qayıtdı (S.Rəhimov); Səhər-səhər qoy bir gözümü açım, sonra qabağımı kəs! (M

  Tam oxu »
 • AXTARMAQ

  AXTARMAQ – TAPMAQ Hər kəs öz yerini axtarır, tapır və əyləşirdi (S.Rəhimov)

  Tam oxu »
 • AİLƏLİ

  AİLƏLİ – SUBAY Xeyr, qardaş, mən çox ailəli adamlarla qohum ola bilmərəm, məndən əl çək, darıxıram (C

  Tam oxu »
 • AKTİV

  AKTİV – PASSİV Gündəlikdə işlənən, tələbatı ödəyən sözlər aktiv, az işlədilən, köhnəlmiş sözlər passivdir

  Tam oxu »
 • AKTİVLƏŞMƏK

  AKTİVLƏŞMƏK – PASSİVLƏŞMƏK İş adamı passivləşdirmir, əksinə aktivləşdirir

  Tam oxu »
 • AKTİVLİK

  AKTİVLİK – PASSİVLİK Passivlik ətalətdir, aktivlik isə gümrahlıqdır

  Tam oxu »
 • AQİL

  AQİL – DƏLİ Yusif şah aqil idi (M.F.Axundzadə); Kəndimizdə də bir igid tapılmır ki, bu dəlini ipə-sapa gətirə (M

  Tam oxu »
 • AL

  AL – SOLĞUN Zümrüd göydə günəş yandı; Al şəfəqə yer boyandı (S.Vurğun); Onun solğun yanağı qızarmağa başlayırdı (S

  Tam oxu »
 • ALACAQ

  ALACAQ – VERƏCƏK Alacağına qırğıdır, verəcəyinə qarğa (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ALACAQLI

  ALACAQLI – VERƏCƏKLİ Alacaqlı ikən verəcəkli olduq (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ALACALANMAQ

  ALACALANMAQ – İŞIQLANMAQ Verdiyevin gözü alacalandı, dili söz tutmadı (Mir Cəlal); Gəlin ürəyimdə bir şam yandırın; Dünyanı yenidən işıqlandırın! (S

  Tam oxu »
 • ALAN

  ALAN – SATAN Alanın gözü satanın əlində olar (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ALÇAQ

  ALÇAQ – ALİCƏNAB Bu cür alçaq və rəhmsiz adamlara bir dəqiqə olsa da, həyat haramdır (M.S.Ordubadi); Çox alicənab, nəcib insandır (Anar)

  Tam oxu »
 • ALÇAQBOY

  ALÇAQBOY – HÜNDÜRBOY Kərbəlayı Qulu alçaqboylu bir kişi idi (Çəmənzəminli); Baba keşiş hündürboy, enlikürək, şumal bir adam idi (Elçin)

  Tam oxu »
 • ALÇAQDAN

  ALÇAQDAN – UCADAN Maya sanki ucadan və acıqla soruşdu (M.İbrahimov); Bu zaman əncümənin üzvlərindən bir neçəsi papiros çəkir, bir-biri ilə alçaqdan da

  Tam oxu »
 • ALÇAQLI

  ALÇAQLI – UCALI Alçaqlı, ucalı dağlar görmüşəm (Aşıq Alı)

  Tam oxu »
 • ALÇAQLIQ

  ALÇAQLIQ – HÜNDÜRLÜK Ağacın alçaqlığı gediş-gəlişə maneçilik törədir. Min üç yüz hündürlüyündə olan bu gözəl şəhərdə dağ havası ilə aran günəşi birləş

  Tam oxu »
 • ALÇALDAN

  ALÇALDAN – UCALDAN Onu alçaldan da, ucaldan da biz (T.Bayram)

  Tam oxu »
 • ALÇALMAQ

  ALÇALMAQ – UCALMAQ Sən ucala bilsən, alçalacaq dağ (S.Sərxanlı). ALÇALMAQ – YÜKSƏLMƏK Axı mən o qədər də alçalmamışam ki, yüksələ bilməyəm (Ə

  Tam oxu »
 • ALÇALTMAQ

  ALÇALTMAQ – QALDIRMAQ Qızın təmiz və pak məhəbbətini alçaltdılar (“Ulduz”); Onun təhqir olunmasına yol vermədilər, mənliyini qaldırdılar

  Tam oxu »
 • ALICI

  ALICI – SATICI Satıcılar tərifləyir, alıcılar müştəri gözü ilə bir çox nöqsanlar tapır və pisləyirdilər (S

  Tam oxu »
 • ALICILIQ

  ALICILIQ – SATICILIQ Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti yüksəlmişdir. O, satıcılığa gəlir mənbəyi kimi baxırdı

  Tam oxu »
 • ALINMAZ

  ALINMAZ – SATILMAZ Alınmaz, satılmaz dünya neməti; Elin hörmətini qazanandadır (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • ALIŞMAQ

  ALIŞMAQ – SÖNMƏK Ümid onun gözündə; Gah alışır, gah da sönür (B.Vahabzadə). ALIŞMAQ – TƏRGİTMƏK Gülsənəm ilə Maro bir-birinə alışırdılar (S

  Tam oxu »
 • ALİ

  ALİ – İBTİDAİ Əli Bayramov klubunda ibtidai savad kursunu bitirmiş, ali savad kursuna girmək fikrindədir (S

  Tam oxu »
 • ALİCƏNAB

  ALİCƏNAB – ALÇAQ Alicənab adammış (S.Rüstəm); Elə bir alçağa ölüm də azdır! (S.Vurğun). ALİCƏNAB – KOBUD Dərs alın, alicənab, sinəsi dəftər kişidən (S

  Tam oxu »
 • ALİCƏNABLIQ

  ALİCƏNABLIQ – ALÇAQLIQ Ah, bu nəvazişə, bu alicənablığa qarşı qabil deyil (H.Cavid); Bu çöhrələrdə yaltaqlıq, riya və alçaqlığın hər cür şəklini görmə

  Tam oxu »
 • ALİM

  ALİM – CAHİL O, avam, cahil deyil, alimdir (Ə.Haqverdiyev)

  Tam oxu »
 • ALLANMAQ

  ALLANMAQ – AĞARMAQ Müəllimin solğun siması bir azca allaşdı və yenə ağardı (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • ALLAŞMAQ

  ALLAŞMAQ – SOLMAQ Babanın gözləri yanmağa başlayırdı, yanaqları allaşmışdı (M.İbrahimov); Səhərdir. Üfüqün geydiyi sarı; Solur şəfəqlərdə xəstə üzlü a

  Tam oxu »
 • ALMAQ

  ALMAQ – QAYTARMAQ Almaq asandır, qaytarmaq çətindir (Ata. sözü). ALMAQ – SATMAQ Ay qızım, mən söz gəzdirən deyiləm, neçəyə almışam, o qiymətə də satır

  Tam oxu »
 • ALOVLANMAQ

  ALOVLANMAQ – ÖLƏZİMƏK Meşə alovlandı (S.Vəliyev); Ocaq getdikcə öləziyirdi (“Ulduz”). ALOVLANMAQ – SÖNMƏK O sözləri düşündükcə təndir kimi alovlandı (

  Tam oxu »
 • ALT

  ALT – ÜST Deyirəm, qızım, olmaz ki, sən alt paltarını üstdən geyəsən, üst paltarını altdan (Anar)

  Tam oxu »
 • ALTRUİST

  ALTRUİST – EQOİST İlk baxışdan o, altruist bir şəxs kimi hamının diqqətini cəlb etmişdi (“Elm və həyat”); İndi uşaqlar mənə gülmək, sataşmaq istəyəndə

  Tam oxu »
 • AMANSIZ

  AMANSIZ – RƏHMLİ Bu amansız gecənin gündüzü yoxdur (H.Cavid); Onların böyükləri çox rəhmli adamdır (S

  Tam oxu »
 • ANALİZ

  ANALİZ – SİNTEZ Analiz mürəkkəb dil bütövlüyünün onu təşkil edən ünsürlərə ayrılmasıdır. Sintez təhlil prosesində hasil olmuş ayrı-ayrı ünsürlər arası

  Tam oxu »
 • ANARXİYA

  ANARXİYA – DEMOKRATİYA Anarxiya qarışıqlıq, hərc-mərclik, özbaşınalıqdır. Başladı ki, kolxozda demokratiya yoxdur, kollektiv rəhbərlik yoxdur (M

  Tam oxu »
 • ANLAQLI

  ANLAQLI – AXMAQ Əsgər bəy, mən səni bir anlaqlı adam bilirdim (Ə.Haqverdiyev); Axmaq kişi, sən nə danışırsan?! (A

  Tam oxu »
 • ANLAŞIQLI

  ANLAŞIQLI – DOLAŞIQLI ...Əruzla aydın və anlaşıqlı bir dildə yazmağı bacarmaq lazımdır (S.Rüstəm); Dolaşıqlı məsələlərin həllini şagirdlərə anlatmaq l

  Tam oxu »
 • ANORMAL

  ANORMAL – AĞILLI Firidun doğuluşundan anormaldır. Tərlan ağıllı oğlunun hər kəlməsindən xoşlanırdı (M

  Tam oxu »