Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • TÖKÜLÜNTÜLÜ

  (Qazax) səliqəsiz. – Arvad ki tökülüntülü oldu, heş nə

  Tam oxu »
 • TÖLƏMƏX’

  (Ordubad) tükünü tökmək. – Bizim toyux tölənibdi

  Tam oxu »
 • TÖLƏŞ

  (Qazax) yöndəmsiz, yaraşıqsız

  Tam oxu »
 • TÖLLƏX’

  (Çənbərək) dərənin başlanğıcı. – Odunu qayrıllar, tölləx’dən buraxıllar, boyl düz cə:liyə:lir

  Tam oxu »
 • TÖMƏL

  (Ağcabədi, Ağdərə, Bərdə, Tərtər) qısaboylu

  Tam oxu »
 • TÖRƏ

  (Ağcabədi, Ağdam, Ağdərə, Bakı, Bərdə, Çənbərək, Gəncə, İmişli, İsmayıllı, Qazax, Quba, Ordubad, Saatlı, Şuşa, Tərtər, Yevlax, Zəngilan) qısaboylu, gö

  Tam oxu »
 • TÖRƏLÇƏ

  I (Borçalı) bax torabelçə. – Törəlçənin başında pompula var, əti yeməlidi II (Zəngibasar) həyasız. – Törəlçiyə bax:a

  Tam oxu »
 • TÖRƏLİ

  (Zəngibasar) yaxşı, layiqli. – Yaman törəli şeydi

  Tam oxu »
 • TÖRƏLİK

  (Göyçay) qısaboyluluq. – Tayı törəliyüvə salma, az danış

  Tam oxu »
 • TÖRƏMEDİX’

  (Qazax) quş adı

  Tam oxu »
 • TÖRƏMƏ

  I (Qazax) azmüddətli xırda yağış. – Törəmə xırdajana yağışdı II (Oğuz) nəsil. – Bu üç yüz öyün hamısı məni törəməmdi

  Tam oxu »
 • TÖRƏMƏZ

  (Oğuz) bax körəməz

  Tam oxu »
 • TÖRƏVƏLÇƏ

  (Qazax) quş adı

  Tam oxu »
 • TÖRƏVİLÇƏ

  (Qazax) bax törəvəlçə

  Tam oxu »
 • TÖRPİ

  (Göyçay, Şamaxı) iri və seyrək dişli yeyə. – Törpinin dişi tik-tik olur, ağacı hamarrıyır (Göyçay); – Törpini ver, baltanın sapın hamarrıyım (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • TÖRPÜ

  (Ağdam, Bərdə, Qarakilsə, Şuşa) bax törpi. – Törpü olmadı deyə, dəhrənin sapı kələ-kötür qaldı (Ağdam); – Törpünü ma: ver, bu taxtanın üsdün hamarrıyı

  Tam oxu »
 • TÖRPÜLƏMƏX’

  (Ağdam, Tərtər) iridişli yeyə ilə yonmaq, hamarlamaq. – Baltanın sapın törpüləməsək tilişgəsi ələ batar (Ağdam); – Ala munu birəz törpülə, çox kələköt

  Tam oxu »
 • TÖRRƏX’

  (Şərur) qorxaq

  Tam oxu »
 • TÖS

  (Qazax) kiçik eniş

  Tam oxu »
 • TÖSƏ

  (Qazax, Meğri) bax tosı. – Tösə adam qua:tdı olar (Qazax)

  Tam oxu »
 • TÖSƏRƏNGİ

  (Qazax) gödərək

  Tam oxu »
 • TÖSİ

  (Saatlı) bax tosı

  Tam oxu »
 • TÖSMƏX’

  (İmişli) bax tosmarax

  Tam oxu »
 • TÖSMƏR

  (Qazax) bax tosmal. – Məlix’ tösmərdi

  Tam oxu »
 • TÖSMƏRƏ

  (Borçalı) bax tosmal. – Tösmərə adamın boyu balaja olar

  Tam oxu »
 • TÖSMƏRƏG

  (Saatlı, Şamaxı) bax tosmarax

  Tam oxu »
 • TÖSMƏRƏX’

  (Ağdam, Bərdə, Cəbrayıl, İmişli, Qarakilsə, Qazax, Naxçıvan, Şəki, Şuşa, Tərtər) bax tosmarax. – Qulu tösmərəx’di (Ağdam); – Yaxşı tanıram, tösmərəx’

  Tam oxu »
 • TÖSMƏRƏY

  (Kürdəmir) bax tosmarax

  Tam oxu »
 • TÖSÜ

  (Ağdam, Ağdərə, Bərdə, Mingəçevir, Şamaxı, Şuşa, Tərtər) bax tosı. – Bir tösü adamdı (Şamaxı)

  Tam oxu »
 • TÖTƏGİMƏX’

  (Kəlbəcər) büdrəmək. – At qayada tötəgidi, amma yıxılmadı

  Tam oxu »
 • TÖ:UXAPARAN

  (Karvansaray) yırtıcı quş adı

  Tam oxu »
 • TÖVSƏR

  (Çənbərək, Qazax) bax tosmal. – Sən bir bu tövsər İsmayıla bax! (Qazax); – Hasanalı tövsər kişidi (Çənbərək)

  Tam oxu »
 • TÖYCÜ

  (Bərdə, Gədəbəy) tədbir, məsləhət. – Sə:η töycün nədi maηa? (Gədəbəy) ◊ Töycü eləməx’ (Gədəbəy) – məsləhət etmək, tədbir görmək

  Tam oxu »
 • TÖYRƏ

  (Qazax) beli yastı təpə

  Tam oxu »
 • TÖZƏRƏX’LƏNMƏX’

  (Qarakilsə) qoyub qaçmaq, götürülmək. – Məni görən kimi tözərəx’ləndi

  Tam oxu »
 • TU:A

  (Borçalı, Hamamlı, Qazax, Tovuz) kiçik qazan. – Tuyyu ojağa as (Hamamlı); – Bizim ikijə tu:amız var (Tovuz)

  Tam oxu »
 • TUBULQU

  (Cəbrayıl) 1. qırmızımtıl qabığı olan yabanı ağac növü 2. tubulqudan düzəldilmiş əlağacı, çubuq, çomaq

  Tam oxu »
 • TUBURĞI

  (Kürdəmir) bax tubulqu

  Tam oxu »
 • TUBURĞİ

  (Şamaxı) bax tubulqu. – Mənim əsam tuburğidandı

  Tam oxu »
 • TUC

  (Ağbaba, Qax, Oğuz) bax tuj. – Al o tucu, tök xörəyi, vər (Oğuz)

  Tam oxu »
 • TUFULQU

  (Qarakilsə) gəlmə (adam). – Tufluqu gəlmə adama de:rix’

  Tam oxu »
 • TUĞ

  I (Ağsu, İmişli, Şuşa, Zərdab) bayraq. – Qoşın gəldi ölkəsinə qabağında tuğ (İmişli); – Meydana hər dəsdə öz tuğuynan gəlmişdi (Şuşa) II (Ağcabədi, Ye

  Tam oxu »
 • TUĞALLAMAX

  (Ağdam) böyümək, qol-budaq atmaq (ağaca aid). – Ağaş yaxşı tuğallıyıf

  Tam oxu »
 • TUĞAY

  I (Yevlax) hündür, uzun. – Kür qıra:ında tuğay yulğun çoxdu II (Kürdəmir, Salyan) bax toğay

  Tam oxu »
 • TUĞOY

  I (Daşkəsən, Gədəbəy) bax tuğay I. – Bu ağaş tuğoydu o birisinnən (Daşkəsən); – Bu onnan tuğoy döğmü dınnınjıx? (Daşkəsən) II (Daşkəsən) düz və hündür

  Tam oxu »
 • TUĞRUL

  (Şuşa) quş adı. – Bi:l tuğrul çox gəlmişdi

  Tam oxu »
 • TUĞULCA

  (Bərdə) narın süpürgə. – Tuğulca qamış başınnan olur

  Tam oxu »
 • TUX

  (Daşkəsən) mürgü, yuxu ◊ Tux tutmax (Daşkəsən) – mürgüləmək, yuxu tutmaq. – Məni tux tutdu

  Tam oxu »
 • TUXMƏMƏ

  (Meğri) tamahsız, gözütox. – Babəşuğli Rahman tuxməmə igit bir uğlan idi

  Tam oxu »
 • TUJ

  (Ağdam, Ağcabədi, Bərdə, Şuşa) şirəli, emallı. – Tuj çaydanı bəri ver (Ağcabədi); – Tuj çaydan yaxşıdı çay qaynatmağa (Bərdə)

  Tam oxu »