Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti.

 • TIBILĞI

  (Ağbaba) kiçik budaqlı ağac

  Tam oxu »
 • TIĞ

  I (Ağcabədi, Ağdam, Borçalı, Culfa, Gədəbəy, Xanlar, Qazax, Laçın, Meğri, Ordubad, Şəmkir, Şuşa, Tovuz, Zəngilan) böyük topa

  Tam oxu »
 • TIĞILLAMAX

  (Şahbuz) bir şeyi təpə şəklində bir yerə yığmaq, qalaq vurmaq, birbirinin üstə yığmaq. – Taxıl savrılıb sora yerə tığıllanır

  Tam oxu »
 • TIĞLAMAX

  (Ağdam, Bərdə, Şuşa) bax tığıllamax. – Taxılı tığla qutar, gedəx’ evə (Şuşa); – Ə:, bu qartofu kim tığlıyıf bura? (Bərdə)

  Tam oxu »
 • TIĞRIĞ

  (Dərbənd) 1. döngə 2. dalan. – Şix tığrığı mastovoylanmayıb

  Tam oxu »
 • TIXCAMAX

  (Qarakilsə) basa-basa doldurmaq, möhkəm doldurmaq

  Tam oxu »
 • TIXƏY

  (İmişli) tıxac. – Şüşə:n tıxəyin boş qoyubsan, su axıb

  Tam oxu »
 • TIXLAMA

  (Şərur) qatıq-çörək doğraması

  Tam oxu »
 • TIXMA

  (Oğuz) dolu, ağızbaağız. – Çuvalı tıxma doldur

  Tam oxu »
 • TIXMATIX

  (Zaqatal) dopdolu, tamamilə dolu. – Otax ağzına kimi tıxmatıxdı

  Tam oxu »
 • TIXMER

  (Naxçıvan) qısaboylu, gödək

  Tam oxu »
 • TIXMEREL

  (Naxçıvan) gödərək

  Tam oxu »
 • TIXNAŞ

  (Meğri) sıx, bir-birinə yaxın. – Quzay arxaşdarda sürü tıxnaş yatır

  Tam oxu »
 • TIQQIC

  (Kürdəmir) ağzına kimi, tamamilə. – Töylə tıqqıc doludi malqareynan

  Tam oxu »
 • TILAKEŞNİŞ

  (Lənkəran) yabanı bitki adı. – Evin dalınnan bikgə tılakeşniş dər, həyət süpürgəsi düzəldəğ

  Tam oxu »
 • TILIF

  (Naxçıvan, Ordubad) bax tilif. – Çayın tılıfın töküllər lumunun dibinə (Naxçıvan); – Çayın tılıfın boşaldarıx eşiyə (Ordubad)

  Tam oxu »
 • TIMBALAMAĞ

  (Yardımlı) itələmək. – Nə tımbaleysən məni?

  Tam oxu »
 • TIMBATIM

  (Lənkəran) dopdolu, lap dolu

  Tam oxu »
 • TIMEREX

  (Naxçıvan) qısaboylu

  Tam oxu »
 • TIMXIR

  (Başkeçid, Borçalı) vasvası. – Tımır adam hər şeyə diqqət elər (Başkeçid)

  Tam oxu »
 • TIMXIRIX

  tımxırığını sallamax: (Tovuz) qaşqabağını tökmək, küsmək. – Ə:, tımxırığıηı niyə sallamısaη, qorxma, əmin burda döymü, işdəriηi düzəldəjəm

  Tam oxu »
 • TIMXIRLIĞ

  (Borçalı) vasvasılıq ◊ Tımxırlığ eləməx’ – vasvasılıq etmək. – Nə tımxırlığ eliyirsəη?

  Tam oxu »
 • TIMIĞ

  (Şamaxı) tın-tın, burnunda danışan. – Sə:r-sə:r tımığ Həsən bizə gəlmişdi

  Tam oxu »
 • TIMIR

  (Ucar) qısaboylu

  Tam oxu »
 • TIN

  (Zəngibasar) kin. – Hər dınqılı işdən ötrüm adam qardaşıynan tın saxlamaz

  Tam oxu »
 • TINAZ

  (Zəngibasar) tənə, qınaq. – Elləmə, a:z, elin tınazınnan qorx. – Elin tınazınnan ayb eli:rəm, onᵔö:rə də dillənmirəm

  Tam oxu »
 • TINC OLMAĞ

  (Yardımlı) doldurmaq. – Bu bərdon pinnən tınc olub

  Tam oxu »
 • TINCIXMAX

  I (Ağbaba, Ağcabədi, Xaçmaz, Qax, Oğuz, Zəngilan) ürəyi darıxmaq, hava çatmamaq, təngnəfəs olmaq, boğulmaq

  Tam oxu »
 • TINIĞ

  (Əli Bayramlı, Kürdəmir, Salyan) bax tımığ. – Tınığ Raufun qardaşı Hidayəti bərk döydi (Əli Bayramlı); – Əlyusif tınığ olmasa, nıtqı pis olmaz (Kürdəm

  Tam oxu »
 • TINIX

  (Ağdərə, Culfa, Gədəbəy) bax tımığ. – Tınıx adam burunda danışey (Gədəbəy); – Elə burnunda danışırdı deyə, tınıx Nuru de:ərdix’ (Ağdərə)

  Tam oxu »
 • TINILLAMAX

  (Şəmkir) burunda danışmaq. – A bala, nə tınıllırsaη?

  Tam oxu »
 • TINQILIĞ

  tınqılığı durmax: (Hamamlı) kefi durmaq. – Az:, tınqılığın durmuyuf ha, bir yerdə otursaηa

  Tam oxu »
 • TINSIXMAĞ

  (Yardımlı) darıxmaq. – Çoxdandı görmey, tınsıxıb

  Tam oxu »
 • TIR-TIR

  (Oğuz) yabanı bitki adı

  Tam oxu »
 • TIR TÖX’MƏX’

  (Şərur) dodağının altında deyinmək. – Tır töxməyinə baxma, gəti mə:

  Tam oxu »
 • TIRÇIL

  (Cəbrayıl, Gədəbəy, Qax, Tovuz) bol, çox. – Yağ tırçılıydı bazarda (Gədəbəy); – Bağda alça tırçıldı (Tovuz); – Ojax tırçıl közdü (Cəbrayıl)

  Tam oxu »
 • TIRÇIMAX

  (Çənbərək) doymaq. – Quzu qoyunu oğarda əmdi, tırçıdı, bə:ndə durdu

  Tam oxu »
 • TIRXAŞDAMAX

  (Gədəbəy) içərisində maye olan qabın ağzını tıxacla bağlamaq. – Sənəyin ağzını tırxaşda, al çiyniηə

  Tam oxu »
 • TIRXƏŞ

  (Naxçıvan) zəif, bədəncə sağlam olmayan, yaxşı inkişaf etməyən uşaq. – Tırxəş qoca kişidən olar

  Tam oxu »
 • TIRXIL

  (Qax) adaş

  Tam oxu »
 • TIRXIN

  (Tovuz) qapını arxadan bağlamaq üçün istifadə olunan ağac. – O tırxını da qapının dalına qoy, gejə mal çıxıf gedər

  Tam oxu »
 • TIRIM

  (Salyan) sığal. – Gəlin özünə tırım verir

  Tam oxu »
 • TIRIMTIZ

  (Zaqatala) arıq, arıqlayıb əldən düşmüş

  Tam oxu »
 • TIRINQI

  (Ağdam, Şuşa) diringi, oyun havası. – Bir tırınqı çal, qoy uşaxlar oynasın (Ağdam) ◊ Tırınqı tutmax (Şuşa) – oyun havası çalmaq

  Tam oxu »
 • TIRIŞ

  (Oğuz, Xaçmaz) natəmiz, pinti. – Bizim tırış Əziz də ağronomluğ oxuyur

  Tam oxu »
 • TIRIŞ-FIRIŞ

  (Salyan) pis, xoşagəlməz. – Hava çox tırış-fırışdı

  Tam oxu »
 • TIRIŞDAMMAX

  (Füzuli) lovğalanmaq. – Ə:, nə tırışdanırsaη, qayıt bəri

  Tam oxu »
 • TIRMAŞDAMAX

  (Qarakilsə) şələni iplə, kəndirlə bağlamaq. – Şələni tırmaşdıyırıx kin, uşmasın <dağılmasın>

  Tam oxu »
 • TIRMIŞ

  (Qarakilsə) şələni bağlamaq üçün ip, kəndir

  Tam oxu »
 • TIRNA

  (Bərdə, Kəlbəcər) ləçək, qadın baş örtüyü. – Tırnanı qojalar başına salardı (Bərdə)

  Tam oxu »