Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • OVAÇILIX

  (İmişli) bax obaçılığ. – Ovaçılıx vaxdı Şuşu qalasında dədəmin iki dossu vardı

  Tam oxu »
 • OVADAN ELƏMAĞ

  (Tabasaran) şumlamaq. – Büz yeri ovadan eləmağa bilmərdüg

  Tam oxu »
 • OVCAR

  (Cənubi Azərbaycan) xışın dəstəsi. – Ovcarsız heş (xış) olmaz

  Tam oxu »
 • OVKANEY

  (Zaqatala) üzsüz süd

  Tam oxu »
 • OVLAD

  (Kəlbəcər) qohum. – Mirzagil bizə ovladdılar

  Tam oxu »
 • OVMA

  (Beyləqan) kərə yağla təzə şorun qatışığından hazırlanan yavanlıq. – Yolda yeməgə ovma götür

  Tam oxu »
 • OVRU

  (Dərbənd, Tabasaran) ayrı, başqa. – Ərüg ovrudu, mişmişi ovrudu (Dərbənd)

  Tam oxu »
 • OVSAR

  (Beyləqan) bax avsar. – Ovsarı dəvənin başına keçirtdim

  Tam oxu »
 • OVŞALA

  (Quba) gülablı şərbət

  Tam oxu »
 • OVŞAR

  (Qarakilsə) bax avşar III

  Tam oxu »
 • OVŞARRAMAX

  (Basarkeçər, Biləsuvar) malın yelinini ovucların arasında sıxaraq sağmaq. – A bala, inə: ovşarra, sən də öyrən (Basarkeçər)

  Tam oxu »
 • OVUX

  (Tovuz) əkin sahələrini birbirindən ayıran sərhəd nişanı. – Ovux düzəlt ki, yerin arasını biləx’; – Yerrərin arasına ovux qaldırıη

  Tam oxu »
 • OVURSAX

  (Meğri) balası ölmüş, lakin sağılan heyvan. – Sədiri diyer, ovsurax geçiləri bir sürüyə yığdınan

  Tam oxu »
 • OVURTDAX

  I (İrəvan) sünbüllənmiş (buğda). – Pütün qır yer buğdaları ovutdaxdı II (Meğri) bax avırtdax. – Sayara uşax vaxda da avırtdax idi, elə indi də avırtda

  Tam oxu »
 • OVUZ

  (Zəngibasar) çəltiyin qabığı. – Düyünü övsüyüllər, ovuzunu çixardıllar

  Tam oxu »
 • OVZAR

  (Ordubad) rəndələnən taxtanın tərpənməməsi üçün dəzgaha vurulan taxta parçası

  Tam oxu »
 • OYALAMAX

  I (Göyçay) qazmaq. – Yeri oyalama, çıx get II (Şəmkir) yada salmaq. – Sən Allah, dərdimi oyalama

  Tam oxu »
 • OYĞUR

  (Qazax) o dəfə. – Oyğur gedif yaxşı odun gətirdix’

  Tam oxu »
 • OYLAMAX

  (Çənbərək) biçmək. – Harda ot varsa, oyla, bir xotma yığ

  Tam oxu »
 • OYMA

  I (Qazax) xörək adı. – Bu gün oyma pişir II (Borçalı, Şərur, Zəngibasar, Naxçıvan, Ordubad, Şərur) paltar, don

  Tam oxu »
 • OYMACA

  (Gədəbəy, Tovuz) bax oymaça. – Beyjə gənə oymacam qalxmışdı, beləjə ölüf ölümnən qayıtmışam (Tovuz); – Oymaca tutmuş pişix’ gəlif qarını cırıf, murdar

  Tam oxu »
 • OYMAÇA

  (Şəmkir) qəflətən tutan sancı, mədə ağrısı. – Onun oymaçası var, hərdən tutor

  Tam oxu »
 • OYMAĞ

  I (Bakı, Dərbənd) üskük. – Anam oymağnan paltar tikədü (Dərbənd) II (Göyçay, Sabirabad, Zərdab) nəsil, tayfa

  Tam oxu »
 • OYMAX

  I (Kürdəmir) bax oymağ I. – Oymaxsız cannığı təfçiməy olmaz II (Qazax, Mingəçevir, Oğuz, Tovuz, Şəki, Təbriz, Ucar) 1

  Tam oxu »
 • OYMƏ

  (Ordubad) bax oyma II. – Oyməni cahillər ge:r

  Tam oxu »
 • OYNAMAĞ

  (Dərbənd) yellənmək. – Qızlar sürünçağda <yelləncək> oynuyadi

  Tam oxu »
 • OYNAMAX

  (Qazax) aşnabazlıq etmək. – De:llər Süleymənin qızı oyno:r

  Tam oxu »
 • OYRUX

  (Bolnisi, Gədəbəy, Qazax) oyuq, koğuş. – Bura çox oyruxdu (Qazax); – Yağış başdəanda özümü verdim ağacın oyruğuna (Gədəbəy)

  Tam oxu »
 • OYSANIMAX

  (Çənbərək) işdən soyumaq. – Oysanıdı Alosman, əkəmmədi yeri, qartovu səpəx’

  Tam oxu »
 • OYŞARRAMAX

  (Çənbərək) bax ovşarramağ. – Çovan keçiləri oyşarradı; – Oyşarrasaηa keçiyi quş kimi

  Tam oxu »
 • O:YTMAX

  (Çənbərək) başını qatmaq, əyləndirmək. – Anası uşağı o:ytdu, mən də işimi gördüm

  Tam oxu »
 • OYU

  (Cənubi Azərbaycan) naxış (xalçada). – Arvatdar xəlçələrin oyusunu fikrən düzəldillər

  Tam oxu »
 • OYUX

  I (Çənbərək, Gədəbəy, Gəncə, Kürdəmir, Mingəçevir, Şəki) bax ovux. – Oyux yeri ayırmaxdan yanadı (Gəncə); – Qo:ruğa oyux qoymışam (Şəki) II (Cəbrayıl,

  Tam oxu »
 • OYUXLAMAX

  (Gəncə, Şəki) sahələri bir-birindən ayırmaq üçün nişan qoymaq. – Yerrəri oyuxladıx (Gəncə)

  Tam oxu »
 • OYUNÇU

  (Bərdə) rəqqas, rəqqasə. – Toyda oyunçu oynuyurdu

  Tam oxu »
 • OYUŞDAMAX

  (Qazax) ovmaq, ovuşdurmaq. – Oyuşdamax lazımdı ayağımı

  Tam oxu »
 • OZALAMMAX

  (Mingəçevir) heyifsilənmək, təəssüflənmək

  Tam oxu »
 • OZAN

  I (Şamaxı) aşıq. – İrəlidə ozannar oxıyardılar II (Ağdam, Borçalı, İmişli, Kürdəmir, Quba, Lənkəran, Salyan, Şamaxı) çoxdanışan

  Tam oxu »
 • OZAN-QAZAN

  ozan-qazan olmax: (Ağcabədi) başını itirmək. – Danışmaxdan ozan-qazan olmuşam ◊ Ozan-qazana dömməg (Salyan) – nigaran qalmaq, narahat olmaq

  Tam oxu »
 • OZAN-OZAN

  (Şamaxı) uzun-uzadı

  Tam oxu »
 • OZANA-OZANA

  (Quba) boş-boş, bikar, avara-avara, işsiz-gücsüz. – Git üzünə iş tap, nişün belə ozana-ozana gəzəsən?

  Tam oxu »
 • OZANNAMAĞ

  (İmişli, İsmayıllı, Şamaxı) uzunçuluq etmək, çox danışmaq. – Ozannama, qutar görim nə diyirsən (İsmayıllı); – Çox danışma, ozannama (Şamaxı); – Arvat,

  Tam oxu »
 • OZAR

  ozara düşməg: (Şamaxı) sabit qalmamaq, dəyişmək. Öö

  Tam oxu »
 • Ö:BƏC

  (Zaqatala) çəpgöz (adam)

  Tam oxu »
 • ÖC

  öc düşmək: (Kürdəmir, Qax, Şəki) bax ö:üc düşməx’ Öc eləməg (Salyan) – artmaq, yayılmaq, yenidən baş qaldırmaq, açılmaq (yarada) və s

  Tam oxu »
 • ÖCƏŞMAX

  (Qax, Şəki) sataşmaq, incitmək. – Yoldan gedən uşağa niyə öcəşiysiz (Qax); – Sən də öcəşmağa adam tapbırsan? (Şəki)

  Tam oxu »
 • ÖCƏŞMƏK

  (İmişli, Zəngilan) mübahisə etmək

  Tam oxu »
 • ÖD DÜŞMƏX’

  (Şərur) incimək, arası dəymək. – Bı mənnən niyə öd duşup bilmirəm

  Tam oxu »
 • ÖDDƏHLİX’

  (Ağbaba) qorxaqlıq. – Hər işdə öddəhliy eləmə

  Tam oxu »
 • ÖDDƏX’

  (Ağbaba, Ağdam, Laçın, Naxçıvan, Şərur, Zəngilan) qorxaq. – Qorxağ adama öddəx’ də de:llər (Zəngilan); – Böyüx’ qardaşları öddəx’di (Naxçıvan)

  Tam oxu »