Azərbaycan dilinin antonimlər lüğəti

 • MEHRİBAN

  MEHRİBAN – SƏRT Üzünü Silaya tutub mülayim və mehriban səslə dedi (S.Vəliyev); Yollar uzun, mənzil uzaq; sərt daşlara dözmür ayaq (R

  Tam oxu »
 • MEHRİBANÇILIQ

  MEHRİBANÇILIQ – ƏTİACILIQ O gündən onların arasındakı mehribançılıq ədavətə çevrilir (M.İbrahimov); Ətiacılıq onun canında var (M

  Tam oxu »
 • MEHRİBANLAŞMAQ

  MEHRİBANLAŞMAQ – SƏRTLƏŞMƏK Günəş mehribanlaşır; Bağçada gül üşümür (R.Rza); Mələyin ürəyi sərtləşirdi (M

  Tam oxu »
 • MEHRİBANLIQ

  MEHRİBANLIQ – ƏTİACILIQ Əhməd onun səsindəki süni mehribanlığı duydusa da, üstünü vurmadı (İ.Şıxlı); Elə ətiacılığı onu hörmətdən salmışdı (S

  Tam oxu »
 • MƏCBURİ

  MƏCBURİ – KÖNÜLLÜ Qızcığaz hansı tərəfə qaçsaydı, hər yerdə onu bu cür ağır, məcburi əziyyət gözləyirdi (S

  Tam oxu »
 • MƏCHUL

  MƏCHUL – BƏLLİ Məchul bir vahimə ikimizi də sarsıtdı, divara sıxıldıq (M.İbrahimov); Aslan yatışından da bəllidir (Ata

  Tam oxu »
 • MƏDAXİL

  MƏDAXİL – MƏXARİC Məgər mənim mədaxilim budur? (Ə.Haqverdiyev); Bu da kolxozun məxaricini xeyli azaltdı (M

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİ

  MƏDƏNİ – KOBUD Mədəni adam belə yerlərdə yaşaya bilməz (C.Cabbarlı); Qorxma, sən kobud deyilsən axı (M

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİLİK

  MƏDƏNİLİK – ƏDƏBSİZLİK Oğlan mədəniliyindən başını aşağı saldı və cavab vermədi (Ə.Vəliyev); Danışanın sözünü kəsmək ədəbsizlik hesab olunurdu (M

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİYYƏT

  MƏDƏNİYYƏT – CƏHALƏT Orada gördüyü yüksək mədəniyyət və tərəqqi nümunələri onu ruhlandırır (F.Qasımzadə); Əl çək bu cəhalətdən, ata! (M

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİYYƏTSİZ

  MƏDƏNİYYƏTSİZ – TƏRBİYƏLİ Bacarıqsız, mədəniyyətsiz əkinçi vardır (Ə.Vəliyev); Tərbiyəli ailədəndir (S

  Tam oxu »
 • MƏDƏNİYYƏTSİZLİK

  MƏDƏNİYYƏTSİZLİK – MƏRİFƏTLİLİK Mən bərkdən danışanları sevmirəm, bunu da bir növ mədəniyyətsizlik əlaməti hesab edirəm (S

  Tam oxu »
 • MƏDH

  MƏDH – HƏCV Xoşlanmaz heç vaxt o mədhlərdən (B.Vahabzadə); XIX əsr ədəbiyyatında ayrı-ayrı şəxslərin eyiblərini tənqid edən və fərdi mahiyyət daşıyan

  Tam oxu »
 • MƏĞLUB

  MƏĞLUB – QALİB Cavanşirin ordu başçısı Qartal, məğlub olub geri çəkilir (M.Hüseyn); Dözə bilsən gərək: qalib gələ biləsən gərək; Sevincə də, dərdə də

  Tam oxu »
 • MƏĞLUBİYYƏT

  MƏĞLUBİYYƏT – QALİBİYYƏT Qalibiyyəti də dadmışdı, məğlubiyyəti də (F.Kərimzadə)

  Tam oxu »
 • MƏĞRİB

  MƏĞRİB – MƏŞRİQ Tutaq ki, məşriqdən məğribə qədər; Mənə xərac verdi bütün ölkələr; Nə olsun? Bədbəxtəm, bədbəxtəm, inan! (S

  Tam oxu »
 • MƏHDUD

  MƏHDUD – GENİŞ Onun imkanları geniş deyil, məhduddur

  Tam oxu »
 • MƏHDUDLUQ

  MƏHDUDLUQ – GENİŞLİK Vaxtın məhdudluğu onun əl-qolunu bağladı. Burada R.Rza sərbəst şerinin imkan genişliyi ilə özünü bir daha büruzə verir

  Tam oxu »
 • MƏHƏBBƏT

  MƏHƏBBƏT – NİFRƏT Məhəbbət sonsuz, nifrət dərin (H.Hüseynzadə)

  Tam oxu »
 • MƏXFİ

  MƏXFİ – AŞKAR Doktor, sizə bir işim düşüb, ancaq məxfidir, gərək heç kəs bilməsin (C.Əmirov); Sənə açıq deyirəm, dalda bir cür, aşkarda başqa cür hərə

  Tam oxu »
 • MƏXRƏC

  MƏXRƏC – SURƏT Kəsr xəttinin altındakı ədəd məxrəc, üstündəki ədəd surət adlanır

  Tam oxu »
 • MƏKR

  MƏKR – MƏHƏBBƏT Məkr onun gözlərində oynayır. Məhəbbət mənim gözlərimdə Çandranı xilqətin tacına çevirmişdi (M

  Tam oxu »
 • MƏKRLİ

  MƏKRLİ – MƏHƏBBƏTLİ H.Turabovun qəhrəmanı qüvvətli xarakterdir: məkrlidir, tədbirlidir, amansızdır. Onun məhəbbətli nəğmələri dinləyiciləri nəşələndir

  Tam oxu »
 • MƏLAHƏTLİ

  MƏLAHƏTLİ – CIR Birdən kişi yaşına uyğun olmayan zil və məlahətli səslə oxudu (İ.Şıxlı); Misraların axır kəlmələrində cır səsini uzadıb ulayırdı (S

  Tam oxu »
 • MƏLUM

  MƏLUM – MƏCHUL Onun nəyə işarə vurduğu məlum idi (S.Qədirzadə); Lakin sevgisi də adı kimi məchuldur (M

  Tam oxu »
 • MƏLUMLUQ

  MƏLUMLUQ – MƏCHULLUQ Fellərdə məlumluq məzmunu felin mənası ilə bağlıdır. Yoxsa bu məchulluqdan nə çıxar? (İ

  Tam oxu »
 • MƏNA

  MƏNA – FORMA Məna sözün məzmunu, daxili cəhəti ilə, forma isə sözün zahiri ilə, səs tərkibi ilə əlaqələrdir (H

  Tam oxu »
 • MƏNALI

  MƏNALI – BOŞ Çünki Məşədi Kazım ağanın iki mənalı sözündən bir şey anlamışdı (M.S.Ordubadi); Boş söz niyə danışırsan? (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • MƏNASIZ

  MƏNASIZ – MARAQLI Nə qədər buna mənasız xərc vururdular (Ə.Haqverdiyev); Burada işləmək, yaşamaq çox maraqlıdır

  Tam oxu »
 • MƏNBƏ

  MƏNBƏ – MƏNSƏB Mənbə çayın başlanğıcı, mənsəb isə onun başqa bir çaya və dənizə töküldüyü yerdir

  Tam oxu »
 • MƏNƏVİ

  MƏNƏVİ – CİSMANİ Sən məndən yaxşı bilirsən ki, cismani ölüm mənəvi ölümdən qat-qat yaxşıdır (F.Kərimzadə)

  Tam oxu »
 • MƏNFƏƏT

  MƏNFƏƏT – ZƏRƏR Tacir ancaq iki şey tanıya bilər: o da zərər, bir də mənfəət (M.S.Ordubadi)

  Tam oxu »
 • MƏNFƏƏTLİ

  MƏNFƏƏTLİ – ZƏRƏRLİ Ən mənfəətli şeydir (Ə.Vəliyev); Çox vermək də az vermək qədər zərərlidir (Ə.Vəliyev)

  Tam oxu »
 • MƏNFİ

  MƏNFİ – MÜSBƏT Bəli, mənfi atəşə tutulmaqla da müsbət müdafiə və təsdiq oluna bilər (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • MƏNFİLİK

  MƏNFİLİK – MÜSBƏTLİK Yəni ancaq onun naqis cəhətlərini görmək, mənfiliyin təsvirinə aludəlik göstərmək (M

  Tam oxu »
 • MƏNFUR

  MƏNFUR – GÖZƏL Pərşana rəzil və mənfur göründü (M.İbrahimov); Axı Rasim elə o zaman da gözəl idi (M.İbrahimov)

  Tam oxu »
 • MƏNFURLUQ

  MƏNFURLUQ – GÖZƏLLİK Onun mənfurluğu rəzilliyindən irəli gəlir (“Ulduz”); Gözəllik ondur, doqquzu dondur (Ata

  Tam oxu »
 • MƏRDANƏ

  MƏRDANƏ – GİZLİ Mərdanə qardaş qabağında yüz dəfə ölüb dirilsən, yenə azdır (Ə.Haqverdiyev); Yoldaşlar bunu gördükcə aralarındakı gizli məhəbbətin uzu

  Tam oxu »
 • MƏRDANƏLİK

  MƏRDANƏLİK – QORXAQLIQ Ömrün zinətidir, bil: Mərdanəlik, dəyanət (M.Rahim); Götürüb baxdıqca qorxaqlığımdan utanırdım (Mir Cəlal)

  Tam oxu »
 • MƏRDİMAZAR

  MƏRDİMAZAR – XEYİRXAH Mərdimazarı axtarmaqla deyil, rast gəlməklədir (Ata. sözü); Təbiəti belədir, xeyirxahdır (M

  Tam oxu »
 • MƏRDİMAZARLIQ

  MƏRDİMAZARLIQ – XEYİRXAHLIQ Axı mərdimazarlıq yaxşı şey deyildir (C.Əmirov); – Nə olar, xeyirxahlıq pis şey deyil ki (M

  Tam oxu »
 • MƏRƏKƏ

  MƏRƏKƏ – SAKİTLİK Danış, danış eşidək gördüyün o mərəkəni (S.Rüstəm); Çadıra bir müddət tam sakitlik çökdü (S

  Tam oxu »
 • MƏRHƏMƏT

  MƏRHƏMƏT – QƏZƏB Kəramət və mərhəmət isə böyüklük və geniş qəlbimdən doğur (M.Talıbov); Gör ürəklərində nə boyda kin və qəzəb gizlənir (M

  Tam oxu »
 • MƏRHƏMƏTLİ

  MƏRHƏMƏTLİ – İNSAFSIZ Sanki o mərhəmətli kişi həvəslə çalışan toxucuya baxır, mənalı sükutu ilə ona sözlər deyirdi (Mir Cəlal); O, qansız və insafsız

  Tam oxu »
 • MƏRHƏMƏTSİZ

  MƏRHƏMƏTSİZ – RƏHMLİ Gülsabah bunu ata gözü yox, mərhəmətsiz və soyuq, həyətdəki işığın bir parçası olduğu qənaətinə gəldi (Ə

  Tam oxu »
 • MƏRHƏMƏTSİZLİK

  MƏRHƏMƏTSİZLİK – İNSAFLILIQ Ona yardım göstərməmək mərhəmətsizlikdir. Əlinin insaflılığı nəticəsində o darda qalmadı (“Azərbaycan”)

  Tam oxu »
 • MƏRİFƏTLİ

  MƏRİFƏTLİ – QANACAQSIZ Mərifətli yoldaşlara canımı da qurban verərəm (İ.Fərzəliyev); Ədəbsizlər, qanacaqsızlar, yazıqla nə işiniz var? (Ə

  Tam oxu »
 • MƏRİFƏTSİZ

  MƏRİFƏTSİZ – QANACAQLI Qanacaqlı ailədir (İ.Fərzəliyev); Belə mərifətsizləri sözlə tərbiyə etmək heyvana ali təhsil verməkdən çətindir (S

  Tam oxu »
 • MƏRKƏZ

  MƏRKƏZ – UCQAR Məni o yerin mərkəzi və şənbə bazarı olan Qəssan qəsəbəsinə sürdülər (M.Talıbov); Azərbaycanın ən ucqar rayonlarından biri də Xocavəndd

  Tam oxu »
 • MƏTİN

  MƏTİN – ZƏİF Ceyran cəsur, mətin, qəhrəman bir qadın idi (S.Hüseyn); Sözün açığı, yoldaşlar, rəhbərlik zəifdir (M

  Tam oxu »