Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • AZ

  AZ – ÇOX Bizim qoşunumuz azdır, amma qeyrətimiz çoxdur (Ə.Haqverdiyev). AZ – XEYLİ Onlar dolana-dolana xeyli yol gəlmişdilər (A

  Tam oxu »
 • AZACIQ

  AZACIQ – XEYLİ Həcər qulaq verdi, bu an buludlar azacıq hərəkətə gəldi (S.Rəhimov); Axşamdan xeyli keçmişdi (A

  Tam oxu »
 • AZAD

  AZAD – MƏHKUM Diləklərin gah azad; gah məhkum olur sənin (B.Vahabzadə)

  Tam oxu »
 • AZADLIQ

  AZADLIQ – MƏHKUMLUQ Azadlıq geniş anlayışdır (S.Vəliyev); Yetər bu məhkumluq! Yetər bu zillət! (Şəhriyar)

  Tam oxu »
 • AZALMAQ

  AZALMAQ – ARTMAQ Dostlarım artıb; nə qədər azalıb; Köhnə dostlar az qalıb (R.Rza). AZALMAQ – ÇOXALMAQ Bir il də keçdi belə; Vicdanın ağrısı azalmadı,

  Tam oxu »
 • AZAR

  AZAR – SAĞLAMLIQ Köç deyəndə, azar alır canını; Yer süpürür sanki qaşıqabağı (M.Müşfiq); Abbas Səhhət şeirlərində “Səhhət” kəlməsini bəzən həm təxəllü

  Tam oxu »
 • AZARLAMAQ

  AZARLAMAQ – SAĞALMAQ İndi İmamverdi baba azarlamışdır (S.S.Axundov); Tələsmə, o yaranı da sağaldaram (H

  Tam oxu »
 • AZĞIN

  AZĞIN – MƏDƏNİ Hücum edin dörd yandan; Od vurun azğın kəndə (A.Şaiq); Onlar istəyir ki, biz də qabağa gedək, mədəni xalqlar cərgəsinə çıxaq (M

  Tam oxu »
 • AZĞINLIQ

  AZĞINLIQ – MƏDƏNİLİK Oho, bunun bir azğınlığına bax! (A.Şaiq); Əli öz təvazökarlığı və mədəniliyi ilə dostlarından fərqlənir

  Tam oxu »
 • AZYAŞLI

  AZYAŞLI – BÖYÜK Fəhləliyə gedən azyaşlı uşaqlara xozeyinləri heç bir zaman istirahət günü verməzdilər (H

  Tam oxu »
 • BABAL

  BABAL – SAVAB Dərin bir dəryadır şair xəyalı; Götürdüm boynuma şəri, babalı (R.Rza); İsmət xanım, kömək etməkdə böyük savab iş görmüşsən

  Tam oxu »
 • BABAT

  BABAT – PİS Ruzigarım bir növ babat keçir, hacı (N.Vəzirov); Niyə, Məşədi, necə bəyəm, pis daşıyıram? (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • BABİ

  BABİ – DİNDAR Məsələn, mənə deyirlər ki, filankəs babidir, yəni mürtəddir (C.Məmmədquluzadə); Atan Hacı Cəfər ilə duz-çörək kəsmişəm, özü də çox dinda

  Tam oxu »
 • BACARIQSIZ

  BACARIQSIZ – DİRİBAŞ Elə bacarıqsızdır ki, on saata işə sala bilməyəcək (M.İbrahimov); Xala, sən də diribaş qarısan (N

  Tam oxu »
 • BADALAQ

  BADALAQ – DÜZLÜK İndi sənin mənə badalaq qurmağının heç adı yoxdur (Ə.Haqverdiyev); Onun heç düzlüklə işi yoxdur

  Tam oxu »
 • BAĞIRMAQ

  BAĞIRMAQ – SUSMAQ Səriyyə xala bağırmaq, ağlamaq istəyir, bacarmırdı (M.İbrahimov); Bu hay-küydə susmağı lazım bildi

  Tam oxu »
 • BAĞIŞLAMAQ

  BAĞIŞLAMAQ – GÜNAHLANDIRMAQ Mənim dediklərimdə səhv və yanlışlıqlar olsa, bağışlamağınızı xahiş edirəm (Mir Cəlal); Əgər məni yalandan günahlandırmaq

  Tam oxu »
 • BAĞLAMAQ

  BAĞLAMAQ – AÇMAQ Nahar etmək bəhanəsi ilə qapını bağladım (Ə.Vəliyev); Bu saatda qayıdarıq, fikir eləmə, sandıqları aç! (M

  Tam oxu »
 • BAĞLI

  BAĞLI – AÇIQ Bağlı qapıya xata dəyməz (Ata. sözü); Səhər açıq pəncərədən rəfiqəsini səslədi

  Tam oxu »
 • BAĞRIQARA

  BAĞRIQARA – XOŞBƏXT Bir ildir ki, bağrıqaradır, müsibət üz vermişdi. Siz ey göy üzündə uçan durnalar; Deyin, xoşbəxtəmmi? (S

  Tam oxu »
 • BAHADIR

  BAHADIR – QORXAQ Bahadır deməzlər hərgiz sayana; Görüm lənət lənət olsun yardan doyana (M.P.Vaqif); Ana yurdu bu şən torpaq; Yetişdirməz xain, qorxaq

  Tam oxu »
 • BAHAR

  BAHAR – QIŞ Payız ötür, qış keçir; Bahar qalır arxada (H.Hüseynzadə). BAHAR – ZİMİSTAN Lakin mənim baharım solub, zimistan oldu (S

  Tam oxu »
 • BAHARLI

  BAHARLI – QIŞLI Ömrün keçdisə də baharlı, qışlı; Gördün gələcəyi gün kimi aydın (S.Rüstəm)

  Tam oxu »
 • BAHARSIZ

  BAHARSIZ – QIŞSIZ Baharsız, qışsız bu yerlərin nə ləzzəti olar

  Tam oxu »
 • BAKİR

  BAKİR – POZĞUN Bu incə rəqslərdə nə qədər gözəllik, nə qədər bakir hissin ifadəsi vardır (Çəmənzəminli); Anna pozğun qızdır, onunla oturub-durma

  Tam oxu »
 • BAQİ

  BAQİ – FANİ Bu dünya fani, o dünya baqi (Ayrım bəzəmələri)

  Tam oxu »
 • BALA

  BALA – BÖYÜK Xan Soltan qoyunu gözləmək üçün bala çobanı dik qayanın başına qaldırmışdı (S.Rəhimov); Elmlə qurulur böyük binalar (H

  Tam oxu »
 • BALACA

  BALACA – HÜNDÜR Dilaranın bacısı boyca balaca, amma qardaşı hündür idi

  Tam oxu »
 • BALACALAŞMAQ

  BALACALAŞMAQ – BÖYÜMƏK Bir saatın ərzində arıqlamış, balacalaşmış, ordları batmış... (M.İbrahimov); O qeyrətli uşaq böyüyüb məni hamıdan yaxşı saxlaya

  Tam oxu »
 • BALACALIQ

  BALACALIQ – BÖYÜKLÜK ...Bu balacalıqda qızın əlində aciz qalmışdı (S.S.Axundov); Gördüyü sonsuz iztirablar içərisində

  Tam oxu »
 • BALQABAQ

  BALQABAQ – BACARIQLI Xəlil nədir ki, o məni işdən çıxardır, bunlar da balqabaq kimi durub baxırlar (M

  Tam oxu »
 • BAMBALACA

  BAMBALACA – UZUNDRAZ Bambalaca bir uşaq; Pəncərədən baxırdı (İ.Tapdıq); Onun nəyinə baxım, uzundrazın biridir

  Tam oxu »
 • BAMBILI

  BAMBILI – AĞIR Həmin bu mərkəzin bərəkətindəndir ki, mən bu bambılı Əhmədin yanında olmuşam bir balaca uşaq

  Tam oxu »
 • BAMƏZƏ

  BAMƏZƏ – QARADİNMƏZ O çox baməzə qoca idi. Zarafat etməyi və lətifə söyləməyi çox sevərdi (M.S.Ordubadi); Usta qaradinməz bir kişi idi, haraya isə təl

  Tam oxu »
 • BARBARLIQ

  BARBARLIQ – MƏDƏNİLİK ...Rica edirəm, sözlərinizə diqqət edin, yüksək cəmiyyətdə belə rəftar barbarlıqdır (C

  Tam oxu »
 • BARIŞIQLIQ

  BARIŞIQLIQ – KÜSÜLÜLÜK Oğlanla qızın valideynləri arasında barışıqlıq oldu. Aralarındakı küsülülük hələ davam edirdi (Ə

  Tam oxu »
 • BARIŞMAQ

  BARIŞMAQ – DALAŞMAQ Mən küsməmişəm ki, barışam. Mən dalaşmaq fikrində deyiləm (C.Əmirov). BARIŞMAQ – VURUŞMAQ Xosrov deyirdi ki, gəlsin barışaq (S

  Tam oxu »
 • BASABAS

  BASABAS – SEYRƏKLİK Vaqonlarda basabas idi (Mir Cəlal); ...Göz işlədikcə uzanan bu düzənliklərdə ağacın azlığı, kölgəliyin seyrəkliyi Gülşəni yay kimi

  Tam oxu »
 • BASDIRMAQ

  BASDIRMAQ – ÇIXARTMAQ Çox pakizə... Sübh tezdən hamısını basdıraram (N.Vəzirov); O dirəkləri çıxartmaq lazımdır, əl-ayağa dolaşır

  Tam oxu »
 • BASMAQ

  BASMAQ – AÇMAQ Dərhal qapını basıb, mətbəxə qayıtdı (Mir Cəlal); Aç gözün, gözlərinin qurbanı; Bir tamaşa elə, gör dünyanı (A

  Tam oxu »
 • BAŞ-AYAQ

  BAŞ-AYAQ – DÜZ A kişi, sən baş-ayaq nə üçün danışırsan (A.Şaiq); Sən ona düz deyirsən ki, oxumaq kasıblara müyəssər olmurdu (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • BAŞAĞRISI

  BAŞAĞRISI – RAHATLIQ Bizə başağrısı verməyin, canım (S.Rüstəm); Sizin əlinizdən mənə rahatlıq yoxdur

  Tam oxu »
 • BAŞDANSOVDU

  BAŞDANSOVDU – DİQQƏTLİ Mehmanın başdansovdu sözündən, soyuq söhbətindən sonra gələn adamlar dağılışıb getdilər (S

  Tam oxu »
 • BAŞIALOVLU

  BAŞIALOVLU – TƏMKİNLİ Nənəqız başıalovlu bazarı axtarıb qızını tapdı (S.Rəhimov); Cəmil özünü sakit, təmkinli bir şəxs kimi aparırdı

  Tam oxu »
 • BAŞIAŞAĞI

  BAŞIAŞAĞI – BAŞIYUXARI Sərdar evlərinin qabağında bir daxmaya girib səhərdən axşama kimi başıaşağı iynə vurmaqdadır (C

  Tam oxu »
 • BAŞIAŞAĞILIQ

  BAŞIAŞAĞILIQ – DİKBAŞLIQ Başıaşağılıq insanı həmişə hörmətləndirər. Dikbaşlıqdan yerə-göyə sığmırsan! (M

  Tam oxu »
 • BAŞIBƏLALI

  BAŞIBƏLALI – BƏXTLİ Nə soxulmusan araya, a başıbəlalı fələ? (M.Ə.Sabir); Ağəli isə doğrudan da, deyəsən, bəxtli adam idi (C

  Tam oxu »
 • BAŞIBOŞ

  BAŞIBOŞ – AĞILLI Sərdar başıboşdur, ağlına nə gəlir onu deyir. Gəl, ağıllı oğlum, rahat ol, bir seyid qonağımız da var (S

  Tam oxu »
 • BAŞIDAŞLI

  BAŞIDAŞLI – XOŞBƏXT Ay başıdaşlı kişi, dinmə, uşaqdır, uşağım (M.Ə.Sabir); Xoşbəxt həyat onu sevindirirdi

  Tam oxu »
 • BAŞIDOLU

  BAŞIDOLU – BAŞIBOŞ Çünki doğrudan da başıdolu oğlansan (Ə.Haqverdiyev); Özünü başıboş adam kimi aparır

  Tam oxu »