Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • APARMAQ

  APARMAQ – GƏTİRMƏK Arşın gətir bez apar, çuval gətir qoz apar (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ARA-SIRA

  ARA-SIRA – HƏMİŞƏ Ara-sıra bu işıq sütunu sanki dairəvi bir şüşəyə rast gələrək sönürdü (M.İbrahimov); Ömrünün tarlasına qəm kotanında; Həmişə gül əkd

  Tam oxu »
 • ARABİR

  ARABİR – DAİMA Zeynəb də arabir gözaltı ona baxır (B.Talıblı); Oğlu Mirzə Qalib isə daima küçədə qarovul çəkir (C

  Tam oxu »
 • ARALAMAQ

  ARALAMAQ – BİRLƏŞMƏK Gülşən də kənddən aralandı (Ə.Vəliyev); Parçalanmış bir eli - Böyük Azərbaycanı; Birləşdirdi Füzuli! (B

  Tam oxu »
 • ARALANMAQ

  ARALANMAQ – ÖRTÜLMƏK Vahid Nayıbovun ev qapısı həmişəki sakitliyi ilə aralandı və örtüldü (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ARALI

  ARALI – ÖRTÜLÜ Qarlarla örtülü bir düzə gəldik (S.Vurğun); Həm də çox aralıdır, gedib-gəlmək də olmaz (H

  Tam oxu »
 • ARAMAQ

  ARAMAQ – TAPMAQ Bəs fikri nə idi? Kimi arardı? (S.Vurğun); Onun şöləsindən şəfa tapırlar (S.Vurğun)

  Tam oxu »
 • ARAMLA

  ARAMLA – BİRNƏFƏSƏ “Mirzəyi” havasında bir vəzn ağır və aramla vurulur (Ş.Bədəlbəyli); Kişi parçı birnəfəsə başına çəkdi (İ

  Tam oxu »
 • ARAMLIQ

  ARAMLIQ – SƏBİRSİZLİK Güldən çox gül, çiçəkdən çox çiçək, lakin ürəkdə bir aramlıq, ruhda isə sakitlik yox idi (Çəmənzəminli); Oğul, səbirsizlik adama

  Tam oxu »
 • ARAN

  ARAN – DAĞ Aranda tutdan olduq, dağda qurutdan (Ata. sözü). ARAN – YAYLAQ Örüşdən örüşə çəkib sürünü; Aranı, yaylağı gəzdi çobanlar (H

  Tam oxu »
 • ARANÇI

  ARANÇI – DAĞÇI Arançı qardaş, xoş gördük, oralarda nə var, nə yox? (İ.Şıxlı); Dağçı aran yerlərində çox qala bilməz

  Tam oxu »
 • ARANLI

  ARANLI – DAĞLI Sən elə anadangəlmə aranlısan. Xızı rayonundanam, dağlıyam, – deyə o cəld cavab verdi (S

  Tam oxu »
 • ARDICIL

  ARDICIL – ARABİR Oğlu Tapdığın həyatı ardıcıl surətdə gəlib onun gözünün qabağından keçirdi (Ə.Əbülhəsən); Güləndam bacı onlara guşhuş ilə qulaq verib

  Tam oxu »
 • ARDINCA

  ARDINCA – QABAĞINCA Məşədi Əsgərin ardınca ahəstə-ahəstə gedirdi (S.M.Qənizadə); Elə mən də sənin qabağınca evə gəlmişəm

  Tam oxu »
 • ARXA

  ARXA – QABAQ Qabaq düşmən idi, arxa isə hər gün davam edən bombalama nəticəsində dağılırdı (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • ARXADAKI

  ARXADAKI – QABAQDAKI O, məhkəmədə lap arxadakı skamyada, küncdə əyləşmişdi (C.Əmirov); Tutaq qabaqdakı qayalıqları; Oralar çox bərkdir (S

  Tam oxu »
 • ARXAİK

  ARXAİK – YENİ Köhnəlmiş sözlər arxaik, təzə yaranan sözlər isə yeni sözlər adlanır

  Tam oxu »
 • ARXAİZM

  ARXAİZM – NEOLOGİZM Köhnəlmiş və ya dildən çıxmış söz və ya ifadələr arxaizm, dildə əmələ gəlmiş yeni söz və ya köhnə sözün almış olduğu yeni məna neo

  Tam oxu »
 • ARXALI

  ARXALI – KİMSƏSİZ Cahan xanım mahalda arxalı adam idi (M.İbrahimov); Hüseyn artıq arxasız və kimsəsiz bir yetimdir (S

  Tam oxu »
 • ARXASINCA

  ARXASINCA – QABAĞINCA Məstan birdən sıçrayıb qaçdı; Ala-bula da arxasınca qaçıb onu tutdu (A.Şaiq); Uşaqların marağı daha da artdığı üçün onlar Dursun

  Tam oxu »
 • ARXASIÜSTƏ

  ARXASIÜSTƏ – ÜZÜQOYLU Arxasıüstə çarpayıda uzanan və şirin yuxuya gedən Aliyəyə yaxınlaşdı (C.Əmirov); Birbaşa otağa gedib soyundu, üzüqoylu yerinə yı

  Tam oxu »
 • ARXASIZ

  ARXASIZ – HAVADARLI Zöhhakı məhv edən Gavə yoxsul, arxasız bir dəmirçi idi (H.Cavid); O elə gəzir ki, elə bil alçaq dağları o yaradıb, havadarlıdır

  Tam oxu »
 • ARXAYIN

  ARXAYIN – NİGARAN Bu məsələ barəsində də arxayın ola bilərsən, dostum! (C.Əmirov); Zəng etdim ki, nigaran qalmayasınız (C

  Tam oxu »
 • ARXAYINÇILIQ

  ARXAYINÇILIQ – NİGARANÇILIQ Yolçular öz xorultuları ilə çayçının ürəyindəki arxayınçılığı daha da möhkəmləndirdilər (M

  Tam oxu »
 • ARXAYINLIQ

  ARXAYINLIQ – NARAHATLIQ Lakin arxayınlıq şəraitində nə qədər alışıb ehtiyat qazanmış olsa belə, ən xırda şey əsgəri narahat edirdi (Ə

  Tam oxu »
 • ARIQ

  ARIQ – TOTUQ Arıq oğlanın üzünə baxdı (Mir Cəlal); Sabah totuq üzünü çəkdirib salın yola (S.Rüstəm). ARIQ – YAĞLI Arıq xoruzun biri, gəlib keçdi irəli

  Tam oxu »
 • ARLI

  ARLI – HƏYASIZ Gərək bir azca həlim, ədəb-ərkanlı olsun; Bir az arlı, namuslu, bir az vicdanlı olsun (X

  Tam oxu »
 • ARSIZ

  ARSIZ – HƏYALI Arsıza bir sillə kar eləməz (Ata. sözü); Qızdan həyalı oğlana rast gəlmisən, şərbət olmamış nə olacaq (M

  Tam oxu »
 • ARSIZLIQ

  ARSIZLIQ – HƏYALILIQ Arsızlıqdan sanma ki, şişib dama dönmüşəm (S.Rüstəm); Həyalılığından rəng verib, rəng alırdı

  Tam oxu »
 • ARTIQ

  ARTIQ – AZ Bacı, artıq söz lazım deyil (Ə.Haqverdiyev); Bacarmazsınız! Çünki milyonlardan yüz qat azsınız! (S

  Tam oxu »
 • ARTIQLIQ

  ARTIQLIQ – AZLIQ Nadir iztirabının artıqlığından bozarıb qızarırdı (B.Talıblı); Bu isə yenə ona etimadın azlığını göstərirdi (Ə

  Tam oxu »
 • ARTIM

  ARTIM – İTKİ Bu düyünün heç artımı yoxdur. İtki var bir eli yandırıb-yaxar (S.Vurğun)

  Tam oxu »
 • ARTIRMAQ

  ARTIRMAQ – AZALTMAQ Bu mənim dərdimi daha da artırdı (S.Vəliyev); Azalt, uzağı demirəm, elə ver Azərbaycanın Kəlbəcər rayonuna, ver o yerə ki, orada l

  Tam oxu »
 • ARTMAQ

  ARTMAQ – ƏSKİLMƏK Sənə bizdən salam, qurultayımız! Artır, əskilməyir bizim sayımız (S.Rüstəm)

  Tam oxu »
 • ARVADAĞIZLI

  ARVADAĞIZLI – CƏSARƏTLİ Səndə təqsir yoxdur, mənim arvadağızlı oğlumdadır (N.Vəzirov); Rüstəm kişinin qorxmaz və cəsarətli hərəkətləri

  Tam oxu »
 • ARVADLIQ

  ARVADLIQ – KİŞİLİK Min kərə sənə demişəm ki, sən arvadsan, get arvadlığına, mənə öyüd-nəsihət vermə! (M

  Tam oxu »
 • ARVADÜZLÜ

  ARVADÜZLÜ – KİŞİÜZLÜ Arvadüzlü kişidən, kişiüzlü arvaddan əlhəzər (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ASAN

  ASAN – ÇƏTİN Şəkil çəkmək asandır, həyat yaratmaq çətindir (C.Cabbarlı)

  Tam oxu »
 • ASILI

  ASILI – ASUDƏ Axı bu səndən asılıdır (S.Vəliyev); O, Bakıda asudə gəzəndə mən rahat ola bilərəm (C.Əmirov)

  Tam oxu »
 • ASILILIQ

  ASILILIQ – AZADLIQ Getdikcə Mirzə Valeh bir asılılıq, bir məhkumluq hiss edirdi (S.Rəhimov); Əsir üçün azadlıqdan yaxşı şey ola bilərmi? (S

  Tam oxu »
 • ASİMAN

  ASİMAN – YER Könül pərvaz etdi, qalxdı havaya; Yer üzündən asimana yetişdi (M.P.Vaqif)

  Tam oxu »
 • ASMAQ

  ASMAQ – GÖTÜRMƏK Gəldiyev sözünü bitirəndə cavab gözləməyib, telefonun dəstəyini asdı (Mir Cəlal); Haydı, çantanızı götürüb durun (S

  Tam oxu »
 • ASTA

  ASTA – BƏRK Asta basar, bərk kəsər (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ASTALIQ

  ASTALIQ – CƏLDLİK Astalıq adamı yerində saymağa vadar edir, cəldlik adamı gümrahlaşdırır

  Tam oxu »
 • ASTAR

  ASTAR – ÜZ Astar verəndə üz istəyir (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ASTARSIZ

  ASTARSIZ – ÜZSÜZ Maral astarsız kostyumunu götürdü (Ə.Əbülhəsən); Üzsüz yorğanı başına çəkdi

  Tam oxu »
 • ASUDƏLİK

  ASUDƏLİK – ASILILIQ Asudəlik istərsən dünyadan uzaqlaş sən (Heyran xanım); Asılılıq adamın gözünü kölgəli edir

  Tam oxu »
 • AŞAĞI

  AŞAĞI – YUXARI Aşağı tüpürürəm saqqaldır, yuxarı tüpürürəm bığ (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • AŞKAR

  AŞKAR – XƏLVƏT Bu aşkar bir mətləbdir; bəyana ehtiyacı yoxdur (C.Məmmədquluzadə); Mən gərək sözümü Axund ağaya xəlvət deyim (Ə

  Tam oxu »
 • AŞNA

  AŞNA – DÜŞMƏN Baş üstə sizin murov mənimlə aşnadır (Ə.Haqverdiyev); Düşmən qüvvəsini bizim üstümüzə atır (S

  Tam oxu »