Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • O:ŞALA

  (Quba, Salyan, Şamaxı) bax ovşala ◊ O:şala tutmağ (Quba) – gülablı şərbət hazırlamaq. – O:şalanı çığırtmaplo:n üssünnən içməg tayca da ləzzətti olır (

  Tam oxu »
 • O:ŞARA

  (Ağdam, Ağdaş, Göyçay, Salyan, Şəki) bax ovşala ◊ O:şara qayırmax (Ağdam) – gülablı şərbət düzəltmək

  Tam oxu »
 • O:ŞARRAMAĞ

  (Bakı) seyrəltmək (ağacı). – Ağajdari o:şarra

  Tam oxu »
 • O:ŞULƏ

  (Lənkəran) bax ovşala

  Tam oxu »
 • OTARĞI

  (Tovuz) otlaq

  Tam oxu »
 • OTARMAĞ

  (Bakı) məc. ələ salmaq. – Mən aləmi otarıram, u da məni

  Tam oxu »
 • OTARMAX

  (Gəncə, Mingəçevir) məc. aldatmaq. – O səni otarır, saηa pul-zat vermiyəjəx’ (Gəncə)

  Tam oxu »
 • OTAŞXANA

  (Lənkəran) odluq (samovarda). – Samavarın otaşxanası xarab olub

  Tam oxu »
 • OTDA:CAĞ

  (Kürdəmir, Salyan, Şamaxı) otlaq. – Naxırçı malqaranı otda:cağa apardı (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • OTDAĞ

  (Kürdəmir) bax oddax I

  Tam oxu »
 • OTDANACAĞ

  (Bakı, Cəbrayıl, Zəngibasar) otlaq. – Kətdə bir otdanacax yeri qalıf kin (Zəngibasar)

  Tam oxu »
 • OTUCU

  (Şəki) 1. çoxbilən, bilici 2. bic. – Cəfər çox otucu adamdı

  Tam oxu »
 • OTUXMA

  (İmişli) ot yeməyə başlamış (quzu, buzov və s.). – Beş-altı otuxma quzumuz var

  Tam oxu »
 • OTUXMAĞ

  (Kürdəmir, Yardımlı, Şamaxı) ot yeməyə başlamaq (quzu, buzov və s.). – Bizim quzı təzə otuxıb (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • OTUXMAX

  (Cəbrayıl, Çənbərək, Şərur, Gədəbəy, İmişli, Karvansaray, Qarakilsə, Bakı, Qazax, Şəki, Tərtər, Tovuz, Zəngilan) bax otuxmağ

  Tam oxu »
 • OTUMAXLIX

  (Qax) məclis, yığıncaq. – Qadiminnan neçə-neçə otumaxlıxlar olupdu

  Tam oxu »
 • OTURACAR

  (İmişli) ev. – Oturacarımız, sənin sağlığıηa laf yaxşıdı

  Tam oxu »
 • OTURAJAX

  (Bərdə, İmişli) stul, skamya. – Oturajağın üsdündə otur (Bərdə); – Gördü, burda üç oturajax var, otdu birində (İmişli)

  Tam oxu »
 • OTURĞA

  (Tovuz) oturaq. – Olar hara, oturğa yaşamax hara, oların yeri bəlli olmaz

  Tam oxu »
 • OTURXAN

  (Füzuli) ot yeməyə başlayan (quzu, buzov və s.)

  Tam oxu »
 • OTURMAĞ

  (Dərbənd) kürt düşmək. – Darağanda to:ğ oturadu

  Tam oxu »
 • OTURUM

  (Cəbrayıl, Salyan) dəfə. – Bayram dayım bir oturuma beş-altı fətir ye:r (Salyan)

  Tam oxu »
 • O:UĞUR

  (Kürdəmir) bax oyğur. – O:uğur gəlseydün, indi belə olmazdı

  Tam oxu »
 • OUX

  (Gəncə) bax ovux. – Gəl burdan bir oux qoy; – Yerin arasına oux qoy

  Tam oxu »
 • O:URSAX

  (Füzuli) bax ovursax

  Tam oxu »
 • OVAÇILIX

  (İmişli) bax obaçılığ. – Ovaçılıx vaxdı Şuşu qalasında dədəmin iki dossu vardı

  Tam oxu »
 • OVADAN ELƏMAĞ

  (Tabasaran) şumlamaq. – Büz yeri ovadan eləmağa bilmərdüg

  Tam oxu »
 • OVCAR

  (Cənubi Azərbaycan) xışın dəstəsi. – Ovcarsız heş (xış) olmaz

  Tam oxu »
 • OVKANEY

  (Zaqatala) üzsüz süd

  Tam oxu »
 • OVLAD

  (Kəlbəcər) qohum. – Mirzagil bizə ovladdılar

  Tam oxu »
 • OVMA

  (Beyləqan) kərə yağla təzə şorun qatışığından hazırlanan yavanlıq. – Yolda yeməgə ovma götür

  Tam oxu »
 • OVRU

  (Dərbənd, Tabasaran) ayrı, başqa. – Ərüg ovrudu, mişmişi ovrudu (Dərbənd)

  Tam oxu »
 • OVSAR

  (Beyləqan) bax avsar. – Ovsarı dəvənin başına keçirtdim

  Tam oxu »
 • OVŞALA

  (Quba) gülablı şərbət

  Tam oxu »
 • OVŞAR

  (Qarakilsə) bax avşar III

  Tam oxu »
 • OVŞARRAMAX

  (Basarkeçər, Biləsuvar) malın yelinini ovucların arasında sıxaraq sağmaq. – A bala, inə: ovşarra, sən də öyrən (Basarkeçər)

  Tam oxu »
 • OVUX

  (Tovuz) əkin sahələrini birbirindən ayıran sərhəd nişanı. – Ovux düzəlt ki, yerin arasını biləx’; – Yerrərin arasına ovux qaldırıη

  Tam oxu »
 • OVURSAX

  (Meğri) balası ölmüş, lakin sağılan heyvan. – Sədiri diyer, ovsurax geçiləri bir sürüyə yığdınan

  Tam oxu »
 • OVURTDAX

  I (İrəvan) sünbüllənmiş (buğda). – Pütün qır yer buğdaları ovutdaxdı II (Meğri) bax avırtdax. – Sayara uşax vaxda da avırtdax idi, elə indi də avırtda

  Tam oxu »
 • OVUZ

  (Zəngibasar) çəltiyin qabığı. – Düyünü övsüyüllər, ovuzunu çixardıllar

  Tam oxu »
 • OVZAR

  (Ordubad) rəndələnən taxtanın tərpənməməsi üçün dəzgaha vurulan taxta parçası

  Tam oxu »
 • OYALAMAX

  I (Göyçay) qazmaq. – Yeri oyalama, çıx get II (Şəmkir) yada salmaq. – Sən Allah, dərdimi oyalama

  Tam oxu »
 • OYĞUR

  (Qazax) o dəfə. – Oyğur gedif yaxşı odun gətirdix’

  Tam oxu »
 • OYLAMAX

  (Çənbərək) biçmək. – Harda ot varsa, oyla, bir xotma yığ

  Tam oxu »
 • OYMA

  I (Qazax) xörək adı. – Bu gün oyma pişir II (Borçalı, Şərur, Zəngibasar, Naxçıvan, Ordubad, Şərur) paltar, don

  Tam oxu »
 • OYMACA

  (Gədəbəy, Tovuz) bax oymaça. – Beyjə gənə oymacam qalxmışdı, beləjə ölüf ölümnən qayıtmışam (Tovuz); – Oymaca tutmuş pişix’ gəlif qarını cırıf, murdar

  Tam oxu »
 • OYMAÇA

  (Şəmkir) qəflətən tutan sancı, mədə ağrısı. – Onun oymaçası var, hərdən tutor

  Tam oxu »
 • OYMAĞ

  I (Bakı, Dərbənd) üskük. – Anam oymağnan paltar tikədü (Dərbənd) II (Göyçay, Sabirabad, Zərdab) nəsil, tayfa

  Tam oxu »
 • OYMAX

  I (Kürdəmir) bax oymağ I. – Oymaxsız cannığı təfçiməy olmaz II (Qazax, Mingəçevir, Oğuz, Tovuz, Şəki, Təbriz, Ucar) 1

  Tam oxu »
 • OYMƏ

  (Ordubad) bax oyma II. – Oyməni cahillər ge:r

  Tam oxu »