Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • ASAN

  ASAN – ÇƏTİN Şəkil çəkmək asandır, həyat yaratmaq çətindir (C.Cabbarlı)

  Tam oxu »
 • ASILI

  ASILI – ASUDƏ Axı bu səndən asılıdır (S.Vəliyev); O, Bakıda asudə gəzəndə mən rahat ola bilərəm (C.Əmirov)

  Tam oxu »
 • ASILILIQ

  ASILILIQ – AZADLIQ Getdikcə Mirzə Valeh bir asılılıq, bir məhkumluq hiss edirdi (S.Rəhimov); Əsir üçün azadlıqdan yaxşı şey ola bilərmi? (S

  Tam oxu »
 • ASİMAN

  ASİMAN – YER Könül pərvaz etdi, qalxdı havaya; Yer üzündən asimana yetişdi (M.P.Vaqif)

  Tam oxu »
 • ASMAQ

  ASMAQ – GÖTÜRMƏK Gəldiyev sözünü bitirəndə cavab gözləməyib, telefonun dəstəyini asdı (Mir Cəlal); Haydı, çantanızı götürüb durun (S

  Tam oxu »
 • ASTA

  ASTA – BƏRK Asta basar, bərk kəsər (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ASTALIQ

  ASTALIQ – CƏLDLİK Astalıq adamı yerində saymağa vadar edir, cəldlik adamı gümrahlaşdırır

  Tam oxu »
 • ASTAR

  ASTAR – ÜZ Astar verəndə üz istəyir (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • ASTARSIZ

  ASTARSIZ – ÜZSÜZ Maral astarsız kostyumunu götürdü (Ə.Əbülhəsən); Üzsüz yorğanı başına çəkdi

  Tam oxu »
 • ASUDƏLİK

  ASUDƏLİK – ASILILIQ Asudəlik istərsən dünyadan uzaqlaş sən (Heyran xanım); Asılılıq adamın gözünü kölgəli edir

  Tam oxu »
 • AŞAĞI

  AŞAĞI – YUXARI Aşağı tüpürürəm saqqaldır, yuxarı tüpürürəm bığ (Ata. sözü)

  Tam oxu »
 • AŞKAR

  AŞKAR – XƏLVƏT Bu aşkar bir mətləbdir; bəyana ehtiyacı yoxdur (C.Məmmədquluzadə); Mən gərək sözümü Axund ağaya xəlvət deyim (Ə

  Tam oxu »
 • AŞNA

  AŞNA – DÜŞMƏN Baş üstə sizin murov mənimlə aşnadır (Ə.Haqverdiyev); Düşmən qüvvəsini bizim üstümüzə atır (S

  Tam oxu »
 • ATEİZM

  ATEİZM – TEİZM C.Məmmədquluzadə Mirzə Fətəli Axundzadənin realizmi və ateizminin varisi olmuş (M.İbrahimov); Teizm dünyanın Allah tərəfindən yaradılıb

  Tam oxu »
 • ATƏŞLİ

  ATƏŞLİ – ÖLGÜN Gavə atəşli bir qəlblə inqilaba başladı... (H.Cavid); Zindandan çıxmışdı o qarı ölgün (A

  Tam oxu »
 • ATILMAQ

  ATILMAQ – DÜŞMƏK Atıl cəbhələrə aslanlar kimi (S.Vurğun); Bu səslər altında Zeynəb düşüb yerində oturdu (M

  Tam oxu »
 • ATLI

  ATLI – PİYADA A kişi, gəzməyin elə bir ləzzəti piyada getməkdir, atlı getmək ləzzət verməz (Ə.Haqverdiyev)

  Tam oxu »
 • ATMAQ

  ATMAQ – TUTMAQ Kim isə zəncirləri lom ilə yerə atır (M.İbrahimov); Usta gəmiçilər tufanda belə; Sükanı düz tutur öz əllərilə (S

  Tam oxu »
 • ATMARALI

  ATMARALI – HƏYALI Güldəstə ilə Südabə rəfiqə olsalar da, bir-birindən fərqlənir: Güldəstə həyalı, Südabə atmaralıdır

  Tam oxu »
 • ATÜSTÜ

  ATÜSTÜ – ARAMLA Atüstü olsa da qısa bir söhbət; Dönür unudulmaz bir xatirəyə (S.Vurğun); Qaraca qız qalxıb aramla geyinməyə başladı (S

  Tam oxu »
 • AVAM

  AVAM – MƏDƏNİ Görürəm ki, mədəni adamsınız (İ.Fərzəliyev); Naçalnik Qurbanəli bəyə cavab verdi ki, Kərbəlayı Qasım qanmır, avamdır (C

  Tam oxu »
 • AVAMLIQ

  AVAMLIQ – MƏDƏNİLİK Əlbisəsinin tərzi, biçimi avamlığını... andırırdı (S.Hüseyn); Onlar Qasım əminin mədəniliyi sayəsində qaçdılar

  Tam oxu »
 • AVAND

  AVAND – ASTAR Bu parçanın astarı avandından gözəldir

  Tam oxu »
 • AVARA

  AVARA – İŞGÜZAR Qaraca qız da sərxoş və avara Yusifin hər bir əzabına dözür (S.S.Axundov); Çox işgüzar, əməksevən, intizamlı qadındır (C

  Tam oxu »
 • AVARALIQ

  AVARALIQ – İŞGÜZARLIQ Bu oğlan avaralığa öyrənib, heç bir işdən yapışmaq istəmir. Çünki onu tanıyırdı, işgüzarlığına bələd idi (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • AVAZIMAQ

  AVAZIMAQ – QARALMAQ Onun qaramtıl çöhrəsi avazıdı, sonra boğulub qaraldı (İ.Şıxlı)

  Tam oxu »
 • AYAQ

  AYAQ – BAŞ Odur ki, sənin ayağını biləni bizim başımız da bilə bilməz (C.Cabbarlı)

  Tam oxu »
 • AYAQÜSTÜ

  AYAQÜSTÜ – RAHAT ...Ayaqüstü Kələntər lələşə baş çəkməyi qərara aldı (M.İbrahimov); İndi cücələr rahat yeyirdilər (M

  Tam oxu »
 • AYAQYALIN

  AYAQYALIN – BAŞIAÇIQ Elə alt köynəkdə ayaqyalın, başıaçıq bayıra çıxdı (İ.Şıxlı)

  Tam oxu »
 • AYAR

  AYAR – ÖLÜVAY Abbas kişi çox ayar adamdır, amma qardaşı ölüvaydır

  Tam oxu »
 • AYAZ

  AYAZ – İSTİ Kül rəngli havada toz, duman var; Dəhşətli soyuq, ayaz, boran var (A.Şaiq); Yorğun adam kimi, elə bil bu an; İsti tər tökürdü yerin sinəsi

  Tam oxu »
 • AYAZIMAQ

  AYAZIMAQ – TUTQUNLAŞMAQ Payızın çiskinli, dumanlı günü ayazıyırdı (S.Rəhimov); Belə zamanlarda təbiidir ki, onun gülər üzü bir qədər tutqunlaşar, alnı

  Tam oxu »
 • AYAZLI

  AYAZLI – İSTİ Sən, ayazlı gecələrdə ulduzların sirdaşısan; Boranların, çovğunların, dumanların qardaşısan (S

  Tam oxu »
 • AYDIN

  AYDIN – BULUDLU Çiskinli və qaranlıq gecəni aydın bir səhər əvəz etdi (M.İbrahimov); Buludlu qaşqabağı birdən ayazıyıb açıldı (S

  Tam oxu »
 • AYĞIR

  AYĞIR – MADYAN Ayğır başını qaldırıb ilxıya gələn qatıra diqqətlə baxdı (S.Rəhimov); İki madyana yaxınlaşandan sonra yenə qayıdıb dəryaya girdi (“Koro

  Tam oxu »
 • AYIQ

  AYIQ – BAYĞIN Xəfiyyə vaxtında üstünə düşüb, yaman ayıqdırlar ha! (M.İbrahimov); Qadınların bu hərəkəti, Almazın dalğın duruşu, bayğın baxışları, gizl

  Tam oxu »
 • AYIQLIQ

  AYIQLIQ – MƏSTLİK Ayıqlıq və zirəklik ağlın əlamətlərindəndir (M.Talıbov); Ruzigarın əli onun məğrur qulağını burduqda, xudbinlik, lovğalıq və məstlik

  Tam oxu »
 • AYILMAQ

  AYILMAQ – BAYILMAQ Gün dağlara yayıldı; Hər bir yatan ayıldı (A.Səhhət); Get onu içəri gətir. Tafta, sən də get, deyəsən bayılmışdır, ya da bəlkə ölmü

  Tam oxu »
 • AYRI

  AYRI – BİRGƏ Səndən ayrı düşəli; Ah çəkməkdən bağrım qana dönübdür (Aşıq Ələsgər); İki gün sonra raykomun bürosuna birgə getdilər (Ə

  Tam oxu »
 • AYRILMAQ

  AYRILMAQ – BİRLƏŞMƏK Ayna ilə Ayaz küçədə bir-birindən ayrıldılar (Ə.Məmmədxanlı); Qadir əllərimizlə birləşdi Volqa ilə Don (S

  Tam oxu »
 • AZ

  AZ – ÇOX Bizim qoşunumuz azdır, amma qeyrətimiz çoxdur (Ə.Haqverdiyev). AZ – XEYLİ Onlar dolana-dolana xeyli yol gəlmişdilər (A

  Tam oxu »
 • AZACIQ

  AZACIQ – XEYLİ Həcər qulaq verdi, bu an buludlar azacıq hərəkətə gəldi (S.Rəhimov); Axşamdan xeyli keçmişdi (A

  Tam oxu »
 • AZAD

  AZAD – MƏHKUM Diləklərin gah azad; gah məhkum olur sənin (B.Vahabzadə)

  Tam oxu »
 • AZADLIQ

  AZADLIQ – MƏHKUMLUQ Azadlıq geniş anlayışdır (S.Vəliyev); Yetər bu məhkumluq! Yetər bu zillət! (Şəhriyar)

  Tam oxu »
 • AZALMAQ

  AZALMAQ – ARTMAQ Dostlarım artıb; nə qədər azalıb; Köhnə dostlar az qalıb (R.Rza). AZALMAQ – ÇOXALMAQ Bir il də keçdi belə; Vicdanın ağrısı azalmadı,

  Tam oxu »
 • AZAR

  AZAR – SAĞLAMLIQ Köç deyəndə, azar alır canını; Yer süpürür sanki qaşıqabağı (M.Müşfiq); Abbas Səhhət şeirlərində “Səhhət” kəlməsini bəzən həm təxəllü

  Tam oxu »
 • AZARLAMAQ

  AZARLAMAQ – SAĞALMAQ İndi İmamverdi baba azarlamışdır (S.S.Axundov); Tələsmə, o yaranı da sağaldaram (H

  Tam oxu »
 • AZĞIN

  AZĞIN – MƏDƏNİ Hücum edin dörd yandan; Od vurun azğın kəndə (A.Şaiq); Onlar istəyir ki, biz də qabağa gedək, mədəni xalqlar cərgəsinə çıxaq (M

  Tam oxu »
 • AZĞINLIQ

  AZĞINLIQ – MƏDƏNİLİK Oho, bunun bir azğınlığına bax! (A.Şaiq); Əli öz təvazökarlığı və mədəniliyi ilə dostlarından fərqlənir

  Tam oxu »
 • AZYAŞLI

  AZYAŞLI – BÖYÜK Fəhləliyə gedən azyaşlı uşaqlara xozeyinləri heç bir zaman istirahət günü verməzdilər (H

  Tam oxu »