Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • AL

  AL – SOLĞUN Zümrüd göydə günəş yandı; Al şəfəqə yer boyandı (S.Vurğun); Onun solğun yanağı qızarmağa başlayırdı (S

  Tam oxu »
 • ALACAQ

  ALACAQ – VERƏCƏK Alacağına qırğıdır, verəcəyinə qarğa (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ALACAQLI

  ALACAQLI – VERƏCƏKLİ Alacaqlı ikən verəcəkli olduq (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ALACALANMAQ

  ALACALANMAQ – İŞIQLANMAQ Verdiyevin gözü alacalandı, dili söz tutmadı (Mir Cəlal); Gəlin ürəyimdə bir şam yandırın; Dünyanı yenidən işıqlandırın! (S

  Tam oxu »
 • ALAN

  ALAN – SATAN Alanın gözü satanın əlində olar (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ALÇAQ

  ALÇAQ – ALİCƏNAB Bu cür alçaq və rəhmsiz adamlara bir dəqiqə olsa da, həyat haramdır (M.S.Ordubadi); Çox alicənab, nəcib insandır (Anar)

  Tam oxu »
 • ALÇAQBOY

  ALÇAQBOY – HÜNDÜRBOY Kərbəlayı Qulu alçaqboylu bir kişi idi (Çəmənzəminli); Baba keşiş hündürboy, enlikürək, şumal bir adam idi (Elçin)

  Tam oxu »
 • ALÇAQDAN

  ALÇAQDAN – UCADAN Maya sanki ucadan və acıqla soruşdu (M.İbrahimov); Bu zaman əncümənin üzvlərindən bir neçəsi papiros çəkir, bir-biri ilə alçaqdan da

  Tam oxu »
 • ALÇAQLI

  ALÇAQLI – UCALI Alçaqlı, ucalı dağlar görmüşəm (Aşıq Alı)

  Tam oxu »
 • ALÇAQLIQ

  ALÇAQLIQ – HÜNDÜRLÜK Ağacın alçaqlığı gediş-gəlişə maneçilik törədir. Min üç yüz hündürlüyündə olan bu gözəl şəhərdə dağ havası ilə aran günəşi birləş

  Tam oxu »
 • ALÇALDAN

  ALÇALDAN – UCALDAN Onu alçaldan da, ucaldan da biz (T.Bayram)

  Tam oxu »
 • ALÇALMAQ

  ALÇALMAQ – UCALMAQ Sən ucala bilsən, alçalacaq dağ (S.Sərxanlı). ALÇALMAQ – YÜKSƏLMƏK Axı mən o qədər də alçalmamışam ki, yüksələ bilməyəm (Ə

  Tam oxu »
 • ALÇALTMAQ

  ALÇALTMAQ – QALDIRMAQ Qızın təmiz və pak məhəbbətini alçaltdılar (“Ulduz”); Onun təhqir olunmasına yol vermədilər, mənliyini qaldırdılar

  Tam oxu »
 • ALICI

  ALICI – SATICI Satıcılar tərifləyir, alıcılar müştəri gözü ilə bir çox nöqsanlar tapır və pisləyirdilər (S

  Tam oxu »
 • ALICILIQ

  ALICILIQ – SATICILIQ Əhalinin alıcılıq qabiliyyəti yüksəlmişdir. O, satıcılığa gəlir mənbəyi kimi baxırdı

  Tam oxu »
 • ALINMAZ

  ALINMAZ – SATILMAZ Alınmaz, satılmaz dünya neməti; Elin hörmətini qazanandadır (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • ALIŞMAQ

  ALIŞMAQ – SÖNMƏK Ümid onun gözündə; Gah alışır, gah da sönür (B.Vahabzadə). ALIŞMAQ – TƏRGİTMƏK Gülsənəm ilə Maro bir-birinə alışırdılar (S

  Tam oxu »
 • ALİ

  ALİ – İBTİDAİ Əli Bayramov klubunda ibtidai savad kursunu bitirmiş, ali savad kursuna girmək fikrindədir (S

  Tam oxu »
 • ALİCƏNAB

  ALİCƏNAB – ALÇAQ Alicənab adammış (S.Rüstəm); Elə bir alçağa ölüm də azdır! (S.Vurğun). ALİCƏNAB – KOBUD Dərs alın, alicənab, sinəsi dəftər kişidən (S

  Tam oxu »
 • ALİCƏNABLIQ

  ALİCƏNABLIQ – ALÇAQLIQ Ah, bu nəvazişə, bu alicənablığa qarşı qabil deyil (H.Cavid); Bu çöhrələrdə yaltaqlıq, riya və alçaqlığın hər cür şəklini görmə

  Tam oxu »
 • ALİM

  ALİM – CAHİL O, avam, cahil deyil, alimdir (Ə.Haqverdiyev)

  Tam oxu »
 • ALLANMAQ

  ALLANMAQ – AĞARMAQ Müəllimin solğun siması bir azca allaşdı və yenə ağardı (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • ALLAŞMAQ

  ALLAŞMAQ – SOLMAQ Babanın gözləri yanmağa başlayırdı, yanaqları allaşmışdı (M.İbrahimov); Səhərdir. Üfüqün geydiyi sarı; Solur şəfəqlərdə xəstə üzlü a

  Tam oxu »
 • ALMAQ

  ALMAQ – QAYTARMAQ Almaq asandır, qaytarmaq çətindir (Ata. sözü). ALMAQ – SATMAQ Ay qızım, mən söz gəzdirən deyiləm, neçəyə almışam, o qiymətə də satır

  Tam oxu »
 • ALOVLANMAQ

  ALOVLANMAQ – ÖLƏZİMƏK Meşə alovlandı (S.Vəliyev); Ocaq getdikcə öləziyirdi (“Ulduz”). ALOVLANMAQ – SÖNMƏK O sözləri düşündükcə təndir kimi alovlandı (

  Tam oxu »
 • ALT

  ALT – ÜST Deyirəm, qızım, olmaz ki, sən alt paltarını üstdən geyəsən, üst paltarını altdan (Anar)

  Tam oxu »
 • ALTRUİST

  ALTRUİST – EQOİST İlk baxışdan o, altruist bir şəxs kimi hamının diqqətini cəlb etmişdi (“Elm və həyat”); İndi uşaqlar mənə gülmək, sataşmaq istəyəndə

  Tam oxu »
 • AMANSIZ

  AMANSIZ – RƏHMLİ Bu amansız gecənin gündüzü yoxdur (H.Cavid); Onların böyükləri çox rəhmli adamdır (S

  Tam oxu »
 • ANALİZ

  ANALİZ – SİNTEZ Analiz mürəkkəb dil bütövlüyünün onu təşkil edən ünsürlərə ayrılmasıdır. Sintez təhlil prosesində hasil olmuş ayrı-ayrı ünsürlər arası

  Tam oxu »
 • ANARXİYA

  ANARXİYA – DEMOKRATİYA Anarxiya qarışıqlıq, hərc-mərclik, özbaşınalıqdır. Başladı ki, kolxozda demokratiya yoxdur, kollektiv rəhbərlik yoxdur (M

  Tam oxu »
 • ANLAQLI

  ANLAQLI – AXMAQ Əsgər bəy, mən səni bir anlaqlı adam bilirdim (Ə.Haqverdiyev); Axmaq kişi, sən nə danışırsan?! (A

  Tam oxu »
 • ANLAŞIQLI

  ANLAŞIQLI – DOLAŞIQLI ...Əruzla aydın və anlaşıqlı bir dildə yazmağı bacarmaq lazımdır (S.Rüstəm); Dolaşıqlı məsələlərin həllini şagirdlərə anlatmaq l

  Tam oxu »
 • ANORMAL

  ANORMAL – AĞILLI Firidun doğuluşundan anormaldır. Tərlan ağıllı oğlunun hər kəlməsindən xoşlanırdı (M

  Tam oxu »
 • ANTİK

  ANTİK – MÜASİR Professor Ə.Ağayev antik və müasir ədəbiyyatdan maraqlı mühazirələr oxuyur

  Tam oxu »
 • APARMAQ

  APARMAQ – GƏTİRMƏK Arşın gətir bez apar, çuval gətir qoz apar (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ARA-SIRA

  ARA-SIRA – HƏMİŞƏ Ara-sıra bu işıq sütunu sanki dairəvi bir şüşəyə rast gələrək sönürdü (M.İbrahimov); Ömrünün tarlasına qəm kotanında; Həmişə gül əkd

  Tam oxu »
 • ARABİR

  ARABİR – DAİMA Zeynəb də arabir gözaltı ona baxır (B.Talıblı); Oğlu Mirzə Qalib isə daima küçədə qarovul çəkir (C

  Tam oxu »
 • ARALAMAQ

  ARALAMAQ – BİRLƏŞMƏK Gülşən də kənddən aralandı (Ə.Vəliyev); Parçalanmış bir eli - Böyük Azərbaycanı; Birləşdirdi Füzuli! (B

  Tam oxu »
 • ARALANMAQ

  ARALANMAQ – ÖRTÜLMƏK Vahid Nayıbovun ev qapısı həmişəki sakitliyi ilə aralandı və örtüldü (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ARALI

  ARALI – ÖRTÜLÜ Qarlarla örtülü bir düzə gəldik (S.Vurğun); Həm də çox aralıdır, gedib-gəlmək də olmaz (H

  Tam oxu »
 • ARAMAQ

  ARAMAQ – TAPMAQ Bəs fikri nə idi? Kimi arardı? (S.Vurğun); Onun şöləsindən şəfa tapırlar (S.Vurğun)

  Tam oxu »
 • ARAMLA

  ARAMLA – BİRNƏFƏSƏ “Mirzəyi” havasında bir vəzn ağır və aramla vurulur (Ş.Bədəlbəyli); Kişi parçı birnəfəsə başına çəkdi (İ

  Tam oxu »
 • ARAMLIQ

  ARAMLIQ – SƏBİRSİZLİK Güldən çox gül, çiçəkdən çox çiçək, lakin ürəkdə bir aramlıq, ruhda isə sakitlik yox idi (Çəmənzəminli); Oğul, səbirsizlik adama

  Tam oxu »
 • ARAN

  ARAN – DAĞ Aranda tutdan olduq, dağda qurutdan (Ata. sözü). ARAN – YAYLAQ Örüşdən örüşə çəkib sürünü; Aranı, yaylağı gəzdi çobanlar (H

  Tam oxu »
 • ARANÇI

  ARANÇI – DAĞÇI Arançı qardaş, xoş gördük, oralarda nə var, nə yox? (İ.Şıxlı); Dağçı aran yerlərində çox qala bilməz

  Tam oxu »
 • ARANLI

  ARANLI – DAĞLI Sən elə anadangəlmə aranlısan. Xızı rayonundanam, dağlıyam, – deyə o cəld cavab verdi (S

  Tam oxu »
 • ARDICIL

  ARDICIL – ARABİR Oğlu Tapdığın həyatı ardıcıl surətdə gəlib onun gözünün qabağından keçirdi (Ə.Əbülhəsən); Güləndam bacı onlara guşhuş ilə qulaq verib

  Tam oxu »
 • ARDINCA

  ARDINCA – QABAĞINCA Məşədi Əsgərin ardınca ahəstə-ahəstə gedirdi (S.M.Qənizadə); Elə mən də sənin qabağınca evə gəlmişəm

  Tam oxu »
 • ARXA

  ARXA – QABAQ Qabaq düşmən idi, arxa isə hər gün davam edən bombalama nəticəsində dağılırdı (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ARXADAKI

  ARXADAKI – QABAQDAKI O, məhkəmədə lap arxadakı skamyada, küncdə əyləşmişdi (C.Əmirov); Tutaq qabaqdakı qayalıqları; Oralar çox bərkdir (S

  Tam oxu »