Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • ÇUALLAMAX

  (Xanlar) çuvala yığmaq, doldurmaq. – Şadarə:tireydix’, şadaradan da çıxeydi taxıl, sonra bir yerə tığleydıx, soηra çualleydıx

  Tam oxu »
 • ÇUBUĞALTI

  (Şamaxı, İrəvan) külqabı. – Çubuğaltını ver (Şamaxı); – O çubuğaltını bəri gəti (İrəvan)

  Tam oxu »
 • ÇUCEY

  (Zaqatala) bax çöçüy. – Çuceyin əsgərdən kağızı gəlibdi

  Tam oxu »
 • ÇUDU

  (Quba) bax çodi

  Tam oxu »
 • ÇUGUN

  (Quba) samovarın altına qoyulan qab. – Get bayirdan çugunu gətir

  Tam oxu »
 • ÇUĞUL

  I (Ağcabədi, Basarkeçər, Borçalı, Böyük Qarakilsə, Daşkəsən, Gədəbəy, Gəncə, Goranboy, Göyçay, Kəlbəcər, Xanlar, Qazax, Salyan, Şuşa, Tərtər, Tovuz) x

  Tam oxu »
 • ÇUĞULÇU

  (Şəmkir) xəbərçi

  Tam oxu »
 • ÇUĞULÇULUX

  (Tovuz) xəbərçilik. – Çuğulçuluğ eləmə, yekə oğlansan

  Tam oxu »
 • ÇUĞULLAMAX

  (Basarkeçər) (b a x məna) çuğulla divarın əyriliyini ölçmək, müəyyənləşdirmək. – Bax, bırda çuğul çuğulladı

  Tam oxu »
 • ÇUXUR

  (Bakı) emallanmış kiçik və dərin qab

  Tam oxu »
 • ÇUQQU

  (Qəbələ) qadın yaylığı. – Lalazar xala məclisdə çuqqusuz oturmuşdu

  Tam oxu »
 • ÇUL

  çul düşməx’: (Cəbrayıl, Mingəçevir, Salyan, Oğuz) yorulub əldən düşmək, taqətdən düşmək. – O qədir işdəmişəm ki, yap çul düşmüşəm (Cəbrayıl); – Gidif

  Tam oxu »
 • ÇULĞALAMAX

  (Şəki) bürümək, basdırmaq. – Qodüşdə qatıx çalıf üsdün çulğalamışam

  Tam oxu »
 • ÇULĞU

  (Gəncə, Qazax, Şamaxı) bax çulqu. – Haravanın çulğusu çıxıf (Gəncə); – Çulğu olmasa, təkər çıxar (Qazax); – Əyə, yavaş sür, çulğu çıxdı (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • ÇULĞUDUZ

  (Qazax) qanmaz. – Çulğuduzun biridi, nə qaner

  Tam oxu »
 • ÇULQU

  (Daşkəsən, Goranboy, Şəmkir) təkərin çıxmaması üçün oxun ucuna keçirilən dəmir. – Qoyma çulqu düşdü, indijə təkər çıxar (Goranboy); – Çulqunu oxun baş

  Tam oxu »
 • ÇULLAMAĞ

  (Salyan) dağıtmaq, sağasola xərcləmək. – Pılın gərəg qədrin biləsən, hara gəldi çullamıyasan

  Tam oxu »
 • ÇULLAMAX

  (Çənbərək) sıx səpmək. – Taxılı oxarta çulluyuflar kın, içində yeriməy olmur

  Tam oxu »
 • ÇUM

  (Tovuz) kökündən çıxarılmış alaq otları. – Məhəllədəki çumları qıraxlara çıxardın

  Tam oxu »
 • ÇUMAÇƏ

  (Dərbənd) bax çumarça. – Nöüt getirmegə kitəndə yolda çumaçəmizin biri sinmişdi

  Tam oxu »
 • ÇUMARÇA

  (Tabasaran) samı. – Bir buyunduruğda dörd çumarça ulur, bir də kücəğaci

  Tam oxu »
 • ÇUMBUZ

  I (Başkeçid, Borçalı) çim. – Mən çumbuznan suyun qavağını kəsdim (Borçalı) II (Gəncə, Xanlar) bax çopuz

  Tam oxu »
 • ÇUMPUZ

  (Qazax, Şəmkir, Tovuz) 1. bax çumbuz I. – Çumpuz kəsin buzoyun damının üsdünə döşüyəx’ (Qazax) 2. kəsək

  Tam oxu »
 • ÇUR

  (Zəngibasar) borc. – Beş aşıx da çur verdim, genə də uduzdu

  Tam oxu »
 • ÇUŞ

  (Qazax) yuxu. – Çuş dəyişiriy olar

  Tam oxu »
 • ÇUŞ OLMAX

  (Qazax) rast gəlmək, tuş olmaq. – Yolda maηa çuş oldu

  Tam oxu »
 • ÇUŞBALAN

  (Xanlar) aşsüzən. – Çuşbalan irəllər də:rdix’

  Tam oxu »
 • ÇUTQU

  (Dərbənd, Quba, Mingəçevir, Şamaxı) bax çuqqu. – Qart xatın təzə çutqusun bağladı (Dərbənd); – Anam başına çutqu bağlamışdı (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • ÇUVALDIZ

  (Meğri) böyük iynə, qıyıq. – Taxmişam, üde: çuvaldız cəcimin üsdündədi

  Tam oxu »
 • ÇUVUQQU

  (Şəki) qoz və ya tut çırpmaq üçün ağac. – Tutu tepiynən də çırparıx, çuvuqquynən də

  Tam oxu »
 • ÇUYUX

  (Basarkeçər) sıyıq. – Xamır çuyuxdu, kündə təndirdə durmur

  Tam oxu »
 • ÇÜ

  (İmişli, Salyan) paz, çüy. – Baltanın başına çü vır, çıxar dəgər uşağa (İmişli) Çü qoymağ – ara qarışdırmaq, ara vurmaq

  Tam oxu »
 • ÇÜDİ

  (Dərbənd, Tabasaran) bax çodi. – Müslümət ananın pişirən çüdiləri çux ləzətdü uladı (Dərbənd); – Çüdi ətdən də bişirilədü (Tabasaran)

  Tam oxu »
 • ÇÜLƏ

  (Lənkəran, Lerik, Yardımlı) çöp. – Bi dənə çülə ver, dişimi qurtdalayım (Lənkəran)

  Tam oxu »
 • ÇÜLPƏK

  (Göyçay) süzgəc. – Ayranı çülpəkdən keçir

  Tam oxu »
 • ÇÜMÜRÜX’

  (Çənbərək, Gədəbəy, Qazax, Tovuz) çürüdülmüş ayran, süd. – Çümürüyü torvuya töx’ (Çənbərək); – Asya bacı, köməy elə, bu çümürüx’ qazanın yerə qoyum (G

  Tam oxu »
 • ÇÜPƏ

  (Cəlilabad) çör-çöp. – Qıza, ged çüpə gəti tökim təndürə

  Tam oxu »
 • ÇÜRMÜX’

  (Zaqatala) bax çümürüx’

  Tam oxu »
 • ÇÜŞMƏ

  (Qazax) azmış, itkin düşmüş (heyvan). – Bu at çüşmədi, dörd aydı gəlif bizim ilxıya qarışıf, yə:si çıxmer

  Tam oxu »
 • ÇÜTQABAĞI

  (Bakı) bax cütqabağı. – Qabağlar arvaddar çütqabağı qoyardı

  Tam oxu »
 • ÇÜTRƏM

  (Gədəbəy) cüt, qoşa, birlikdə. – İki çovan yolda çütrəm gedər; – Qızılözən xımırçəx’nən çütrəm olor

  Tam oxu »
 • ÇÜV

  (Ağdərə) təkərin oxdan çıxmaması üçün oxun ucuna keçirilən dəmir

  Tam oxu »
 • ÇÜY

  I (Gəncə, Şəki, Zaqatala) bax çü. – O kötüyü çüynən yarmağ olar (Zaqatala); – Çüy olmasa, bu odun yarılmaz (Gəncə); Odunu çüynən yar (Şəki) II (Zaqata

  Tam oxu »
 • ÇÜYÜ

  (Daşkəsən) boyunduruğun ortasına keçirilən iki ağac. – Çüyü ağaşdan oloy; – Çüyüyü boyunduruğa vuroyrux kun, kağan ortadan qaşmasın

  Tam oxu »
 • ÇÜYÜDBAŞI

  (Ağdam, Cəbrayıl) şüyüd. – Qızım, get çüyüdbaşı yığ, dolmuya tökəx’ (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • ÇÜYÜT

  (Qax, Qazax) bax çiyid II. – Çüyüt olmuyan doyğa pis dader (Qazax)

  Tam oxu »
 • ÇÜYÜTKƏ

  (Qazax) təkərin oxdan çıxmaması üçün oxun ucuna keçirilən dəmir. Dd

  Tam oxu »
 • DABA

  (Qax, Zaqatala) barsız

  Tam oxu »
 • DABALAĞ

  (Quba) badalaq ◊ Dabalağ vurmağ – badalaq vurmaq. – Güləşəndə bizdə bir-birinə dabalağ vurardılar Dabalağ gəlməg (Quba) – kələk gəlmək, aldatmaq

  Tam oxu »
 • DABAN

  I (Qarakilsə, Qazax) dəyirman daşının işini nizamlayan dəmir hissə. – Dabanı bərkit, daş düşər (Qazax); – Də:rmanın dabanın yendir, unu yaxşı üyüssün

  Tam oxu »