Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • POCƏ

  (Yardımlı) yamac

  Tam oxu »
 • POĞA

  (Sabirabad) evin üst tirlərini saxlamaq üçün dirək

  Tam oxu »
 • POXRUT

  (Zaqatala) qaralmış qoz (ağacda)

  Tam oxu »
 • POLUŞ

  (Zaqatala) qaba

  Tam oxu »
 • POMPAL

  (Zəngilan) bax pampal. – Pompalı aşa: <aşağı> sort götürüllər

  Tam oxu »
 • POMPALAMPAS

  pompalampas olmax: (Qazax) tənbəl olmaq. – Aya, pompalampas olma, bir adam kimi yeri

  Tam oxu »
 • POMPALAN

  (Zəngilan) bax pampal

  Tam oxu »
 • POMPUL

  I (Borçalı) kəkil. – Pompul tö:üxda olur II (Laçın) kobud

  Tam oxu »
 • POMPUR

  (Balakən) qıvrım. – Bı qızın nə pompur saçı var!

  Tam oxu »
 • PONÇAX

  (Basarkeçər, Şərur) qotaz. – Ponçağı qoçun boğazına bağli:rıx (Basarkeçər)

  Tam oxu »
 • PONPULLAMMAX

  (Axalsxi) iriləşmək, böyümək. – Baxçamızda yaşil ot ponpullanıbdı

  Tam oxu »
 • PONSARMAĞ

  (Salyan) incimək. – Bilseydim ponsaracağsan, heç zarafat eləməzdim

  Tam oxu »
 • PONTARMAX

  (Ucar) ciddiləşmək

  Tam oxu »
 • PONTULAŞ

  (Qax) daxilən razı, zahirən narazı olan

  Tam oxu »
 • POPUR

  I (Zaqatala) kəkil II (Qax) bax pompur III (Balakən, Qax, Oğuz, Şəki) qırçın. – Qofdamda popur var (Balakən); – Tumanın popurunu neşin söküfsən? (Şəki

  Tam oxu »
 • POPURRAMAX

  (Qax) təzə yarpaqlamağa başlamaq

  Tam oxu »
 • POPURRAMMAX

  (Çənbərək) bax popurramax. – Qartopumuz yağdı deyin popurranıf; – Lovya popurranıf

  Tam oxu »
 • POPURRU

  (Çənbərək) pırpız. – Məleykənin həmməşə saçı popurrudu

  Tam oxu »
 • POR

  (Qax, Şəki, Zaqatala) kif. – Por basıfdı çöreyi (Şəki)

  Tam oxu »
 • PORALAMAX

  (Qazax, Gəncə, Xanlar) qorxutmaq. – İndidən poralor kin, qarpızı çox yemiyəx’ (Qazax); – Yazığı elə poraladılar ki, dindiyinə peşman oldu (Gəncə); – K

  Tam oxu »
 • PORALAMMAX

  (Çənbərək) dalbadal çıxmaq. – Camahat iclasdan poralandı; – Cüjə yumurtadan poralandı; – Xıyar səpilənnən üş gün sonra poralandı

  Tam oxu »
 • PORALMAX

  (Şəki) 1. halı dəyişmək. – Sə:η sözünnən o bir az poraldı 2. pisləşmək (havaya aid). – Hava poraldı, maşın işdəmir

  Tam oxu »
 • PORAN

  I (Quba) ağacın dibindən çıxan pöhrə. – Bu porannarı kəsmağ lazımdu, ağaca məfiyəti yuxdu II (Oğuz, Şamaxı) pis (əhvala, vəziyyətə və s

  Tam oxu »
 • PORANNAMAX

  (Meğri) əhvalı pisləşmək. – İssidən uşaxlar porannıyıp

  Tam oxu »
 • PORİ

  (Əli Bayramlı) balıq növü adı. – Pori tora tez düşür

  Tam oxu »
 • PORNAX

  I (Xanlar) qoyunlarını çobana otartdıran şəxs. – Mənim pornaxlarım yaxşıdı II (Tovuz) avara, boş-bikar adam

  Tam oxu »
 • PORPA

  (Şəki) böyük, iri. – Porpadı də: uşaxları Xəccənin

  Tam oxu »
 • PORPALAŞMAX

  (Şəki) böyümək. – Uşaxlar porpalaşənnən so:ra də işdəminəm

  Tam oxu »
 • PORPORU

  (Qazax) tikanlı kollardan birinin adı

  Tam oxu »
 • PORRAMAX

  (Şəki) kif atmaq. – Çox qalanda çörəx’ porri:r

  Tam oxu »
 • PORRAMMAX

  (Qax) kiflənmək. – Çora <çörək> yeydə porrıyıy

  Tam oxu »
 • PORSALMAX

  (Oğuz) tüklərini qabartmaq (quşa aiddir). – İndişqa xoruzu porsalır

  Tam oxu »
 • PORSUMAX

  I (Qax, Şəmkir, Zaqatala) qızarmaq II (Qazax, Hamamlı, Laçın, Tovuz, Zaqatala) qıcqırmaq. – Xamır porsuyuf, tez ol qala təndiri (Qazax); – Qatığ o qəd

  Tam oxu »
 • PORSUTMAĞ

  (Lənkəran) bax porsalmaq

  Tam oxu »
 • PORT

  (Ucar) kövrək qabıqlı (qoz). – Port qozun ləpəsi irahat çıxır

  Tam oxu »
 • PORTDAMA

  (Qarakilsə, Ordubad) yemək adı (süd ilə doğranmış çörəyin qaynadılmasından hazırlanır). – Portdama payız lap yaxşı olur (Ordubad)

  Tam oxu »
 • PORU

  (Ağcabədi, Borçalı) körpə quzular salınan yer. – Poruda anadan təzə olan quzular olur (Ağcabədi); – Poru otuxmuyan quzularçündü (Borçalı)

  Tam oxu »
 • PORUĞ

  (İmişli) bax poru. – Bir az so:ra poruğa yığılar quzı

  Tam oxu »
 • PORUMAX

  I (Oğuz) bax porramax. – Çürək porruyuf II (Gəncə) xarab olmaq. – Yumurta yaydan qalıf poruyuf

  Tam oxu »
 • PORUMUŞ

  (Gəncə) çürümüş. – Porumuş almanı uşax yeyirdi, əlinnən aldım

  Tam oxu »
 • PORUNNAMAĞ

  (Lənkəran) süst olmaq

  Tam oxu »
 • POSALAX

  (Qarakilsə, Oğuz) bax pasalax I. – Posalağ adam çox hilləkər olan şeydi (Oğuz)

  Tam oxu »
 • POSDAL

  (Barana, Basarkeçər, Borçalı, Culfa, Hamamlı, Qazax, Şəki, Şərur, Tovuz) çust. – Posdalın altı gön olor, üzü də dəri olor, özü də davansız olor (Borça

  Tam oxu »
 • POSXURTMAX

  (Çənbərək) udmaq (oyunda). – Ay İrva:m, də:n top oyununda Vəliyi posxurtdun

  Tam oxu »
 • POSPƏLƏD

  (Əli Bayramlı) darvaza. – Sırxayın pospələdi xarab olıb

  Tam oxu »
 • POSTAL

  (Ağdam, Başkeçid, Bolnisi, Borçalı, Cəbrayıl, Culfa, Hamamlı, Qazax, Şəmkir, Şərur, Yevlax) bax posdal

  Tam oxu »
 • POSTALÇI

  (Borçalı) çusttikən. – Postalını apar postalçıya tikdir

  Tam oxu »
 • POŞABOYU

  (Qazax) yabanı bitki adı

  Tam oxu »
 • POŞALIX

  poşalıx eləmək: (İrəvan) çığır-bağır salmaq. – Çox da posalığ eləmə, sənnən qorxan yoxdu

  Tam oxu »
 • POT

  (Borçalı, Qazax, Şəmkir) suda, süddə həll olunmamış un yumrucuqları (xəşildə, umacda və s.). – Pot xaşılın içindo:lur (Borçalı); – Hörrüyü qarışdırmad

  Tam oxu »