Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • PUÇGİNƏNDƏ

  (Bakı) vecsiz. – Əlinin oğli lap puçginəndədü

  Tam oxu »
 • PUÇUR

  (Gəncə, Qazax, Şəmkir, Şuşa, Tovuz, Zaqatala) tumurcuq. – Puçur xırdadı (Qazax); – A bala, ağajın puçurun niyə qırıf tökürsən! (Tovuz); – Ağacın puçur

  Tam oxu »
 • PUÇURRAMAX

  (Borçalı, Gəncə, Şəki, Şəmkir, Tovuz) tumurcuqlamaq. – Ağaşdar mart ayında puçurruyur, soηra ordan yarpağ açır (Borçalı); – Söyüt puçurruyuf (Gəncə);

  Tam oxu »
 • PUF

  I (Ağdaş, Oğuz) bax pıfa I. – Bu qoz pufdı (Ağdaş); – Biri qoz yığıf gətirir, ho biri də diyir: “Bu, cılğı pufdu” (Oğuz) II (Gədəbəy) gödək

  Tam oxu »
 • PUFA

  (Ağdam, Lənkəran, Mingəçevir, Oğuz) bax pıfa I. – Aldığın fındığın hamısı pufadı (Ağdaş)

  Tam oxu »
 • PUĞUN

  (Gədəbəy) yumşaq (alma). – Üşdörd almamız var, ikisi puğundu

  Tam oxu »
 • PUXAL

  (Balakən, Qax) bax pixal

  Tam oxu »
 • PUXAN

  (Qax) qadın alt paltarı

  Tam oxu »
 • PUXOY

  (Xanlar) kilim növü. – Puxoy qiymətli olduğu üçün bahadır

  Tam oxu »
 • PUXUNT

  (Gədəbəy) yaxşı (bişirmək). – Puxunt pişif qartof, də:siη

  Tam oxu »
 • PULA

  (Bakı) yumruq yerləşəcək boyda çala (pulapula oyunu üçün)

  Tam oxu »
 • PULAPULA

  (Bakı) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • PULQU

  (Quba) yabanı bitki adı. – Burda pulqu çox var

  Tam oxu »
 • PULOYLAMAX

  (Çənbərək) topalamaq. – Taxılı xırmanda üş yerə puloyladım

  Tam oxu »
 • PULPUL

  (Borçalı) uşaq oyunu adı

  Tam oxu »
 • PULUXLAMMAX

  (Mingəçevir) sınıb parça-parça olmaq

  Tam oxu »
 • PULUN

  (Borçalı) kiçik ot tayası

  Tam oxu »
 • PUNCUL-PUNCUL

  (Zaqatala) damcıdamcı

  Tam oxu »
 • PURX

  (Dərbənd) tövlənin qabağında üstüörtülü yer. – Ay balam, purxdan çıxar bu malları, bağa burax

  Tam oxu »
 • PURNA

  (Dərbənd) yarpız. – Purna iki cürə uladu: peyvəz purna, unə <ona> hələ purna da diyədüg, o biri də cir purna

  Tam oxu »
 • PURNƏ

  (Ordubad) bax purna. – Həsən purnəni dərdi

  Tam oxu »
 • PURNİ

  (Quba) bax purna. – Purni do:- ğada çux güzəl uladu

  Tam oxu »
 • PURSUXMAX

  (Şəmkir) bax pursulmax. – Məhəmmət yaman pursuxmuşdu, də:- sən nəsə bir iş var

  Tam oxu »
 • PURSULMAX

  (Tovuz) hirslənmək. – Hamayılın bəyaxkı sözdən yaman ajığı gəlif deyni pursuxuf

  Tam oxu »
 • PURSUMAĞ

  (Quba) bax pursulmax. – Nədən acuğuva gəlüb pursudun?

  Tam oxu »
 • PURTƏZƏLİ

  (Qax) od, köz qarışdırmaq üçün ucu əyri uzun dəmir

  Tam oxu »
 • PURTSİY

  (Zaqatala) yalançı. – İnsanın ən pis sıfatlarınnan biri də purtsiy olmaxdı

  Tam oxu »
 • PURUX

  (Zəngəzur) həmişəyaşıl yabanı bitki adı

  Tam oxu »
 • PURUXLIX

  (Zəngəzur) çoxlu purux bitən yer

  Tam oxu »
 • PUS

  (Axalsxi) duman

  Tam oxu »
 • PUSDAL

  (Qazax) bax posdal. – Pusdalı arvatdar geyir

  Tam oxu »
 • PUSDUMARI

  (Gəncə) zərif (tənzif). – Üç arşın pusdumarı cuna aldım

  Tam oxu »
 • PUSQURMAĞ

  (Tabasaran) asqırmaq. – Uşağ pusquradı

  Tam oxu »
 • PUSLAMMAX

  (Axalsxi) dumanlanmaq. – Yenə bahar olub puslandı dağlar

  Tam oxu »
 • PUSLU

  (Axalsxi) dumanlı. – Çox puslu gündə yağmur yağar

  Tam oxu »
 • PUSTAL

  (Başkeçid, Qazax) bax posdal

  Tam oxu »
 • PUSTAN

  (Ordubad) yetişib tağdan özü qopan yemiş. – Pustan qavın şirin olur

  Tam oxu »
 • PUSUS

  (Naxçıvan, Ordubad) gildən hazırlanmış çıraq. – Qabaxda pususu palçıxdan qayırardılar (Naxçıvan); – Bizzər qəbaxda pusus yandırardıx (Ordubad)

  Tam oxu »
 • PUŞ

  (Gədəbəy, Tovuz) təzək. – Puşun torpağa xeyri var, torpağ o sa:t canə:lir <cana gəlir> (Tovuz)

  Tam oxu »
 • PUŞDAMAX

  I (Gəncə) dağıtmaq. – Əkinnərin arasındakı xəndəx’ləri puşdamıyın! II (Cəbrayıl) sınıq şüşə qabları (çaynik, boşqab və s

  Tam oxu »
 • PUŞDAMMAX

  (Qazax) dağılmaq. – Sahənin içində olan böyük qajdar traxdornan puşdammışdı

  Tam oxu »
 • PUŞDİ

  (Şəki) böyük yastıq. – Gəlin gələndə iki dənə puşdi gətirmişəm

  Tam oxu »
 • PUŞGƏ

  (Şamaxı) təzək. – Puşgəni ocağda yandırallar

  Tam oxu »
 • PUŞĞURMAĞ

  (Dərbənd) fınxırmaq. – At puşğuradı

  Tam oxu »
 • PUŞQAX

  I (Basarkeçər, Çənbərək, Culfa, Naxçıvan, Tovuz, Şuşa) künc. – Əvin puşqağın toz basıf (Basarkeçər); – Lapatqa damın puşqağındadı (Çənbərək); – İşi yo

  Tam oxu »
 • PUŞQU

  (Naxçıvan, Şərur, Şuşa) mişar, bıçqı. – Balaca ağaşdar puşquynan kəsilir (Şərur); – Puşqunu gəti, odunu puşquluyax (Şuşa)

  Tam oxu »
 • PUŞQULAMAX

  (Şuşa) mişarlamaq, bıçqılamaq. – Bu taxdanı ortadan puşqulamax lazımdı

  Tam oxu »
 • PUT

  I (Qubadlı, Tərtər) bax pıt I. – Ağacın putunda qurt var (Qubadlı) II (Balakən) künc. – Öyün yuxarı putunda oturmuşdu Put daşı (Ağcabədi, Bərdə) – yo

  Tam oxu »
 • PUTDAMAX

  (Ağdam, Ağdaş) çürümək (ağaca aiddir). – Ağaja çipo:ul tüşür, ağac putduyur (Ağdam); – Bu şalman putdayıb (Ağdaş)

  Tam oxu »
 • PUTDIX

  (Zaqatala) varlı, dövlətli

  Tam oxu »